قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون مجازات اسلامی
 • کتاب اول – کلیات
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل اول – تعاریف
 • فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزاییدر زمان
 • فصل چهارم – قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
 • بخش دوم – مجازات ها
 • فصل اول – مجازات های اصلی
 • فصل دوم مجازات های تکمیلی و تبعی
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • فصل پنجم – تعویق صدور حکم
 • فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات
 • فصل هفتم – نظام نیمه آزادی
 • فصل هشتم – نظام آزادی مشروط
 • فصل نهم – مجازات های جایگزین حبس
 • فصل دهم – مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • فصل یازدهم – سقوط مجازات
 • مبحث اول – عفو
 • مبحث دوم – نسخ قانون
 • مبحث سوم – گذشت شاکی
 • مبحث چهارم – مرور زمان
 • مبحث پنجم – توبه مجرم
 • مبحث ششم – اعمال قاعده درا
 • بخش سوم – جرایم
 • فصل اول – شروع به جرم
 • فصل دوم – شرکت در جرم
 • فصل سوم – معاونت در جرم
 • فصل چهارم – سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • فصل پنجم – تعدد جرم
 • فصل ششم – تکرار جرم
 • بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری
 • فصل اول – شرایط مسئولیت کیفری
 • فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری
 • بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول – مواد عمومی
 • فصل دوم – اقرار
 • فصل سوم – شهادت
 • فصل چهارم – سوگند
 • فصل پنجم – علم قاضی
 • بخش ششم – مسائل متفرقه
 • کتاب دوم – حدود
 • بخش اول – مواد عمومی
 • بخش دوم – جرایم موجب حد
 • فصل اول – زنا
 • فصل دوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
 • فصل سوم – قوادی
 • فصل چهارم – قذف
 • فصل پنجم – سب نبی
 • فصل ششم – مصرف مسکر
 • فصل هفتم – سرقت
 • فصل هشتم – محاربه
 • فصل نهم – بغی و افساد فی الارض
 • کتاب سوم – قصاص
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل اول – اقسام و تعاریف جنایات
 • فصل دوم – تداخل جنایات
 • فصل سوم – شرایط عمومی قصاص
 • فصل چهارم – راه های اثبات جنایت
 • فصل پنجم – صاحب حق قصاص
 • فصل ششم – شرکت در جنایت
 • فصل هفتم – اکراه در جنایت
 • بخش دوم – قصاص نفس
 • بخش سوم – قصاص عضو
 • فصل اول – موجب قصاص عضو
 • فصل دوم – شرایط قصاص عضو
 • بخش چهارم – اجرای قصاص
 • فصل اول – مواد عمومی
 • فصل دوم – اجرای قصاص نفس
 • فصل سوم – اجرای قصاص عضو
 • کتاب چهارم – دیات
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل اول – تعاریف دیه و موارد آن
 • فصل دوم – ضمان دیه
 • فصل سوم - راه های اثبات دیه
 • فصل چهارم – مسئول پرداخت دیه
 • فصل پنجم – مهلت پرداخت دیه
 • فصل ششم – موجبات ضمان
 • فصل هفتم – تداخل و تعدد دیات
 • بخش دوم - مقادیر دیه
 • فصل اول – دیه نفس
 • فصل دوم – قواعد عمومی دیه اعضا
 • فصل سوم – دیه مقدر اعضا
 • مبحث اول – دیه مو
 • مبحث دوم – دیه چشم
 • مبحث سوم – دیه بینی
 • مبحث چهارم – دیه لاله گوش
 • مبحث پنجم – دیه لب
 • مبحث ششم – دیه زبان
 • مبحث هفتم – دیه دندان
 • مبحث هشتم – دیه گردن
 • مبحث نهم – دیه فک
 • مبحث دهم – دیه دست و پا
 • مبحث یازدهم – دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
 • مبحث دوازدهم – دیه دنده و ترقوه
 • مبحث سیزدهم – دیه ازاله بکارت و افضا
 • مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه
 • مبحث پانزدهم – دیه پستان
 • فصل چهارم – قواعد عمومی دیه منافع
 • فصل پنجم – دیه مقرر منافع
 • مبحث اول – دیه عقل
 • مبحث دوم – دیه شنوایی
 • مبحث سوم – دیه بینایی
 • مبحث چهارم – دیه بویایی
 • مبحث پنجم – دیه چشایی
 • مبحث ششم – دیه صوت و گویایی
 • مبحث هفتم – دیه جراحات
 • فصل هفتم – دیه جنین
 • فصل هشتم – دیه جنایت بر میت
 • کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
 • (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
 • فصل اول – درجرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 • فصل دوم – در اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
 • فصل سوم – در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
 • فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
 • فصل پنجم – جعل و تزویر
 • فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی
 • فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
 • فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
 • فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
 • فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
 • فصل یازدهم – در ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
 • فصل دوازدهم – در امتناع از انجام وظایف قانونی
 • فصل سیزدهم – در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
 • فصل چهاردهم – در تمرد نسبت به مامورین دولت
 • فصل پانزدهم – در هتک حرمت اشخاص
 • فصل شانزدهم – در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 • فصل هفدهم – در جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • فصل نوزدهم – در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
 • فصل بیستم – در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
 • فصل بیست و یکم – در سرقت و ربودن مال غیر
 • فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
 • فصل بیست و سوم – ورشکستگی
 • فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
 • فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 • فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر
 • فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت
 • فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
 • فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
 • فصل جرایم رایانه ای
 • بخش یکم – جرایم و مجازات ها
 • بخش یکم – جرایم و مجازات ها
 • فصل یکم – جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز
 • مبحث دوم – شنود غیرمجاز
 • مبحث سوم – جاسوسی رایانه ای
 • فصل دوم – جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • فصل سوم – سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
 • فصل چهارم – جرایم عله عفت و اخلاق عمومی
 • فصل پنجم – هتک حیثیت و نشر اکاذیب
 • فصل ششم – مسئولیت کیفری اشخاص
 • فصل هفتم – سایر جرایم
 • فصل هشتم – تشدید مجازات ها
 • بخش دوم – آیین دادرسی
 • بخش سوم – سایر مقررات
 • خلاصه برخی از آرا وحدت رویه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید