قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به همراه قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به همراه قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
 • بخش اول: کلیات
 • فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
 • فصل دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی
 • بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • فصل اول: دادسرا و حدود و صلاحیت آن
 • فصل دوم: ضابطان دادگستری و تکالیف آن
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان
 • فصل چهارم: وظایف و اختیارات بازپرس
 • مبحث اول: اختیارات بازپرس و حدود آن
 • مبحث دوم: صلاحیت بازپرس
 • فصل پنجم: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
 • فصل ششم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
 • مبحث اول: احضار، جلب و تحقیق از متهم
 • مبحث دوم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
 • فصل هفتم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی
 • فصل هشتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
 • فصل نهم: تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
 • فصل دهم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
 • بخش سوم: دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
 • فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
 • فصل دوم: رسیدگی به ادله اثبات
 • فصل سوم: رسیدگی در دادگاه های کیفری
 • مبحث اول: کیفیت شروع به رسیدگی
 • مبحث دوم: ترتیب رسیدگی
 • مبحث سوم: صدور رأی
 • فصل چهارم: رسیدگی در دادگاه کیفری یک
 • مبحث اول: مقدمات رسیدگی
 • مبحث دوم: ترتیب رسیدگی
 • مبحث سوم: صدور رأی
 • فصل پنجم: رأی غیابی و واخواهی
 • فصل ششم: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
 • مبحث اول: تشکیلات
 • مبحث دوم: ترتیب رسیدگی
 • فصل هفتم: احاله
 • فصل هشتم: رد دادرس
 • بخش چهارم: اعتراض به آراء
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل سوم: کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
 • فصل چهارم: اعاده ی دادرسی
 • بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: اجرای مجازات حبس
 • فصل سوم: اجرای محکومیتهای مالی
 • فصل چهارم: اجرای سایر احکام کیفری
 • مواد 417 الی 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 • فصل پنجم: اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
 • بخش ششم: هزینه دادرسی
 • بخش هفتم: سایر مقررات
 • بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
 • قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادسی الکترونیکی مصوب 1393
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی
 • فصل سوم: صلاحیت
 • فصل چهارم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • مبحث دوم: کارشناسی
 • مبحث سوم: احضار
 • مبحث چهارم: قرار بازداشت موقت
 • مبحث پنجم: مرور زمان
 • فصل پنجم: وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
 • فصل ششم: ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
 • فصل هفتم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
 • فصل هشتم: اجرای احکام
 • فصل نهم: زندانها و بازداشتگاه های نظامی
 • بخش نهم: دادرسی الکترونیکی
 • بخش دهم: آیین دادرسی جرایم رایانه ای
 • بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
 • بخش دوازدهم: سایر مقررات

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید