آسان خوان قانون مجازات اسلامی

آسان خوان قانون مجازات اسلامی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • کتاب اول ـ کلیات
 • بخش اول ـ مواد عمومی
 • فصل اول ـ تعاریف
 • فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
 • فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
 • فصل چهارم ـ قانونی بودن جزائم، مجازاتها و دادرسی کیفری
 • بخش دوم ـ مجازاتها
 • فصل اول ـ مجازاتهای اصلی
 • فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
 • فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
 • فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
 • فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
 • فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
 • فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس
 • فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
 • بخش سوم ـ جزائم
 • فصل اول ـ شروع به جرم
 • فصل دوم ـ شرکت در جرم
 • فصل سوم ـ معاونت در جرم
 • فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • فصل پنجم ـ تعدد جرم
 • فصل اول ـ شرایط مسئولیت کیفری
 • فصل دوم ـ موانع مسئولیت کیفری
 • بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول ـ مواد عمومی
 • فصل دوم ـ اقرار
 • فصل سوم ـ شهادت
 • فصل چهارم ـ سوگند
 • فصل پنجم ـ علم قاضی
 • بخش ششم ـ مسائل متفرقه
 • کتاب دوم ـ حدود
 • بخش اول ـ مواد عمومی
 • بخش دوم ـ جرائم موجب حد
 • فصل اول ـ‌ زنا
 • فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه
 • فصل سوم ـ قوادی
 • فصل چهارم ـ قذف
 • فصل پنجم ـ سبّ نبی
 • فصل ششم ـ مصرف مسکر
 • فصل هفتم ـ سرقت
 • فصل هشتم ـ محاربه
 • فصل نهم ـ بغی و افساد فی الارض
 • کتاب سوم ـ قصاص
 • بخش اول ـ مواد عمومی
 • فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات
 • فصل دوم ـ تداخل جنایات
 • فصل سوم ـ شرایط عمومی قصاص
 • فصل چهارم ـ راههای اثبات جنایت
 • فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
 • فصل ششم ـ شرکت در جنایت
 • فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
 • بخش دوم ـ قصاص نفس
 • بخش سوم ـ قصاص عضو
 • فصل اول ـ موجب قصاص عضو
 • فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
 • بخش چهارم ـ اجرای قصاص
 • فصل اول ـ مواد عمومی
 • فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس
 • فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو
 • کتاب چهارم ـ دیات
 • بخش اول ـ مواد عمومی
 • فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن
 • فصل دوم ـ ضمان دیه
 • فصل سوم ـ راههای اثبات دیه
 • فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
 • فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
 • فصل ششم ـ موجبات ضمان
 • فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
 • بخش دوم ـ مقادیر دیه
 • فصل اول ـ دیه نفس
 • فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
 • فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء
 • فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
 • فصل هفتم ـ دیه جنین
 • فصل هشتم ـ دیه جنایت بر میت
 • کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامی
 • تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
 • فصل اول ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 • فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
 • فصل سوم ـ سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
 • فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب
 • فصل پنجم ـ جعل و تزویر
 • فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
 • فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
 • فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل
 • فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی
 • فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
 • فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
 • فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی
 • فصل سیزدهم ـ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
 • فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت
 • فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص
 • فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم
 • فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • فصل نوزدهم ـ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
 • فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سرّ
 • فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر
 • فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه
 • فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی
 • فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت
 • فصل بیست و پنجم ـ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 • فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر
 • فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت
 • فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
 • فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
 • فصل سی ام ـ جرایم رایانه‌ای
 • مبحث اول ـ دسترسی غیرمجاز
 • مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
 • مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
 • فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 • مبحث اول ـ جعل رایانه‌ای
 • مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی
 • فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
 • فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
 • فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
 • فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
 • فصل هفتم ـ سایر جرائم
 • فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
 • بخش سوم ـ سایر مقررات

آسان خوان قانون مجازات اسلامی با هدف روش صحیح و آسان قانون خوانی و ذکر نکات مهم و کلیدی هر موضوع یا ماده نگارش شده و نکات مهم و پراهمیت که شاید از چشمان دانشجویان پنهان مانده به صورت نمودار یا از طریق برجسته نمودن آن مشخص شده تا مطالعه با تعمق بیشتر صورت پذیرد و از اهمیت نکات و کلمات کلیدی نهایت بهره برداری را نماید

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید