مجموعه قوانین و مقررات خانواده

مجموعه قوانین و مقررات خانواده

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون حمایت خانواده مصوب 1391
 • دادگاه خانواده
 • مراکز مشاوره خانوادگی
 • ازدواج
 • طلاق
 • حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 • حقوق وظیفه و مستمری
 • مقررات کیفری
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393
 • مشاهده بیشتر
 • دادگاه خانواده
 • کلیات
 • ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • طلاق توافقی
 • داوری
 • حقوق زوجه
 • مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • حضانت و نگهداری اطفال
 • حقوق وظیفه ومستمری
 • مقررات کیفری
 • مراکز مشاوره خانواده
 • اهداف و تشکیلات
 • واحد مشاوره خانواده استان ها
 • شرایط اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره
 • اتیان سوگند
 • نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
 • نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
 • تخلفات و مجازات های انتظامی
 • سایر موارد
 • ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
 • نحوه ملاقات والدین با طفل
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1353
 • آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354
 • قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392
 • قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور
 • آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور مصوب 1383
 • تعاریف و کلیات
 • شرایط اهدا و دریافت جنین
 • تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری
 • شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین
 • قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313
 • آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 1345
 • قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385
 • نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه
 • نحوه محاسبه ارزش مهریه
 • شاخص کل بهای کالا
 • از اعداد سالانه شاخص در سالهای 1393-1315
 • از قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی
 • درمیراث زوج و زوجه
 • در اشخاص
 • در کلیات مصوب 6/11/1313
 • در تابعیت
 • در اسناد سجل احوال
 • در اقامتگاه
 • در غایت مفقود الاثر
 • درقرابت
 • در نکاح و طلاق
 • در نکاح
 • در خواستگاری
 • قابلیت صحی برای ازدواج
 • در موانع نکاح
 • شرایط صحت نکاح
 • وکالت در نکاح
 • در نکاح منقطع
 • در مهر
 • قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082
 • در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 • در انحلال عقد نکاح
 • در مورد امکان فسخ نکاح
 • در طلاق
 • در کلیات
 • در اقسام طلاق
 • در عده
 • در اولاد
 • در نسب
 • در نگهداری و تربیت اطفال
 • در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • در خانواده
 • در الزام به انفاق
 • در حجر و قیومیت
 • در کلیات
 • در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار
 • در موارد عزل قیم
 • در خروج از تحت قیومیت
 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392

رشته ی حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش، بهمنزلهی یکی ازپرطرفدارترین رشتههای دانشگاهی کشور، تعدادفراوانی از دانشجویانعلوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل،وارد عرسصهی خدمت شده و در مناصب و جایگاههای گوناگون بهایفای وظیفه مشغول میشوند.منابعیکه در دانشکدههای حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیلدانشجویان بر مدار آنها قرار دارد، در واقع، مجموعهی کتب و جزواتیهستند که طی سالیان متمادی چنانکه باید تغییر نیافته و خود را باتحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید