قانون حمایت خانواده نموداری (مصوب 91/12/1)

قانون حمایت خانواده نموداری (مصوب 91/12/1)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون حمایت خانواده مصوب 1391
 • فصل اول: دادگاه خانواده
 • فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
 • فصل سوم: ازدواج
 • فصل چهارم: طلاق
 • فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 • فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
 • فصل هفتم: مقررات کیفری
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول: دادگاه خانواده
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • مبحث سوم: طلاق توافقی
 • مبحث چهارم: داوری
 • مبحث پنجم: حقوق زوجه
 • مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
 • مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
 • مبحث نهم: مقررات کیفری
 • فصل دوم: مراکز مشاور خانواده
 • مبحث اول: اهداف و تشکیلات
 • مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
 • مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
 • مبحث چهارم: اتیان سوگند
 • مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
 • مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
 • مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
 • مبحث نهم: سایر موارد
 • فصل سوم: ثبت ازدواج و طلاق
 • فصل چهارم: نحوه ملاقات والدین با طفل

صالحیت دادگاه مدنی خاص برأی رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختالفاتخانوادگی در بند یک ماده 3 الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شورأی انقالب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاویخارج ودرصالحیتدادگاههایحقوقیاستمگراینکه طرفیندعویبر طبقبند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. بنابرأین آراءشعب سوموسیزدهم دیوان عالی کشور کهبا این نظر مطابقت دارد ، صحیحتشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائیمصوب 1328 برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزماالتباع است....

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید