قوانین و مقررات ثبتی

قوانین و مقررات ثبتی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دفتر اول – ثبت اسناد و املاک
 • قانون ثبت اسناد و املاک
 • تشکیلات اداری ثبت
 • ثبت عمومی
 • اعلان ثبت و تحدید حدود
 • اعتراض
 • آثار ثبت
 • ثبت اسناد
 • مواد عمومی
 • مشاهده بیشتر
 • آثار ثبت اسناد
 • در امانت اسناد
 • دفاتر اسناد رسمی
 • اجرا مفاد اسناد رسمی
 • جرایم و مجازات
 • تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
 • مواد مخصوصه
 • بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور
 • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
 • قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
 • قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
 • قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
 • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147
 • آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
 • دفاتر ثبت اسناد و املاک
 • در شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه
 • در درخواست ثبت
 • در آگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک
 • در اعتراض
 • در ثبت املاک
 • در مقررات مختلف
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3
 • آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح
 • آیین نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
 • آیین نامه رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت
 • اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
 • فصل دوم – مواد متفرقه
 • آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
 • مصوبه شورای عالی اداری
 • روش تفکیک ساختمان
 • روش صدور سند مالکیت ساختمان
 • روش اصلاح سند
 • روش صدور سند مالکیت المثنی
 • قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی
 • تعرفه های مصوب و پیشنهادی
 • ضمیمه دفتر اول
 • دفتر دوم – ثت احوال
 • قانون ثبت احوال
 • کلیات
 • اسناد و دفاتر ثبت احوال
 • ثبت ولادت
 • ثبت وفات
 • ازدواج و طلاق
 • صدور شناسنامه
 • صدور کارت شناسایی
 • نام خانوادگی
 • تعویض شناسنامه
 • تهیه مقدمات اجرای قانون
 • مقررات کیفری
 • آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال
 • بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور
 • قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
 • قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
 • رای وحدت رویه دیوان هیات عمومی عالی کشور
 • ضمیمه دفتر دوم
 • دفتر سوم: ثبت شرکت ها و موسسات تجاری
 • قانون راجع به ثبت شرکت ها
 • نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها
 • طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها
 • اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها
 • نظام نامه راجع به مواد قانون تجارت
 • در شرکت های سهامی
 • شرکت های با مسئولیت محدود
 • شرکت های تظامنی
 • شرکت های غیرسهامی
 • شرکت های سهامی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های تعاونی
 • آیین نامه اصلاحی ثبتی
 • تسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و موسسات غیرتجاری
 • انحلال تشکیلات و موسسات غیرتجاری
 • حق ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری
 • ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد
 • تعاریف
 • ایجاد وظایف واحد ثبتی
 • تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی
 • سایر مقررات
 • دفتر چهارم – ثبت اختراعات
 • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات
 • قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
 • اختراعات
 • طرح های صنعتی
 • علائم
 • مقررات عمومی
 • آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات
 • کلیات
 • ثبت اختراعات
 • تسلیم اظهارنامه
 • انتقال، اصلاح، استراد و ثبت اظهارنامه
 • بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
 • صدور پروانه اجباری بهره برداری
 • تغییرات، انتقالات و اعراض
 • اعتراض به رد و تقاضای ثبت
 • اظهارنامه بین المللی طبق معاهده
 • فصل هشتم – هزینه ها
 • ثبت طرح های صنعتی
 • تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
 • بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
 • تغیرات
 • اعتراض به رد تقاضای ثبت
 • ثبت علائم
 • تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
 • بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
 • انتقال، اصلاح
 • ثبت علامت
 • علامت جمعی
 • تغییرات
 • ابطال ثبت علامت
 • ثبت بین المللی
 • مقررات عمومی
 • هزینه ها
 • ثبت الکترونیکی
 • کمیسیون
 • اطلاع رسانی
 • تصحیح اشتباهات
 • دادخواهی
 • ضمائم
 • حدول هزینه ها
 • طبقه بندی ها
 • فرم ها
 • دفتر پنجم – دفاتر اسناد رسمی
 • قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران
 • تشکیلات دفترخانه
 • انتخاب سردفتران
 • مقررات
 • تعقیب و مجازات
 • امور مالی
 • کانون سردفتران
 • مقررات مختلفه
 • قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون
 • قانون تفسیر
 • آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • در کلیات
 • در تنظیم اسناد و ثبت آن
 • در معاملات و قراردادها
 • در معاملات غیرمنقول
 • در صدور ورقه اجراییه
 • در حق الثبت و تعرفه حق التحریر
 • در موارد مختلفه
 • اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران
 • الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
 • اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی
 • قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر
 • آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 • آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6
 • قانون راجع به رشد متعاملین
 • ضمیمه دفتر پنجم
 • دفتر ششم – اضافات و الحاقات جدید

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید