مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک

مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354
 • آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1317 با اصلاحیه بعدی
 • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371
 • قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322
 • آیین نامه هیات تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب آذر 1352 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
 • آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور
 • آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
 • مشاهده بیشتر
 • قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب دی 1333 کمیسیون های مشترک دو مجلس با اصلاحیه های بعدی
 • قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب 1344
 • قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب 1352
 • قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
 • آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
 • قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
 • آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 وزارت دادگستری
 • قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385
 • آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 رئیس جمهور

رشته ی حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش، بهمنزلهی یکیاز پرطرفدارترین رشتههای دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی ازدانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛ دانشجویانی کهپس از تحصیل، وارد عرصهی خدمت شده و در مناصب و جایگاههایگوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.منابعیکه در دانشکدههای حقوق، مبنای کار قرار گرفته وتحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد، در واقع، مجموعهیکتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنانکه باید تغییرنیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.این، درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههایپربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. بهاینترتیب، ضرورت تدوینکتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشتهیحقوق و نیز رشتههای متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجهقرار گیرد؛ کتابهایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسبآنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر ونویسنده، قرار گرفته باشد.مؤسسهی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسهایپیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گامهایمؤثری در همراهی با دانشجویان رشتهی حقوق بردارد. این مؤسسهافتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیقنیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهمتریندستاورد آنها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد.انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائهی خدمات درخشان،شایستگیهای خود را در این حوزه ّ ی علمی به منصهی ظهور برساند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید