تغییر کاربری

تغییر کاربری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش اول: کلیات
 • فصل اول: قلمرو اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
 • گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون
 • مبحث اول: قانون مصوب سال 1374
 • مبحث دوم: قانون اصلاحی مصوب سال 1385
 • گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون حفظ کاربری
 • مبحث اول- اراضی زراعی و باغ‌ها
 • مبحث دوم- خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث سوم- روستاهای دارای طرح هادی
 • بخش دوم: تغییر کاربری و انواع آن
 • فصل اول- مفهوم تغییر کاربری
 • فصل دوم- انواع تغییر کابری
 • گفتار اول: تغییر کابری ضروری (موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون...)
 • مبحث اول: کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون
 • مبحث دوم: تقویم اراضی زراعی و باغ‌ها
 • گفتار دوم: تغییر کابری مجاز
 • مبحث اول- محدوده اجرای مفاد تبصره 4 ماده یک قانون
 • مبحث دوم- ارتباط با تبصره 1 ماده 2 قانون
 • مبحث سوم- شرط مستثنی شدن
 • مبحث چهارم- حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مذکور در تبصره 4 ماده 1 قانون
 • مبحث پنجم- تعاریف
 • مبحث ششم- ضوابط و مراحل رسیدگی به فعالیت‌های موضوع تبصره 4 ماده 1 ثانون
 • بخش سوم: جرم انگاری تغییر کابری اراضی زراعی وباغ‌ها
 • فصل اول: عنصر قانونی
 • فصل دوم: عنثر مادی
 • فصل سوم: عنصر روانی
 • گفتار اول- جهل به قانون
 • گفتار دوم- سوء نیت
 • گفتار سوم- انگیزه
 • بخش چهارم- مجازات و عوامل مؤثر در آن
 • فصل اول- مجازات و انواع آن
 • گفتار اول: انواع مجازات
 • مبحث اول- جزای نقدی
 • مبحث دوم- الزام به پرداخت عوارض
 • مبحث سوم- قلع و قمع بنا
 • فصل دوم- عوامل مؤثر بر میزان مجازات
 • مبحث اول- تشدید مجازات
 • گفتار اول- تکرار جرم
 • گفتار دوم- تعدد جرم
 • مبحث دوم- تخفیف مجازات
 • بخش پنجم: تکالیف و اختیارات سازمان جهاد کشاورزی
 • فصل اول- جایگاه سازمان جهاد کشاورزی
 • گفتار اول- آیا سازمان جهاد کشاورزی در ارتباط با جرم تغییر کابری شاکی محسوب می‌شود؟
 • فصل دوم- اختیارات مأموران سازمان جهاد کشاورزی
 • گفتار اول- بازدید از اراضی زراعی و باغ‌ها
 • گفتار دوم- توقف عملیات اجرایی
 • گفتار سوم- در خواست از نیروی انتظامی
 • گفتار چهارم- قلع و قمع بنا به مستحدثات
 • بخش ششم: جرایم مرتبط با تغییر کابری
 • فصل اول- عنصر قانونی
 • فصل دوم- عنصر مادی
 • فصل سوم- ضمانت اجرا
 • گفتار اول- کارمندان
 • گفتار دوم- سردفتران اسناد رسمی
 • منابع

1- کلیات 2- تغییر کاربری و انواع آن 3- جرم انگاری تغییر کاربری اراضی 4- مجازات و عوامل موثر در آن 5- تکالیف و اختیارات سازمان جهاد کشاورزی 6- جرایم مرتبط با تغییر کاربری

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید