مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی

مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش اول: قوانین و مقررات اراضی
 • قانون اصلاحات ارضی مصوب 1338
 • فصل اول: تعاریف
 • فصل دوم: حدود مالکیت
 • فصل سوم: اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
 • فصل چهارم: ارزیابی و پرداخت بها
 • فصل پنجم: مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
 • فصل ششم: مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
 • مقررات مالی
 • مقررات مربوط به کمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
 • مشاهده بیشتر
 • لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1334
 • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 • قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370
 • قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
 • قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها
 • قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف
 • قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
 • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها
 • دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز مصوب 1385
 • لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفین
 • قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی
 • قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
 • فصل اول: تعاریف
 • فصل دوم: اراضی دایر
 • فصل سوم: منابع طبیعی ملی
 • فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری
 • فصل پنجم: شرایط و ترتیب واگذاری
 • فعالیت های کشاورزی
 • فعالیت ها و مصارف غیرکشاورزی
 • فصل ششم: مواد متفرقه
 • لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی مصوب 1358
 • قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385
 • بخش دوم: قوانین و مقررات زمین شهری
 • قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380
 • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
 • قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358
 • اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358
 • لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوب 1359
 • قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
 • قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388
 • قانون اراضی شهری مصوب 1360
 • اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 1367 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
 • قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388
 • قانون اراضی شهری مصوب 1360
 • اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 1367 مصوبه مجمع تشخیص
 • قانون زمین شهری مصوب 1366
 • آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
 • تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها
 • مقررات تشخیص زمین ها
 • نحوه خرید و تملک زمین ها
 • نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمین ها
 • مقررات متفرقه
 • قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350
 • قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکونی مصوب 1381
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390
 • آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391
 • بخش سوم: قوانین و مقررات منابع طبیعی و جنگل ها
 • قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341
 • قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
 • تعاریف
 • حفاظت و بهره برداری
 • عوارض
 • سازمان و مقررات مالی
 • تبدیل و واگذاری
 • جرائم و مجازات ها
 • مقررات مختلفه
 • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359
 • قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371
 • قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367
 • آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت
 • بخش چهارم: قوانین و مقررات آب ها
 • قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
 • مالکیت عمومی و ملی آب
 • آب های زیرزمینی
 • آب های سطحی
 • حقابه و پروانه مصرف معقول
 • وظایف و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
 • جبران خسارت تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت
 • تخلفات و جرائم
 • مقررات مختلفه
 • قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369
 • آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375
 • کلیات و مبانی
 • تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری
 • کنترل حجمی آب در چاه های عمیق و نیمه عمیق
 • موارد متفرقه
 • ضمیمه شماره 1
 • ضوابط محاسبه آب قابل تحویل
 • ضمیمه شماره 2
 • ضمیمه شماره 3
 • آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379
 • قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور مصوب 1381
 • قانون راجع به قنوات مصوب 1309
 • لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق بر طبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب 1358
 • قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 1389
 • قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347
 • کلیات
 • مالکیت عمومی و ملی آب
 • حقابه و اجازه مصرف
 • صدور پروانه مصرف
 • شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
 • آب های مصرفی نشده
 • وظایف و اختیارات
 • آب های زیرزمینی
 • حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک
 • در تملک و تصرف اراضی و اعیانی های مورد نیاز
 • وصول آب بها و دیون
 • جلوگیری از آلودگی منابع آب
 • تخلفات و جرایم
 • مقررات مختلفه
 • آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373

قانون اصلاحات ارضي مصوب 1338

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1334

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370

قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370

قانون راجع به اراضی دولت وشهرداریها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335

قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1339

قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370

لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداري‌ها مصوب 1358

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و طرح هادی روستاها مصوب 1386

دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب 1385

لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفین مصوب 1358

‌قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب 1352

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1358

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب1385

قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384

‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوب 1359

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

قانون اراضی شهری مصوب 1360

اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 1367‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

قانون زمین شهری مصوب 1366

آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371

قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن ‌مصوب 1350

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکونی مصوب 1381

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌‌های فاقد سند رسمی مصوب 1391

قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346

‌لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367

آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1390

قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361

قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369

آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375

‌آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، ‌برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379

قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور مصوب 1381

قانون راجع به قنوات مصوب 1309

لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق بر طبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب 1358

قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری 1389

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید