قانون مدنی مصر

قانون مدنی مصر

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات گنج دانش
 • مولف : محمدعلی نوری
 • سبك : قانون، ترجمه
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9789647618908
 • تعداد صفحه : 422
 • سال انتشار : 1392
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 382 گرم
 • سخن مترجم
 • بخش مقدماتی
 • مقررات عمومی
 • فصل اول
 • قانون و اعمال آن
 • 1. قانون و حق
 • 2. اعمال قانون
 • تعارض قوانین در زمان
 • تعارض قوانین در مکان
 • مشاهده بیشتر
 • فصل دوم
 • اشخاص
 • 1. شخص حقیقی
 • 2. اشخاص حقوقی
 • 3. انجمن ها
 • فصل سوم
 • اقسام اشیاء و اموال
 • بخش یکم
 • قراردادها
 • مبحث نخست : تعهدات یا حقوق اشخاص
 • کتاب یکم : در تعهدات به طور کلی
 • باب یکم : منابع تعهدات
 • فصل یکم : عقد
 • الف) ارکان عقد
 • 1. رضا
 • موضوع تعهد
 • عوض
 • بطلان
 • 2. آثار عقد
 • 3. انحلال عقد
 • فصل دوم
 • تعهدات یکطرفه
 • فصل سوم
 • عمل نامشروع
 • 1. مسؤولیت ناشی از اعمال شخصی
 • 2. مسؤولیت ناشی از عمل غیر
 • 3. مسؤولیت ناشی از اشیاء
 • فصل چهارم
 • دارا شدن غیر عادلانه
 • 1. ایفای ناروا
 • 2. ادارۀ فضولی (ادارۀ مال غیر)
 • فصل پنجم
 • باب یکم : قانون
 • باب دوم : آثار تعهد
 • بخش دوم : آثار تعهدات
 • فصل یکم : اجرای عین تعهد
 • فصل دوم : جبران خسارت به جای اجرا
 • فصل سوم : وسایل اجرا و تضمین حقوق بستانکاران
 • 1. وسایل اجرا
 • 2. حق حبس : یک از وسایل تضمین
 • اعسار
 • بخش سوم : شروط تعدیل کنندۀ آثار تعهد
 • فصل یکم : تعهدات مشروط و قیود مدت
 • 1. تعهدات مشروط
 • 2. قیود مدت
 • فصل دوم : تعدد موضوع تعهد
 • 1. تعهدات تخییری
 • 2. تعهدات بدلی
 • فصل سوم : تعدد طرف های تعهد
 • 1. تضامن
 • قابل تجزیه نبودن تعهد
 • بخش چهارم : انتقال تعهد
 • فصل اول : انتقال طلب
 • فصل دوم : انتقال دین
 • بخش پنجم : خاتمه تعهد
 • فصل اول : تأدیه
 • 1. طرف های تأدیه
 • 2. موضوع تأدیه
 • فصل دوم : سقوط تعهد از طریق عوض معادل
 • 1. ایفای تعهد با عوض دیگر
 • 2. تبدیل تعهد و نمایندگی
 • 3. تهاتر
 • 4. اتحاد ذمه (مالکیت ما فی الذمه)
 • فصل سوم : سقوط تعهد بدون ایفای تعهد
 • 1. ابراء
 • 2. عدم امکان اجرا
 • 3. مرور زمان مسقط
 • بخش ششم : اثبات تعهد
 • کتاب دوم – عقود معینه
 • بخش اول : عقود راجع به مالکیت
 • فصل اول : بیع
 • 1. بیع به طور کلی
 • ارکان بیع
 • تعهدات فروشنده
 • تعهدات خریدار
 • 2. انواع متفاوت بیع
 • بیع با حق استرداد (بیع به شرط رجوع)
 • بیع ملک غیر (بیع فضولی)
 • بیع حقوق مورد تنازع
 • بیع ترکه
 • بیع در مرض موت
 • بیع نماینده با خود
 • فصل دوم : معاوضه
 • فصل سوم : هبه
 • 1- ارکان هبه
 • 2- آثار هبه
 • 3- رجوع از هبه
 • فصل چهارم : شرکت
 • 1- ارکان شرکت
 • 2- اداره شرکت
 • 3- آثار شرکت
 • 4- طرق انقضای شرکت
 • 5- تصفیه شرکت و تقسیم اموال شرکت
 • فصل پنجم : قرض و مقرری دایمی
 • 1- قرض
 • 2- مقرری
 • فصل ششم : صلح
 • 1- ارکان صلح
 • 2- آثار صلح
 • 3- بطلان صلح
 • بخش دوم : عقود راجع به استفاده از مال
 • فصل اول : اجاره
 • 1- اجاره به طور کلی
 • - ارکان اجاره
 • - آثار اجاره
 • - واگذاری اجاره و اجارۀ جزء
 • - انقضای اجاره
 • - فوت مستأجر یا اعسار او
 • - انواع معین اجاره
 • - اجاره اراضی کشاورزی
 • - مزارعه
 • - اجاره مال موقوفه
 • فصل دوم : عاریه
 • 1. تعهدات عاریه دهنده (معیر)
 • 2. تعهدات عاریه گیرنده (مستعیر)
 • انقضای عاریه
 • بخش سوم – عقود راجع به کار
 • فصل اول : قرارداد کار و امتیازات جهت خدمات عام المنفعه
 • 1. قرارداد کار
 • تعهدات پیمانکار
 • تعهدات کارفرما
 • پیمانکاری جزء
 • انقضای قرارداد کار
 • 2. امتیاز خدمات عام المنفعه
 • فصل دوم : قرارداد خدمت
 • 1. ارکان قرارداد
 • 2. آثار قرارداد
 • تعهدات کارگر
 • تعهدات کارفرما
 • انقضای قرارداد خدمت
 • فصل سوم : وکالت
 • 1. ارکان وکالت
 • 2. آثار وکالت
 • انقضای وکالت
 • فصل چهارم : ودیعه
 • 1. تعهدات ودیعه گیر (مستودع)
 • 2. تعهدات مودع (ودیعه گذار)
 • برخی انواع ودیعه
 • فصل پنجم : حفاظت قضایی
 • بخش چهارم – عقود غرری (عقود احتمالی)
 • فصل اول : قمار و گروبندی
 • فصل دوم : مستمری تا پایان عمر
 • فصل سوم : قرارداد بیمه
 • 1. مقررات عمومی
 • 2. انواع معین بیمه
 • بیمه عمر
 • بیمه آتش سوزی
 • بخش پنجم – ضمانت
 • فصل اول : ارکان ضمانت
 • فصل دوم : آثار ضمانت
 • 1. رابطه بین ضامن و بستانکار
 • 2. رابطه بین ضامن و مدیون
 • کتاب سوم – حقوق عینی اصلی
 • بخش اول : حق مالکیت
 • فصل اول : حق مالکیت به طور کلی
 • 1. محدودیت ها و ضمانت های اجرا
 • 2. محدودیت های راجع به حق مالکیت
 • 3. مالکیت مشاع
 • احکام راجع به مالکیت مشاع
 • انحلال اشاعه از طریق تقسیم
 • مالکیت مشاعِ اجباری
 • مالکیت مشاعِ خانواده
 • مالکیت طبقات ساختمان
 • مجمع مالکین طبقات ساختمان واحد
 • فصل دوم : اسباب تحصیل مالکیت
 • 1. تحصیل از طریق تملک
 • تملک مال منقول بدون مالک
 • تملک مال غیر منقول بدون مالک
 • 2. تملک به ارث و تصفیه ترکه
 • انتخاب مدیر تصفیه ترکه
 • تحریر ترکه
 • تسویه دیون ترکه
 • تسلیم اموال ترکه و تقسیم این اموال
 • قواعد حاکم بر ترکه ای که تصفیه نشده است
 • 3. وصیت
 • 4. الحاق
 • الحاق به مال غیر منقول
 • الحاق به مال منقول
 • 5. عقد
 • 6. شفعه
 • شروط اخذ به شفعه
 • تشریفات اخذ به شفعه
 • آثار شفعه
 • سقوط شفعه
 • 7. تصرف ، تملک و زوال آن ها
 • حمایت از تصرف
 • دعاوی سه گانه تصرف
 • آثار تصرف
 • مرور زمان موجد حق
 • تملک اموال منقول از طریق تصرف
 • تملک ثمرات از طریق تصرف
 • مطالبۀ هزینه ها
 • مسؤولیت تلف
 • بخش دوم : حقوق متفرع از حق مالکیت
 • فصل اول : حق انتفاع و حق استفاده و حق سکنی
 • 1. حق انتفاع
 • 2. حق استفاده و حق سکنی
 • فصل دوم : اجارۀ دراز مدت
 • برخی انواع اجارۀ دراز مدت
 • فصل سوم : حق ارتفاق
 • کتاب چهارم – حقوق عینی تبعی با تأمین های عینی
 • بخش یکم : رهن رسمی
 • فصل یکم : انعقاد رهن
 • فصل دوم : آثار رهن
 • 1. اثر رهن بین متعاقدین نسبت به راهن
 • اثر رهن نسبت به مرتهن
 • اثر رهن نسبت به اشخاص ثالث
 • حق تقدم و حق تعقیب
 • فصل سوم : انقضای رهن
 • بخش دوم : اجرائیه
 • فصل اول : صدور اجرائیه
 • فصل دوم : آثار اجرائیه ، کاهش محکوم به و انقضای آن
 • بخش سوم : رهن تصرف یا مقبوض
 • فصل اول : ارکان رهن تصرف
 • فصل دوم : آثار رهن تصرف
 • 1. بین متعاقدین
 • تعهدات راهن
 • 2. نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل سوم : انقضای رهن تصرف
 • فصل چهارم : برخی انواع رهن تصرف
 • 1. رهن غیر منقول
 • 2. رهن منقول
 • 3. رهن دین
 • بخش چهارم : حق تقدم
 • فصل اول : مقررات عمومی
 • فصل دوم : انواع حق تقدم (حقوق ممتازه)
 • 1. حق تقدم عمومی و حق تقدم خاص نسبت به منقول
 • 2. حق تقدم خاص نسبت به غیر منقول

قانون مدنی: در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عمومماده 1مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجهي همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغنماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهي رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید .تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده بهدستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامهي رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعتمصوبه را چاپ و منتشر نماید .ماده 2قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خودقانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد...

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید