منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • قسمت اول: منشور سازمان ملل متحد
 • مقدمه
 • منشور ملل متحد
 • فصل اول: مقاصد و اصول
 • فصل دوم: عضویت
 • فصل سوم: ارکان
 • فصل چهارم: مجمع عمومی
 • مشاهده بیشتر
 • ترکیب
 • وظایف و اختیارات
 • رأی
 • آئین کار
 • فصل پنجم: شورای امنیت
 • ترکیب
 • وظایف و اختیارات
 • رأی
 • آئین کار
 • فصل ششم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
 • فصل هفتم: اقدام در موارد تهدید علیه صلح نقص صلح و اعمال تجاوز
 • فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای
 • فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی
 • فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی
 • وظایف و اختیارات
 • رأی
 • آئین کار
 • فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمین‌های غیرخودمختار
 • فصل دوازدهم: نظام قیمومیت بین المللی
 • فصل سیزدهم: شورای قیمومت
 • ترکیب
 • ‌ وظایف و اختیارات
 • رأی
 • آئین کار
 • فصل چهاردهم: دیوان بین المللی دادگستری
 • فصل پانزدهم: دبیرخانه
 • فصل شانزدهم: مقررات مختلف
 • فصل هفدهم: ترتیبات موقتی راجع به امنیت
 • فصل هجدهم: اصلاحات
 • فصل نوزدهم: تصویب و امضاء
 • قسمت دوم اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 • اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 • اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 • فصل اول: تشکیلات دیوان
 • فصل دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
 • فصل سوم: آیین دادرسی
 • فصل چهارم: آراء مشرتی
 • فصل پنجم: اصلاحات
 • قسمت سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر
 • مقدمه
 • عهدنامه 1969 وین – اتریش
 • بخش اول: مقدمه
 • بخش دوم: انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آن‌ها
 • فصل اول: انعقاد معاهدات
 • فصل دوم تحدید تعهد
 • فصل سوم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات
 • بخش سوم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات
 • فصل اول: رعایت معاهدات
 • فصل دوم: اجرای معاهدات
 • فصل سوم: تفسیر معاهدات
 • فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث
 • بخش چهارم: اصلاح جرح و تعدیل معاهدات
 • بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
 • فصل اول: ترتیبات کلی
 • فصل دوم: بی اعتباری معاهدات
 • فصل سوم: فسخ و تعدیل اجرای معاهدات
 • فصل چهارم: روش‌ها
 • فصل پنجم: آثار بی اعتباری، فسخ، یا تعلیق اجرای یک معاهده
 • بخش ششم: مقررات متفرقه
 • بخش هفتم: امناء، اخطارها، تصحیحات و ثبت معاهدات
 • ضمائم
 • ضمیمه عهدنامه وین
 • اعلامیه‌ها و قطع نامه‌های کنفرانس سازمان ملل
 • قطع نامه مربوط به ماده یک عهدنامه وین
 • در خصوص حقوق معاهدات کنفرانس
 • قطع نامه راجع به اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار
 • نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات
 • ضمیمه شماره یک
 • ضمیمه شماره دو
 • ضمیمه شماره سه
 • ضمیمه شماره چهار

منشور ملل متحد سّندی است که هدف‌ها و سازمان و نحوه کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند. این سند در حکم اساسنامه سازمان ملل است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید