حقوق ثبت (نمونه اسناد)

حقوق ثبت (نمونه اسناد)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش اول – اسناد رسمی
 • قرارداد
 • موضوع ماده 10 قانون مدنی
 • قرارداد – نشر کتاب
 • قرارداد توأم با راهن – تسهیلات بانکی
 • قرارداد – قرض الحسنه (از بانک)
 • قرارداد – مشارکت مدنی (با بانک)
 • قرارداد – فروش اقساطی (از بانک)
 • قرارداد توأم با وثیقه – شهرکهای صنعتی (با بانک)
 • قرارداد توأم با راهن – اجرای طرح (با بانک)
 • مشاهده بیشتر
 • حق انتفاع
 • موضوع ماده 40 قانون مدنی
 • حق انتفاع – سکنی عمری
 • حق انتفاع – سکنی رقبی
 • حق انتفاع – رقبی / تصدیق علامت تجاری
 • وقف
 • موضوع ماده 55 قانون مدنی
 • وقف – برای موسسه آستان مقدس امام (ره)
 • وقف - عام
 • وقف – خاص
 • حبس ملک
 • حق ارتفاق
 • موضوع ماده 93 قانون مدنی
 • حق ارتفاق – عبور از راه
 • اثر معاملات (تعهدات)
 • موضوع ماده 221 قانون مدنی
 • تعهد - استخدامی (در شرکت خصوصی)
 • تعهد – عدم مسافرت
 • تعهد توأم با رهن – فرصت مطالعاتی دانشگاهی
 • تعهد توأم با رهن – دانشجویان ارزبگیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • تعهد – دانشجویان عازم به خارج برای تحصیل با هزینه شخصی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • شرط
 • موضوع مواد 234 و 244 و 245 قانون مدنی
 • اسقاط شرط فعل – رفع ممنوعیت 5 ساله
 • اسقاط و زوال شرط – رفع تعلق منافع
 • اسقاط خیار شرط – رفع تعلق منافع و رفع حق فسخ
 • مال غیر یا معاملات فضولی
 • موضوع مواد 247 و 248 قانون مدنی
 • ابطالیه
 • تنفیذیه
 • وفاء به عهد (ذمه)
 • موضوع ماده 271 قانون مدنی
 • ذمه – مطلق
 • ذمه – با ضامن
 • ذمه – توأم با رهن
 • اقاله
 • موضوع ماده 283 قانون مدنی
 • اقاله – فسخ مبایعه
 • تفاسخ و فک
 • تفاسخ وکالت بلاعزل
 • اقاله و فسخ در غیاب مالک فعلی
 • ابراء
 • موضوع ماده 289 قانون مدنی
 • ابراء – تأدیه دین
 • تبدیل تعهد
 • موضوع ماده 292 قانون مدنی
 • تبدیل تعهد – موضوع بند اول ماده 292 قانون مدنی
 • تبدیل تعهد - موضوع بند اول ماده 292 ق.م
 • تبدیل تعهد - موضوع بند اول ماده 292 ق.م
 • الزامات بدون قرارداد
 • موضوع ماده 301 قانون مدنی
 • اعاده مالکیت – تملیک ید سابق
 • اتلاف - تسبیب
 • موضوع مواد 328 و 331 قانون مدنی
 • رسید خسارات – ایجاد طرح عمرانی
 • پیش فروش ساختمان
 • موضوع ماده یک و تبصره ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان
 • پیش فروش آپارتمان توسط مالک ساختمان
 • پیش فروش آپارتمان توسط مستأجر ملک با حق احداث و تعلق اعیانی
 • پیش فروش آپارتمان توسط سرمایه گذار با حق فروش از طریق احداث
 • پیش فروش آپارتمان در مقابل عوض غیرمنقول
 • بیع قطعی
 • موضوع ماده 338 قانون مدنی
 • بیع قطعی – اتومبیل نقد و تحویل شده
 • بیع قطعی توأم با رهن – اتومبیل (نقد و اقساط)
 • بیع قطعی – املاک در جریان ثبت
 • بیع قطعی – توأم با وکالت برای انتقال تلفن منصوبه
 • بیع قطعی – با سر قفلی مغازه تخلیه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن
 • بیع قطعی توأم با رهن – تحویل شده و (نقد و اقساط)
 • بیع قطعی توأم با رهن – تحویل نشده و (نقد و اقساط)
 • بیع قطعی توأم با رهن – با رضایت شریک ملک (شفیع)
 • بیع قطعی – طرحهای شهرداری (با تعهد تخلیه و تحویل)
 • انتقال قطعی – صداق غیرمنقول
 • انتقال قطعی اجرائی دادگاهها
 • موضوع مواد 4 و 19 و 137 و 143 و 145 قانون اجرای احکام
 • انتقال قطعی – تلفن ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند
 • انتقال قطعی – (سرقفلی) ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند
 • انتقال قطعی – (آپارتمان) ناشی از اجرای دادنامه الزام به تنظیم سند
 • انتقال قطعی (سرقفلی) ناشی از مزایده در اجرای احکام
 • انتقال قطعی – (تلفن) ناشی از مزایده در اجرای احکام
 • انتقال قطعی (خانه) ناشی از مزایده در اجرای احکام
 • انتقال اجرائی ثبتی
 • موضوع ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی
 • انتقال اجرائی – ناشی از اجرای سند رهنی
 • بیع شرط
 • موضوع ماده 458 قانون مدنی
 • بیع شرطی – اصل مالکیت
 • بیع شرطی – مازاد
 • معاوضه
 • موضوع ماده 464 قانون مدنی
 • معاوضه – خانه با آپارتمان
 • اجاره
 • موضوع مواد 466 و 512 قانون مدنی
 • اجاره – محل مسکونی
 • اجاره – محل تجاری / اداری با واگذاری سرقفلی از سوی موجر
 • اجاره – محل تجاری / اداری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر
 • اجاره – محل تجاری / اداری که سرقفلی از سوی مستأجر قبلی واگذار شده
 • اجاره – محل مسکونی مشاع
 • اجاره – به شرط تملیک
 • اجاره محل مسکونی با قائم مقامی دادگاه
 • اجاره – محل تجاری / اداری با قائم مقامی دادگاه
 • اجاره – محل تجاری / اداری بدون سرقفلی یا قائم مقامی دادگاه
 • اجاره رحم
 • مزارعه
 • موضوع ماده 518 قانون مدنی
 • مزارعه – زمین مزروعی
 • مُساقات
 • موضوع ماده 543 قانون مدنی
 • مساقات – درختان باغ
 • مُضاربه
 • موضوع ماده 546 قانون مدنی
 • مضاربه – تجارت
 • جُعاله
 • موضوع ماده 561 قانون مدنی
 • جُعاله – رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان
 • تقسیم
 • موضوع ماده 589 قانون مدنی
 • تقسیم نامه – ارث و ماترک
 • تقسیم نامه – آپارتمانها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکی
 • ودیعه (امانت)
 • موضوع ماده 607 قانون مدنی
 • ودیعه (امانت) – باغچه امانی
 • عاریه
 • موضوع ماده 635 قانون مدنی
 • عاریه – آپارتمان
 • قرض
 • موضوع ماده 648 قانون مدنی
 • قرض الحسنه توأم با رهن
 • وکالت
 • موضوع ماده 656 قانون مدنی
 • وکالت – امور اداری
 • وکالت – امور اداری ، کسبی و صنفی
 • وکالت – ارز دانشجوئی و رهن مربوطه
 • وکالت – انشعاب آب و برق
 • وکالت – انشعاب گاز
 • وکالت – اقامه دعوی
 • وکالت – اعلام جرم چک بلامحل
 • وکالت – صدور اجرائیه ثبتی چک بلامحل
 • وکالت – شماره گذاری اتومبیل
 • وکالت – بازنشستگی / بازخرید
 • وکالت – گذرنامه
 • وکالت – حساب جاری در بانک مربوطه
 • وکالت – حسابهای بانکی
 • وکالت – حساب جاری خاص در بانک مربوطه
 • وکالت – حسابهای پس انداز ، قرض الحسنه و سپرده
 • وکالت – حقوق (مستمری / بازنشستگی)
 • وکالت – صندوق امانات بانکی
 • وکالت – صندوق پُست
 • وکالت – احداث بنا با مشارکت بانک
 • وکالت – پروانه ساختمان و احداث بنا
 • وکالت – پروانه ساختمان و پایان کار
 • وکالت – بیمه نمودن در شرکتهای بیمه
 • وکالت – بورس اوراق بهادار
 • وکالت – موافقتنامه اصولی
 • وکالت – کابوتاژ کالا
 • وکالت – کابوتاژ کامیون
 • وکالت – گشایش حساب ارزی – ثبت سفارش و ترخیص کالا
 • وکالت – ترخیص و پاساوان کالاها
 • وکالت – ترخیص به بانک ملی ایران
 • وکالت – مرجوع نمودن از گمرک
 • وکالت – امور مالیاتی
 • وکالت – مالیات تعاون ملی
 • وکالت – پاسخ استعلامیه های سرقفلی
 • وکالت – پاسخ استعلامیه ها و اخذ پایان کار
 • وکالت – تأدیه دیون
 • وکالت – وصول مطالبات
 • وکالت – وصول وجه چک
 • وکالت – اخذ دیه یا ارش
 • وکالت – امور تجاری
 • وکالت – امور زراعی
 • وکالت – امور تولیت
 • وکالت – فسخ یا اقاله
 • وکالت – خرید اتومبیل
 • وکالت – خرید اتومبیل دانشجوئی از خارج
 • وکالت – خرید یا اجاره به شرط تملیک اتومبیل و در رهن گذاردن
 • وکالت – خرید اتومبیل خاص
 • وکالت – خرید هر سیستم اتومبیل
 • وکالت – خریداری تلفن
 • وکالت – خرید املاک و میاه
 • وکالت – فروش اتومبیل
 • وکالت – فروش فیش تلفن
 • وکالت – درخواست پلاک جدید کشوری اتومبیل
 • وکالت – تغییر و اخذ پلاک کشوری و فروش اتومبیل
 • وکالت – شرکت لیزینگ
 • وکالت – فروش امتیاز تلفن (با اسقاط حق عزل)
 • وکالت – امور اداری موبایل
 • وکالت – انتقال فیش موبایل
 • وکالت – انتقال موبایل
 • وکالت – انتقال پی جر
 • وکالت – انتقال سرقفلی (با اسقاط حق عزل)
 • وکالت – انتقال پروانه کسب
 • وکالت – فروش ملک
 • وکالت – تفاسخ وکالت
 • وکالت – مرکب (کلی مختصر)
 • وکالت – فروش کلی و مختصر
 • وکالت – خاص موردی
 • وکالت – مرکب (کلی)
 • وکالت – مشروح و کلی
 • وکالت – مرکب (مشروح و کلی)
 • وکالت – فروش املاک در جریان ثبت موضوع ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
 • وکالت – کلی ارسالی از خارج از کشور
 • عزل نامه مستقیم وکیل وکالتنامه ای که در خارج از کشور اعطاء شده
 • عزل نامه مع الواسطه وکیل وکالتنامه ای که در خارج از کشور اعطاء گردیده
 • استعفای وکیل وکالتنامه ای که در خارج از کشور اعطاء شده
 • وکالت – واگذاری پارکینگ
 • وکالت – اختیارنامه و تنفیذیه وکالت
 • وکالت – امضاء سند قبلی
 • وکالت – اجاره نمودن
 • وکالت – فسخ اجاره از سوی مستأجر
 • وکالت – اجاره دادن
 • وکالت – فسخ اجاره از سوی موجر
 • وکالت – تأسیس شرکت
 • وکالت – به ثبت رسانیدن شرکت
 • وکالت – انتقال سهام شرکت
 • وکالت – اداره امور شرکت و امضاء
 • وکالت – حق شرکت در مجامع عمومی
 • وکالت – تأسیس شرکت و حق امضاء و دریافت وام
 • وکالت – اختیار تفکیک و تقسیم
 • وکالت – تقسیم ماترک متوفی
 • وکالت – گواهی حصر وراثت
 • وکالت – تصفیه شرکت
 • وکالت – انحلال شرکت
 • وکالت – صلح با حق اقاله و تعلق منافع
 • وکالت – رهن و وثیقه قرار دادن
 • وکالت – صدور اجرائیه و قبول تملیک رهنیه
 • وکالت – خرید ملک و در رهن نهادن
 • وکالت – اخذ وام از بانک
 • وکالت – صلح و سازش
 • وکالت – بر هم زدن نامزدی
 • وکالت – ازدواج دائم
 • وکالت – اجرائیه مهریه (صداق)
 • وکالت – طلاق دادن زن
 • وکالت – طلاق گرفتن مرد
 • وکالت – درخواست شناسنامه
 • وکالت – سرپرستی و حضانت طفل
 • وکالت – امضاء اقرارنامه و تعهد
 • وکالت – تفویض قسمتی یا تمام وکالت
 • وکالت – تفویض کلی وکالت
 • وکالت – تفویض نامه
 • وکالت – عزل نامه
 • وکالت – استعفاءنامه
 • وکالت – گواهی حصر وراثت ، تنظیم اقرارنامه وصول بهای ثمینه اعیانی
 • وکالت – گواهی حصر وراثت ، تنظیم اقرارنامه وصول بهای ربع اعیانی
 • وکالت – قبول انتقال اجرائی و فروش آن
 • وکالت – خرید و فروش موارد خریداری
 • ضمان عقدی
 • موضوع ماده 684 قانون مدنی
 • ضمان – ضمانت از دین
 • ضمان – ضمانت برای تبدیل تأمین اموال
 • تضمین سردفتری
 • موضوع ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی
 • تضمین سردفتر قبل از انتصاب
 • تضمین دفتریار قبل از انتصاب
 • حواله
 • موضوع ماده 724 قانون مدنی
 • حواله – برای دین
 • کفالت
 • موضوع ماده 734 قانون مدنی
 • کفالت برای آزادی متهم
 • صلح
 • موضوع ماده 752 قانون مدنی
 • صلح – دعوی
 • صلح – سرقفلی از سوی موجر (مالک)
 • صلح – سرقفلی از سوی مستأجر
 • صلح – امتیاز تلفن
 • صلح – فیش تلفن
 • صلح – تلفن همراه (موبایل)
 • صلح – اموال منقول
 • صلح – فیش مسافرت زیارتی
 • صلح – برق و آب و گاز
 • صلح – مطالبات سند رهنی
 • صلح – حقوق خصوصی ناشی از جرم طرف
 • صلح – بلاعوض
 • صلح – محاباتی
 • صلح – با شرط عدم معامله (مادام العمر)
 • صلح – با تعلق منافع
 • صلح – با وجود رهن بانک
 • صلح – مشاعی (بدون حق شفعه)
 • صلح – با تعلق منافع و حق اقاله
 • صلح – توأم با رهن جهت برقراری نفقه برای شخص ثالث
 • صلح – انتقال دادن مهریه (صداق)
 • صلح – سهام شرکت
 • صلح – ثبت علامت
 • صلح – اجازه انتقال حق سرقفلی
 • رهن
 • موضوع ماده 771 و 787 قانون مدنی
 • رهن – تصرف
 • رهن – تضمین ابوابجمعی
 • تبدیل رهن – به رهینه دیگر
 • رهن – فک رهن
 • رهن – اقرار به فک رهن
 • فک رهن (تفاسخ و فک)
 • هبه
 • موضوع ماده 795 قانون مدنی
 • هبه – از مواد رجوع
 • هبه – معوض (از موارد قطعی)
 • اخذ به شفعه
 • موضوع ماده 808 قانون مدنی
 • اسقاط حق شفعه
 • وصایا
 • موضوع مواد 825 و 826 و 829 و مواد 1188 لغایت 1194 قانون مدنی
 • وصیت تملیکی
 • وصیت عهدی – مراسم تجهیز و تکفین و تدفین موصی و تقسیم ما ترک
 • وصیت عهدی – حبس (ثلث مؤید)
 • وصیت عهدی – ثلث برای همسر
 • وصیت عهدی – ثلث برای فرزند خوانده
 • وصیت – رجوع از وصیت
 • نصب وصی برای طفل
 • ارث
 • موضوع ماده 947 قانون مدنی
 • اعلام رسید – درباره ثمنیۀ ارث
 • تابعیت و استملاک بیگانه
 • موضوع مواد 8 و 976 و 983 و 988 قانون مدنی
 • تعهد – تبعه بیگانه برای استملاک
 • تعهد – ورثه تبعه بیگانه برای استملاک
 • تعهد – برای قبول تابعیت ایرانی و اشتغال
 • تعهد – برای ترک تابعیت ایرانی
 • تعهد – برای ترک تابعیت و عهده دار شدن بدهی
 • اقامتگاه
 • اعلام تغییر اقامتگاه
 • نکاح (ازدواج)
 • موضوع ماده 1062 قانون مدنی
 • اجازه پدر – برای ازدواج دختر
 • سند ازدواج – مطابق نمونه ثبت
 • تعهد – تبعه خارجه برای ازدواج با زن ایرانی
 • اقرار به زوجیت
 • انتقال قطعی گرفتن (صداق غیرمنقول)
 • اجازه اشتغال به همسر
 • رسید مَهریه (صداق)
 • اصلاحیه مطالبه مهریه از (عندالقدره و الاستطاعه) به (عندالمطالبه زوجه)
 • صلح حقوق – انتقال دادن مهریه (صداق)
 • اقرار – نداشتن همسر
 • نکاح (ازدواج) منقطع
 • موضوع ماده 1075 قانون مدنی
 • اقرارنامه زوجیت منقطع
 • طلاق (متارکه ، جدایی)
 • موضوع ماده 1143 قانون مدنی
 • بذل مدت – در نکاح منقطع
 • طلاقنامه – خلع نوبت اول (از سوی زن)
 • طلاقنامه – رجعی نوبت اول(از سوی مرد)
 • بذل صداق غیرمنقول
 • رجوع به ما بذل غیرمنقول – در طلاق خلع / مبارات
 • رجوع به ما بذل منقول – در طلاق خلع / مبارات
 • رجوع در طلاق رجعی
 • اولاد - نسب
 • موضوع مواد 1158 لغایت 1161 قانون مدنی
 • تأیید اَبوّت – پدر شدن
 • اجاره رَحِم
 • نصب قیم
 • موضوع ماده 1233 قانون مدنی
 • رضایت برای قیم شدن همسر
 • اقرار
 • موضوع ماده 1259 قانون مدنی
 • اقرار – تشرف به دین مقدس اصلام
 • اقرار – نداشتن همسر (کوتاهترین سند)
 • اقرار – اصلاحی – (اصلاح حد ملک)
 • اقرار – ماهیت دعوی
 • اقرار – بازخرید سابقه خدمت کارگر
 • اقرار فک رهن – وصول وجه و فک رهن
 • اقرار – سقوط دعوی
 • اقرار – رضایت در مرحله بازپرسی برای متهم به مشارکت در قتل
 • اقرار – رضایت در مرحله رسیدگی دادگاه
 • اقرار – رضایت درباره چک بلامحل در مرحله دادسرا
 • اقرار – رضایت درباره چک بلامحل در مرحله رسیدگی دادگاه
 • اقرار – کسر پارکینگ از یک واحد و اضافه کردن به واحد دیگر
 • اقرار – کسر پارکینگی از پارکینگ ها و الحاق به دیگر واحد
 • بخش دوم – اسناد عادی
 • موضوع ماده 1291 قانون مدنی
 • قرارداد – مشارکت مدنی خصوصی
 • قولنامه – معامله ملک
 • مبایعه نامه قطعی – ملک
 • صلحنامه – سرقفلی
 • ترک نامه - ارثیه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید