راهنمای نگارش لوایح 2 (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح 2 (فن دفاع)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول/الف- قوانین و مقررات درباره وکلا رسمی و کارگشایان دادگستری
 • قوانین و مقررات درباره وکلا رسمی و کارگشایان دادگستری
 • الف- مقررات کلی درباره وکالت و وکلا
 • از قانون وکالت
 • از آیین نامه قانون وکالت
 • لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
 • آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
 • قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران فضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح
 • مشاهده بیشتر
 • تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • تصویب نامه مورخ 7/8/1376 هیات وزیران
 • قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور
 • آیین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد
 • قانون نحوه اصلاح کانون های وکلا دادگستری
 • مقررات مربوط به مسائل مالی وکالت و وکلا
 • آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
 • آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه
 • قانون تشکیلات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان
 • قانون تشکیلات صندوق تعاون وکلا
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • فصل اول: ب-رعایت رسم الخط فارسی در آیین نگارش حقوقی
 • رعایت رسم الخط فارسی در آیین نگارش حقوقی
 • فصل دوم: مشاوره های قضایی(وکالت در دعاوی)
 • وکالت در دعاوی
 • مشاوره های قضایی وکالت
 • فصل سوم – لوایح دفاعی از طرف خوانده / وکیل خوانده
 • نمونه دادخواست خواهان
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه اخطار
 • نمونه اخطار
 • نمونه اقدام اداره اوقاف
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست تایید قرارداد
 • نمونه لایحه بدل از حضور وکیل خوانده
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • مبحث 1
 • مبحث 2
 • مبحث 3
 • مبحث 4
 • مبحث 5
 • مبحث 6
 • فصل اول: ب-رعایت رسم الخط فارسی در آیین نگارش حقوقی
 • رعایت رسم الخط فارسی در آیین نگارش حقوقی
 • فصل دوم: مشاوره های قضایی(وکالت در دعاوی)
 • وکالت در دعاوی
 • مشاوره های قضایی وکالت
 • فصل سوم – لوایح دفاعی از طرف خوانده / وکیل خوانده
 • نمونه دادخواست خواهان
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه اخطار
 • نمونه اخطار
 • نمونه اقدام اداره اوقاف
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست تایید قرارداد
 • نمونه لایحه بدل از حضور وکیل خوانده
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه لایحه
 • نمونه رای دادگاه . حکم به ممنوعیت خروج طفل از کشور
 • نمونه برگ دادخوست تجدیدنظرخواهی
 • نمونه لایحه اعتراضی وکیل تجدیدنظرخواه
 • نمونه برگ اخطار
 • نمونه لایحه تبادل
 • گفتار در آثار عقد نکاح
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر خواهی
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه برگ دادخوست تجدیدنظرخواهی
 • نمونه برگ دادخوست تجدیدنظرخواهی
 • نمونه برگ دادخوست تجدیدنظرخواهی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه کیفری استان
 • نمونه لایحه اعتراضیه به دیوان عالی کشور
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه اعتراضی وکیل تجدیدنظر خواه
 • فصل پنجم: سایر لوایح (حقوقی – کیفری)
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده دعوی اعتراض شخص ثالث (حقوقی)
 • نمونه لایحه ثالث اجرایی
 • نمونه لایحه اجرای احکام کیفری تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه لایحه اعتراضی تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه وکیل تجدیدنظر خواه(حقوقی)
 • نمونه شکواییه به دادسرای انتظامی قضات
 • نمونه لایحه تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری
 • نمونه لایحه ضرب و جرح با چاقو
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی(شرکت سیما تهران)
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • اصل برائت(امانت)
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی/ مطالبه وجه چک
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی / قرار رد دعوی ابطال عقد و اجاره نامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض دادنامه، قرار رد دعوی
 • نمونه رای دیوان عالی کشور/ تشخیص خلاف بین شرع و قانون بودن
 • چند نمونه از قوانین، مصوبات و آراء در سال 91 و 92
 • نظریات مشورتی در مورد وکالت دادگستری
 • فصل هشتم – ضمائم / یادآوری دروس

گفتار در وکالت در دعاوی.این دادرسی معدنی.تعهدات وکیل.تخلفات انتظامی وکلا رموز موفقیت در دفاع و.....

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید