راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : جعفر اخترنیا
 • سبك : نگارش حقوقی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786003463066
 • تعداد صفحه : 908
 • سال انتشار : 1395
 • نوبت انتشار : چهارم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 1274 گرم
 • فصل اول – مستخرج از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی
 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
 • فصل دوم: نکات کلیدی
 • وکالت و آیین دادرسی مدنی
 • بررسی عقد وکالت وکالت مدنی(اختصاری)
 • عقد وکالت
 • نکات کلیدی / وکلای دعاوی
 • فصل سوم: الف- انواع قراردادهای مالی
 • مشاهده بیشتر
 • نمونه قرارداد عادی بین وکیل و موکل(مدنی – دعاوی)
 • حدود و اختیارات وکلیل مدنی در وکالتنامه عادی
 • نمونه قرارداد با موسسات حقوقی / وکلا
 • فصل سوم / ج-تخلف انتظامی وکلا
 • تخلف انتظامی وکلا
 • د – فرم کنترل شرایط دادخواست به اسنتاد مواد 49 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اخطار رفع نقص
 • نمونه اخطار رفع نقص، درخواست تجدیدنظر
 • نمونه قرار دفتر دادگاه عمومی بخش
 • نمونه نامه ارسال پرونده به شعبات دیگر
 • دفتر محاکم عمومی حقوقی نحوه اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1370
 • نمونه فرم اعلام مشخصات کامل اموال غیر منقول به دادگاه
 • فصل چهارم – رموز موفقیت در دفاع
 • در بیان قاعده ی تلازم بین حکم عقل و شرع
 • نمونه برگ وکالتنامه رسمی وکیل دعاوی / کانون وکلای دادگستری
 • نمونه وکالتنامه
 • نمونه دادخواست مطالبه منافع حاصل از اعتماد
 • مقدمه نویسی / لایحه دفاعیه / وکیل خوانده
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه نتیجه دفاع / صدور حکم بر رد دعوی خواهان
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه اعتراضی وکیل تجدیدنظر خواه
 • فصل پنجم: سایر لوایح (حقوقی – کیفری)
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده دعوی اعتراض شخص ثالث (حقوقی)
 • نمونه لایحه ثالث اجرایی
 • نمونه لایحه اجرای احکام کیفری تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه لایحه اعتراضی تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه وکیل تجدیدنظر خواه(حقوقی)
 • نمونه شکواییه به دادسرای انتظامی قضات
 • نمونه لایحه تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری
 • نمونه لایحه ضرب و جرح با چاقو
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی(شرکت سیما تهران)
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • اصل برائت(امانت)
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی/ مطالبه وجه چک
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی / قرار رد دعوی ابطال عقد و اجاره نامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض دادنامه، قرار رد دعوی
 • نمونه رای دیوان عالی کشور/ تشخیص خلاف بین شرع و قانون بودن
 • چند نمونه از قوانین، مصوبات و آراء در سال 91 و 92
 • نظریات مشورتی در مورد وکالت دادگستری
 • فصل هشتم – ضمائم / یادآوری دروس
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه اعتراضی وکیل تجدیدنظر خواه
 • فصل پنجم: سایر لوایح (حقوقی – کیفری)
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده دعوی اعتراض شخص ثالث (حقوقی)
 • نمونه لایحه ثالث اجرایی
 • نمونه لایحه اجرای احکام کیفری تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه لایحه اعتراضی تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه وکیل تجدیدنظر خواه(حقوقی)
 • نمونه شکواییه به دادسرای انتظامی قضات
 • نمونه لایحه تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری
 • نمونه لایحه ضرب و جرح با چاقو
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی(شرکت سیما تهران)
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه لایحه تبادل لوایح
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده در برابر مطالبه مهر
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل زوج در برابر دعوی مطالبه نفقه زوجه باکره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده (زوج) جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه اعتراض به تمدید مجدد قرار بازداشت موقت
 • نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی
 • نمونه لایحه درخواست صدور گزارش اصلاحی
 • نمونه لایحه / پاسخ به اعتراض اتحادیه به تصمیم متخذه در کمیسیون هیات عالی
 • نمونه لایحه واخواهی وکیل در اتهام انتقال مال غیر
 • نمونه لایحه دفاعیه کیفری
 • نمونه لایحه دفاعیه بانک مرتهن / جلسه اول دادرسی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم به قوادی
 • فصل ششم – سایر دادخواست های حقوقی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه گر به انجام تعهداد قراردادی
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست حقوقی
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست تنفیذ اذن و اجازه انجام طلاق
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست / بطلان تقسیم و تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست / اثبات مالکیت خودرو
 • نمونه دادخواست / دستور موقت جهت صدور قرار تاخیر در اجرای حکم اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست تقابل به خواسته اعسار به تقسیط مهر زوجه
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • اصل برائت(امانت)
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی/ مطالبه وجه چک
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی / قرار رد دعوی ابطال عقد و اجاره نامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض دادنامه، قرار رد دعوی
 • نمونه رای دیوان عالی کشور/ تشخیص خلاف بین شرع و قانون بودن
 • چند نمونه از قوانین، مصوبات و آراء در سال 91 و 92
 • نظریات مشورتی در مورد وکالت دادگستری
 • فصل هشتم – ضمائم / یادآوری دروس
 • فصل اول – مستخرج از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی
 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
 • فصل دوم: نکات کلیدی
 • وکالت و آیین دادرسی مدنی
 • بررسی عقد وکالت وکالت مدنی(اختصاری)
 • عقد وکالت
 • نکات کلیدی / وکلای دعاوی
 • فصل سوم: الف- انواع قراردادهای مالی
 • نمونه قرارداد عادی بین وکیل و موکل(مدنی – دعاوی)
 • حدود و اختیارات وکلیل مدنی در وکالتنامه عادی
 • نمونه قرارداد با موسسات حقوقی / وکلا
 • فصل سوم / ج-تخلف انتظامی وکلا
 • تخلف انتظامی وکلا
 • د – فرم کنترل شرایط دادخواست به اسنتاد مواد 49 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اخطار رفع نقص
 • نمونه اخطار رفع نقص، درخواست تجدیدنظر
 • نمونه قرار دفتر دادگاه عمومی بخش
 • نمونه نامه ارسال پرونده به شعبات دیگر
 • دفتر محاکم عمومی حقوقی نحوه اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1370
 • نمونه فرم اعلام مشخصات کامل اموال غیر منقول به دادگاه
 • فصل چهارم – رموز موفقیت در دفاع
 • در بیان قاعده ی تلازم بین حکم عقل و شرع
 • نمونه برگ وکالتنامه رسمی وکیل دعاوی / کانون وکلای دادگستری
 • نمونه وکالتنامه
 • نمونه دادخواست مطالبه منافع حاصل از اعتماد
 • مقدمه نویسی / لایحه دفاعیه / وکیل خوانده
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه نتیجه دفاع / صدور حکم بر رد دعوی خواهان
 • نمونه دادخواست تعیین مهر المثل به علت مستحق للغیر در آمدن مهر تعیین شده
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض قرار و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی خواهان ها
 • نمونه دادنامه / تایید و ثبت واقعه طلاق در خارج از کشور
 • نمونه رای دادگاه کیفری/خیانت در امانت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تنفیذ وصیت نامه عادی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل در مرحله تجدیدنظر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / اصلاح و تایید دادنامه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه اعتراضی وکیل تجدیدنظر خواه
 • فصل پنجم: سایر لوایح (حقوقی – کیفری)
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده دعوی اعتراض شخص ثالث (حقوقی)
 • نمونه لایحه ثالث اجرایی
 • نمونه لایحه اجرای احکام کیفری تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه لایحه اعتراضی تقاضای عدول از اخطار اجرایی
 • نمونه لایحه وکیل تجدیدنظر خواه(حقوقی)
 • نمونه شکواییه به دادسرای انتظامی قضات
 • نمونه لایحه تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری
 • دفتر دوم – چند نمونه لوایح حقوقی
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / سرقفلی
 • نمونه لایحه دفاعیه / اعتراض ثالث اجرایی
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / تصرف عدوانی
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / ضرر وزیان زاید بر دیه
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / الزام به تنظیم سند و وجه التزام
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی
 • دفتر سوم – چند نمونه از لوایح کیفری
 • نمونه لایحه تکمیلی
 • نمونه لایحه / اعتراض به حکم دادگاه / تبانی و اخذ رشوه جهت فراری دادن متهم

موضوع : فن نگارش - حقوق - دستنامه‌ها , شكایتها (آیین دادرسی مدنی) - ایران - فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها , وكلای دادگستری - دستنامه‌ها , شكایتها (آیین دادرسی جزایی) - ایران - فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید