راهنمای جامع آیین نگارش (ثبتی-اداری-لوایح دفاعی-کارشناسی-قرارداد خصوصی)

راهنمای جامع آیین نگارش (ثبتی-اداری-لوایح دفاعی-کارشناسی-قرارداد خصوصی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : جعفر اخترنیا
 • سبك : کاربردی، نگارش حقوقی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : رحلی
 • شابك : 9786003463158
 • تعداد صفحه : 1792
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : ششم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 4064 گرم
 • باب نهم – راهنمای جامع آیین نگارش ثبتی
 • فصل اول – بخش اول
 • فصل اول – بخش دوم / «عملیات ثبتی» ترتیب عملی و نحوه صدور سند مالکیت موضوع 147 اصلاحی قانون ثبت
 • فصل اول – بخش سوم / «قانون اصلاح قانون ثبت»
 • فصل اول – بخش چهارم / «دعاوی ثبتی »
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول – بخش پنجم / الف / نظریات مشورتی «ثبت واراضی»
 • فصل اول – بخش پنجم / ب / انواع وکالتنامه رسمی
 • فصل اول – بخش ششم / استعلامات ثبتی
 • فصل اول – بخش هفتم / آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • فصل دوم – بخش اول / راهنمای جامع آیین نگارش ثبتی
 • فصل دوم – بخش اول /الف / بررسی اسناد سجل احوال «برگرفته از مجموعه نشست های قضایی»
 • فصل دوم – بخش اول / ب / از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقیه‌های بعدی
 • فصل دوم – بخش دوم / دعاوی حقوقی «ثبت احوال» در صلاحیت محاکم
 • فصل دوم – بخش سوم / الف / برگ استشهادیه، گواهی انحصار ورثه
 • فصل دوم – بخش سوم / ب / نظریات مشورتی / آراء وحدت رویه / نظریات فقهای شورای نگهبان
 • «امور حِسبی»
 • فصل دوم – بخش چهارم / نمونه فرم درخواست صدور شناسنامه مجدد در قبال فقدان (استشهادیه)
 • فصل دوم – بخش پنجم / نظریات مشورتی 1؛- وصیت /ارث 2- امورحِسبی
 • فصل دوم – بخش ششم / الف / مروری بر گذشته؛ «مطالبه سهم‌الارث» از قیّم قانونی
 • فصل دوم – بخش ششم / ب / توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات نکات کلیدی / ارث
 • فصل دوم – بخش ششم / ج / دفتر اول / وراث طبقه‌ی اول
 • فصل سوم – بخش اول / (دفتر سوم) / ثبت شرکت‌ها
 • فصل سوم – بخش دوم / «اوراق مربوط به ثبت شرکت ها» «اوراق ثبتی»
 • فصل سوم – بخش سوم / دعاوی حقوقی علیه «شرکت ها»
 • فصل سوم – بخش چهارم /نظریات مشورتی چک / «شرکت‌ها»
 • باب دهم / راهنمای جامع آیین نگارش کارشناسی / کارشناسان رسمی و خبره دادگستری
 • فصل اول انواع دادخواست تأمین دلیل / قرار کارشناسی
 • فصل اول / الف / انواع دادخواست
 • فصل اول / ب / انواع قرار کارشناسی
 • فصل اول / ج / انواع نظریات کارشناسان رسمی / خبره دادگستری
 • فصل اول / د / موارد کارشناسی در اجاره
 • فصل اول / س / آراء وحدت رویه نظرات فقهای شورای نگهبان نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری و....
 • فصل اول / ش / پرونده تأمین دلیل / نمونه تحصیل دلیل خلاف قانون « جمع آوری دلایل به منظور اثبات خلاف واقع بودن نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه»
 • فصل دوم / نظریات کارشناسی رشته: تشخیص اصالت خط / جعل / و...
 • فصل سوم / نظریات کارشناسی رشته : ارزیابی املاک مزروعی
 • فصل چهارم / نظریات کارشناسی رشته : حوادث ناشی از کار
 • فصل پنجم / نظریات کارشناسی «کارشناس عمومی ماده 27»
 • فصل ششم / نظریات کارشناسی رشته : تعیین نقطه / اجرت المثل / و...
 • فصل هفتم / «نظریات کارشناسی «نمونه تعیین خسارت ناشی از تأخیر در امر تأدیه «چک»
 • فصل هشتم / نظریات کارشناسی رشته : وسائط نقیله
 • فصل نهم / شیوه محاسبه قدر السهم عرصه
 • فصل دهم / آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
 • فصل یازدهم / نحوه ارزیابی وثیقه توسط کارشناس و مراحل بازداشت آن از طریق مرجع مجری نیابت «عملیات تودیع و قبول ثیقه»
 • فصل دوازدهم / نظریات کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی (قوه قضائیه)« کارشناسی»
 • باب یازدهم / راهنمای جامع آیین نگارش اداری
 • فصل اول – بخش اول / (دفتر اول) / انواع اوراق قضایی
 • فصل دوم – بخش اول / (دفتر دوم ) / انواع اوراق قضایی جدید دعاوی حقوقی / کیفری
 • باب دوازدهم / راهنمای جامع آیین نگارش لوایح دفاعی (فن دفاع)
 • فصل اول / مستبط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور (مدنی) مصوب 21/1/1379 *مجلس شورای اسلامی (مفهوم دادرسی)
 • فصل دوم / رموز موفقیت در دفاع
 • فصل سوم / مقدمه نویسی لوایح
 • فصل چهارم / فن دفاع / پرونده شماره یک (حقوقی)
 • فصل پنجم / «فن دفاع» پرونده شماره دو (خانواده)
 • فصل ششم / «فن دفاع» پرونده شماره سه (حقوقی)
 • فصل هفتم /«فن دفاع» پرونده شماره چهار(حقوقی)
 • فصل هشتم / «فن دفاع » پرونده شماره پنج (کیفری)
 • فصل نهم / «فن دفاع» پرونده شماره شش (خانواده)
 • فصل دهم / «فن دفاع »پرونده شماره هفت (حقوقی / امور حسبی) «ابطال وصیت رسمی»
 • فصل یازدهم / «فن دفاع » پرونده شماره (نهم)
 • فصل دوازدهم /«فن دفاع» پرونده شماره ده (کیفری)
 • فصل سیزدهم / پرونده شماره یازدهم « تملک زمین اشخاص» (مجهول المالک)
 • فصل چهاردهم /نمایه تاریخی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 • فصل پانزدهم / یک‌صد نمونه انواع لوایح حقوقی / کیفری (بانک لوایح)
 • باب سیزدهم / راهنمای جامع آیین نگارش / قراردادهای خصوصی
 • فصل اول / الف / گفتار در عرف و عادت
 • فصل اول / انواع قرداد مبایعه نامه / اجاره نامه مشارکت در ساخت / صلح حقوق و...
 • فصل دوم / الف /«شعب تشخیص دیوان عالی کشور»تبصره2ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا.سابق (ماده 477 ق.آ.ک.92) (حقوقی) «تجدید نظرخواهی از احکام قطعیت یافته» «وقف»
 • فصل دوم / ب / مقایسه تولیت با وصایت نمایندگی و وکالت (مختصر / کاربردی)
 • فصل دوم /ج / مستخرج از کتاب تحریرالوسیله «وقف»
 • فصل سوم / نمونه قرارداد اجاره مسکونی / تجاری / اداری / آپارتمان
 • فصل چهارم / انواع مبایعه نامه
 • فصل پنجم / مشاورین املاک انواع مبایعه نامه اموال غیر منقول ( زمین / ملک / آپارتمان / مغازه / باغ)
 • فصل ششم / «نتیجه تنظیم یک مبایعه نامه دقیق و قانونی» الزام بایع به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه *خسارت وجه التزام «روزانه مبلغ پنج میلیون ریال»
 • فصل هفتم / مطالبه غرامات و خسارات بلحاظ مسحتقّ للغیر در آمدن مبیع «مطالبه غرامات وخسارات به *استناد شرط ضمن عقد بیع «خسارت وجه التزام»
 • فصل هشتم / «اموال منقول»
 • فصل نهم / الف / 4 نمونه قراداد مشارکت در ساخت آپارتمان
 • فصل نهم / ب /دعاوی حقوقی راجع به آپارتمان «مشارکت درساخت»
 • فصل دهم / قرارداد چاپ و نشر کتاب
 • فصل یازدهم / قرارداد خرید خدمت «هنرمندان»
 • فصل دوازدهم / (دادگستری خصوصی) «باب داوری»
 • فصل سیزدهم / گفتار در حق الزحمه و باب داوری (دادگستری خصوصی-قاضی خصوصی)
 • فصل چهاردهم / قرارداد سفرهای زیارتی
 • فصل پانزدهم / الف / انواع مختلف قرارداد
 • فصل پانزدهم / ب / رویه قضائی و کیفیت رسیدگی در محاکم / حقوق زارعانه
 • فصل شانزدهم / مستخرج از: قانون کار «نمونه قرارداد کار موقت»
 • فصل هفدهم / آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «موادی از قانون اساسی نظریه‌ی کمیسیون کار و امور اجتماعی»
 • فصل هجدهم / انواع لیست کنترل / جهت تنظیم قراردادها بیع / اجاره / مشارکت در ساخت پیمانکاری /
 • باب چهاردهم / ملخّص غیر مکرّر مجلد یکم / دوم / سوم و چهارم
 • باب چهاردهم ( الف ) / «حقوقی»
 • فصل اول / انواع دعاوی حقوقی مشتمل بر 1) دادخواست 2) احکام
 • فصل دوم / نظریات مشورتی «قراردادهای مدنی»
 • فصل سوم / الف / در تفاوت فسخ و ابطال معامله
 • فصل سوم / ب / اعاده دادرسی (حقوقی)
 • فصل سوم / ج / برگزیده از کتاب دوره‌ی پیشرفته نگارش انواع دادخواست
 • فصل چهارم / تلخیص مجموعه نظریات مشورتی در امور حقوقی / مختلف / مختلط
 • باب چهاردهم (ب) / احکام حقوقی / کیفری دیوان عالی کشور / دیوان عدالت اداری
 • فصل پنجم / زیده ای از انواع احکام حقوقی کیفری / دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری
 • باب پانزدهم / ضمائم
 • دفتر اول / چند نمونه دادخواست حقوقی
 • دفتر دوم / چند نمونه لوایح حقوقی
 • دفتر سوم / چند نمونه لوایح کیفری

انواع دادخواست قرار احکام (بدوی - تقابل - ثالث - تجدیدنظر - فرجامی) جواز اعاده دادرسی در باب حقوقی-کیفری 

نظریات مشورتی مربوطه (حقوقی و کیفری)/ آرائ وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

آرائ هیات عمومی دیولن عدالت اداری/ نکات کلیدی/ ملخص قواعد فقه و حقوق ضمائم و...

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید