راهنمای جامع آیین نگارش دیوانی

راهنمای جامع آیین نگارش دیوانی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : جعفر اخترنیا
 • سبك : کاربردی، نگارش حقوقی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : رحلی
 • شابك : 9786003460706
 • تعداد صفحه : 686
 • سال انتشار : 1399
 • نوبت انتشار : ششم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1778 گرم
 • باب هفتم – راهنمای جامع آیین نگارش دیوان عدالت اداری
 • فصل اول – بخش اول / الف موادی از قانون شهرداری
 • « موادی از قانون شهرداری »
 • فصل اول – بخش اول / ب – ماده 55 قانون شهرداریها
 • فصل اول – بخش اول / ج – احکام کمیسیونهای ماده صد شهرداریها
 • برگ گزارش دایره طرح تفضیلی
 • نمونه فرم خلاف ساختمانی
 • مشاهده بیشتر
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری تهران
 • نمونه برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر
 • نمونه رأی کمیسیون ماده صد شهرداری شیراز
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری / تأیید رأی بدوی
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری (هم عرض) نقض قسمتی و تأیید دیگر قسمتهای رأی با توجه به مفاد رأی دیوان
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری تهران
 • نمونه فرم برگ اخطاریه اجرای احکام شهرداری
 • نمونه برگ اخطار ابلاغ رأی بدوی کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه فک پلمپ / محکومیت به پرداخت جزای نقدی / غیابی
 • نمونه اخطاریه به مالک جهت اجرای حکم کمیسیون های ماده صد شهرداری
 • فصل اول – بخش اول / د – ترتیب عملی / اخطار / ابلاغ صدور و تجدید نظر خواهی از آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری
 • نمونه برگ اخطار نهایی شهرداری به متخلف
 • نمونه رأی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه برگ ابلاغ رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه برگ ابلاغ
 • نمونه دادخواست / علیه شهرداری / بخواسته نقض
 • نمونه برگ رسید دادخواست دیوان
 • نمونه رأی دیوان / نقض رأی کمیسیون تجدید نظر / ارجاع به کمیسیون هم عرض
 • فصل اول – بخش دوم – نمونه رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها
 • رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها
 • نمونه برگ ابلاغ رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها
 • فصل اول – بخش سوم – نظریات مشورتی اداره کل حقوق دادگستری «شهرداریها»
 • نمونه رأی دادگاه عمومی به صورت توأمان در امر کیفری و حقوقی
 • فصل دوم – بخش اول / الف – آیین نامه رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 30/10/80
 • آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار
 • فصل دوم – بخش اول / ب – نمونه دادخواست و شرایط تنظیم و تقدیم آن به هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
 • نمونه برگ دادخواست اداره کار و امور اجتماعی
 • شرایط دادخواست
 • فصل دوم – بخش دوم / الف – وزارت کار و امور اجتماعی
 • نمونه فرم خام برگ رأی و تصمیم هیئت تشخیص اداره کار
 • نمونه فرم خام صورتجلسه هیأت حل اختلاف کار
 • آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های حل اختلاف
 • آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مصوب 12/12/1369 شورای عالی کار
 • آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوۀ رسیدگی هیأت تشخیص
 • آیین نامه اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار
 • مصوب 12/3/1370 هیأت وزیران
 • فصل دوم – بخش دوم / ب – نحوه شروع رسیدگی و تصمیم گیری در هیئت تشخیص اداره کار
 • شروع به رسیدگی
 • ایرادات و موانع رسیدگی
 • تصمیم گیری ، توقیف ، زوال و ختم دادرسی
 • فصل دوم – بخش سوم – آراء هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
 • رأی هیئت تشخیص وزارت کار
 • صورتجلسه هیأت تشخیص اداره کار جنوب تهران
 • نمونه دادنامه صادره از هیئت تشخیص اداره کار
 • فصل دوم – بخش چهارم – مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما / کارگر نسبت به آراء هیئت تشخیص (هیئت حل اختلاف اداره کار)
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار استان خوزستان رد اعتراض کارگر «تأیید رأی هیئت تشخیص»
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار تهران
 • نمونه برگ ابلاغ و اجرای رأی هیأت حل اختلاف اداره کار
 • نمونه رأی هیئت حل اختلاف اداره کار
 • نمونه دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان کرج
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار تهران
 • نمونه تصمیم رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف شرق تهران
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار جنوب تهران / ری
 • نمونه حکم هیأت حل اختلاف استان کردستان حکم هیأت حل اختلاف
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار استان تهران
 • نمونه رأی هیأت حل اختلاف اداره کار تهران
 • نمونه برگ اجرائیه اداره کار و خدمات اشتغال شمال شرق تهران
 • نمونه رأی هیأت تشخیص / محکومیت کارفرما
 • نمونه قرار رد دعوی هیأت تشخیص به لحاظ اعتبار امر مختومه
 • نمونه رأی دیوان / نقض رأی هیأت تشخیص ارجاع پرونده به مرجع هم عرض
 • فصل دوم – بخش پنجم / الف – آراء هیئت تشخیص ، آراء هیئت حل اختلاف (مرجع تجدید نظر) «مرتبط»
 • نمونه رأی هیأت تشخیص اداره کار استان گلستان
 • نمونه دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار استان گلستان «اصلاح و تأیید دادنامه هیأت تشخیص»
 • نمونه گزارش بازرس اداره کار
 • نمونه فرم صورتجلسه هیأت حل اختلاف اداره کار
 • فصل دوم – بخش پنجم / ب نمونه انواع فرمهای اداری وزارت کار تأمین اجتماعی / بهداشت و درمان / و...
 • نمونه فرم کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
 • نمونه فرم تقاضای بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور سازمان های تأمین اجتماعی
 • نمونه فرم صورتجلسه کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور اداره کار
 • نمونه فرم تعیین میزان از کارافتادگی و نقص عضو
 • نمونه قرارداد / کارگران روزمزد
 • نمونه معرفی نامه جهت دریافت بیمه بیکاری
 • نمونه رأی هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی قبل از انقلاب
 • فصل دوم – بخش ششم – نظریات مشورتی اداره حقوق دادگستری
 • دانستنی های حقوق در یک جمله
 • قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
 • فصل سوم – بخش اول – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • دیوان عدالت اداری در قانون اساسی
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • مادۀ 189 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی طبق ماده 134 برنامۀ چهارم توسعه آیین نامه اجرایی ماده (189) قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
 • قانون «نحوۀ رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی ، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود»
 • دستورالعمل نحوۀ رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی ، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود
 • قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373
 • قانون لایحۀ الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
 • قانون الحاق دو بند قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
 • قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373
 • استفساریه از شورای نگهبان در خصوص زمان تأثیر آراء دیوان در خصوص ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی
 • نحوۀ شکایت و مدارک اختصاصی لازم جهت ارائۀ دادخواست علیه ادارۀ کار و امور اجتماعی (هیأت های حل اختلاف وزارت کار)
 • نمونه رأی دیوان / قرار رد شکایت
 • نمونه دادخواست صحیح با رعایت قانون جدید دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست صحیح / احراز وقوع تخلف / بر مبنای قانون جدید مصوب 1392
 • نمونه دیگر رأی شعب بدوی دیوان منطبق با قانون جدید
 • فصل سوم – بخش دوم – آشنایی بیشتر با نهادهای شبه قضایی
 • الف) معرفی کمیسیون ماده 100 شهرداری و تبصره های اصلاحی آن
 • ب) کمیسیون تبصره 2 بند 3
 • ماده 99 مستقر در شهرداری
 • ج) کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری
 • د) آشنایی با کمیسیون ماده 56
 • قانون جنگل ها و مراتع
 • نمونه رأی
 • س) هیأت حل اختلاف موضوع
 • ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی
 • ش) کمیسیون ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
 • (مصوب 12/11/1367)
 • ص) هیأت حل اختلاف ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک
 • ض) هیأت نظارت موضوع ماده (6) قانون ثبت
 • ط) هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت
 • ظ) هیأت های حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون ثبت
 • نمونه برگ درخواست رسیدگی به وضعیت مالکیت
 • ک) آشنایی با کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی
 • گ) هیأت های بدوی و تجدید نظر
 • تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
 • فصل سوم – بخش سوم - «انواع دادخواست» دیوان عدالت اداری
 • نمونه برگ درخواست به دیوان عدالت اداری (شماره یک)
 • نمونه برگ درخواست به دیوان عدالت اداری (شماره دو)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون هم عرض ماده صد شهرداری به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأی
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون هم عرض ماده صد شهرداری به خواسته صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست / اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری
 • نمونه دادخواست / اعتراض به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده شهرداری بدوآ صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی
 • فصل سوم – بخش چهارم – ادامه دادخواست علیه : کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه شهرداری به خواسته : ابطال اقدامات بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان / حکم به ورود شکایت / ارجاع موضوع به کمیسیون هم عرض
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه شهرداری (کمیسیون ماده صد) به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه شهرداری به خواسته : اعتراض به آراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی بدوی و اصلاحیه های بعدی آن بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه رأی دیوان عدالت اداری / تصدیق ورود خسارت
 • نمونه دادخواست علیه شهرداری به خواسته : صدور دستور موقت و سپس احراز وقوف تخلف
 • نمونه دادخواست علیه ماده صد شهرداری به خواسته : نقض قسمتی از رأی کمیسیون بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : صدور دستور موقت (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون تجدید نظر / و توقف عملیات اجرایی (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته : نقض رأی / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته / توقف عملیات اجرایی شهرداری و سپس نقض آن (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری به خواسته صدور دستور موقت و سپس نقض رأی
 • نمونه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
 • فصل سوم – بخش پنجم – دادخواست علیه سازمان تأمین اجتماعی
 • نمونه دادخواست علیه سازمان تأمین اجتماعی به خواسته : الزام به دایر نمودن حقوق بازنشستگی بر طبق سوابق کاری و سابقه بیمه به دلیل سخت و زیان آور بودن شغل (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه تأمین اجتماعی به خواسته : ابطال بدهی تعیین شده بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه تأمین اجتماعی به خواسته : تقاضای بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه تأمین اجتماعی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه معوقه (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی به خواسته : اعتراض به عملکرد در خصوص درصد از کار افتادگی (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه سازمان تأمین اجتماعی به خواسته : ازام به پذیرش و محاسبه 30 سال سابقه بیمه و .....
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی به خواسته : مطالبه مستمری از کار افتادگی (بدون وکیل)
 • فصل سوم – بخش ششم / دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت (نمونه شماره یک)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت (نمونه شماره دو)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت (نمونه شماره سه)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت (نمونه شماره چهارم)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : اعتراض به دادنامه و تقاضای رسیدگی در شعب تشخیص سابق
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • فصل سوم – بخش هفتم – دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماع به خواسته : نقض رأُی هیأت و صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار بخواسته : نقض رأی بدوآ صدور دستور موقت (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / هیأت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / اداره کار و امور اجتماعی بخواسته : رسیدگی به جهت کم بودن حق و حقوق و... (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت حل اختلاف اداره کار (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه اداره کار و امور اجتماعی بخواسته : دستور موقت و رأی هیئت تشخیص (بدون وکیل)
 • فصل سوم – بخش هشتم – انواع مختلف دادخواست
 • نمونه دادخواست / علیه / سازمان بازنشستگی کشوری (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه بانک کشاورزی بخواسته : ابطال نامه در خصوص مطالبه دیرکرد پرداخت وام... (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / اداره کل ثبت اسناد و املاک (هیأت نظارت) (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست / علیه / کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور بخواسته : اعتراض به نظریه کمیته..... (بدون وکیل)
 • فصل سوم – بخش نهم – دادخواست علیه : ارگانها – نهادها و ....
 • نمونه دادخواست علیه هیأت حل اختلاف اداره کار بخواسته : نقض رأی هیأت / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه سازمان تعزیرات حکومتی بخواسته : نقض رأی بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه اداره کل امور آب استان ... بخواسته : ابطال تصمیم / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه هیأت مرکز گزینش بخواسته : اعتراض به نظریه گزینش و تقاضای نقض آن / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه گمرک ایران (کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی) بخواسته : نقض رأی اکثریت اعضای کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه نیروی انتظامی بخواسته : ابطال بازخریدی و عودت به خدمت (بدون وکیل)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش بخواسته : نقض رأی و اعاده به خدمت
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها بخواسته : نقض رأی کمیسیون / بدوآ صدور دستور موقت (آژانس اتومبیل کرایه)
 • نمونه دادخواست علیه هیئت هم عرض انضباطی سازمان تاکسیرانی بخواسته : بدوآ صدور دستور موقت و سپس نقض رأی هیئت
 • نمونه دادخواست علیه شورای تأمین شهرستان تایباد بخواسته : اعتراض به عملکرد و رأی شورا و نقض رأی بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست / علیه نیروی انتظامی / کمیسیون ماده 99 / 100 ناجا بخواسته : اعتراض به بازخریدی و اعاده به خدمت بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه نیروی دریایی بخواسته ابطال (تصمیم) حکم بازخریدی و اعاده به خدمت / بدوآ صدور دستور موقت
 • نمونه دادخواست علیه بانک............ بخواسته : اعتراض به عملکرد / بدوآ صدور دستور موقت
 • فصل سوم – بخش دهم – دادخواست / نحوه اعاده دادرسی در دیوان
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد بخواسته : اعاده دادرسی بر اساس مدارک جدید (بند «ج» ماده 98)
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعاده دادرسی
 • نمونه دادخواست علیه سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : اعاده دادرسی
 • فصل سوم – بخش یازدهم – دادخواست تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری
 • نمونه دادخواست علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : تجدید نظر از رأی موضوع دادنامه
 • نمونه دادخواست تجدید نظر علیه شرکت مادر تخصصی بخواسته : اعتراض به رأی مندرج در دادنامه صادره از دیوان و تقاضای رسیدگی در «شعب تشخیص دیوان» (سابق)
 • نمونه دادخواست علیه شهرداری بخواسته : تجدید نظر از رأی موضوع دادنامه
 • نمونه دادخواست علیه کمیته فنی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بخواسته : تجدید نظرخواهی از رأی موضوع دادنامه
 • نمونه دادخواست تجدید نظرخواهی از دیوان بخواسته : تجدید نظر در رأی موضوع دادنامه (بدون وکیل)
 • باب هشتم – راهنمای جامع آیین نگارش احکام دیوان عدالت اداری
 • فصل چهارم – بخش اول – آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • مقدمه
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • نمونه رأی وحدت رویه / ابطال آیین نامه الزامی شدن انتخاب وکیل در دعوی حقوقی / دیوان عالی کشور
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • باب هشتم – فصل چهارم – بخش دوم احکام دیوان عدالت اداری
 • نمونه رأی دیوان / علیه دفتر حقوقی گمرک ایران (کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی) بخواسته : نقض رأی کمیسیون (وکالت در دیوان)
 • (وکالت در دیوان) قرار رد شکایت
 • (وکالت در دیوان) قرار رد شکایت
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداری / قرار رد شکایت (وکالت در دیوان)
 • نمونه ابطال رأی سازمان / قرار رد شکایت (وکالت در دیوان)
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداری / قرار رد شکایت (وکالت در دیوان)
 • نمونه طرح دعوی توسط وکیل بدون تحدید اختیارات وکالت در دیوان / قرار رد شکایت / دعوی اول
 • نمونه اعتراض به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد / رد شکایت / دعوی دوم
 • فصل چهارم – بخش سوم – نمونه دستور موقت دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه دستور موقت دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه دستور موقت / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری / قرار ابطال دادخواست
 • نمونه دستور موقت دیوان / علیه شهرداری
 • نمونه تصمیم دیوان در صدور دستور موقت علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • فصل چهارم – بخش چهارم – نمونه قرار دستور موقت دیوان علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری / بخواسته / صدور دستور موقت عدم اجرای رأی کمیسیون
 • نمونه قرار دیوان در صدور دستور موقت دائر بر توقیف عملیات اجرایی
 • نمونه قرار دیوان در صدور دستور موقت علیه شهرداری (کمیسیون تجدید نظر ماده صد)
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری / بخواسته / صدور دستور موقت
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری / بخواسته : نقض رأی
 • فصل چهارم – بخش پنجم – احکام دیوان در نقض آراء کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی شعب دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی
 • نمونه رأی دیوان / علیه / کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان / علیه شهرداری بخواسته : نقض رأی
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون
 • فصل چهارم – بخش ششم – احکام دیوان – علیه آراء کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه / کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان علیه / کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان علیه / کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بخواسته : ابطال رأی
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • فصل چهارم – بخش هفتم / آراء مرتبط دیوان علیه : کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان / رد شکایت علیه شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی
 • نمونه رأی دیوان / علیه شهرداری بخواسته : دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اقدامات
 • رأی شعب تجدید نظر سابق دیوان / نقض رأی موضوع دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت
 • نمونه قرار دیوان در صدور دستور موقت علیه شهرداری
 • نمونه رأی دیوان / علیه شهرداری به خواسته اعتراض به رأی
 • نمونه رأی اصلاحی در دیوان
 • نمونه رأی دیوان در خصوص اعاده دادرسی
 • نمونه دستور موقت دیوان در توقف عملیات اجرایی علیه شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون / رد شکایت
 • فصل چهارم – بخش هشتم – آراء مرتبط دیوان علیه : کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به دادنامه / فسخ نامه / رد شکایت
 • نمونه رأی دیوان / علیه / کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون
 • نمونه رأی شعب سابق تجدید نظر دیوان علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی موضوع دادنامه / تأیید دادنامه
 • نمونه رأی اصلاحی دیوان / توسط مرجع تجدید نظر دیوان
 • نمونه دستور موقت علیه شهرداری
 • نمونه قرار دیوان / علیه شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون هم عرض/ نقض رأی/ ارجاع به دیگر کمیسیون هم عرض
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری (کمیسیون ماده صد شهرداری) و صدور دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی کمیسیون هم عرض تجدید نظر ماده صد
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری / حکم به ورود شکایت / نقض رأی و...
 • فصل چهارم – بخش نهم – کمیسیون ماده صد شهرداری ، کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری
 • نمونه رأی دیوان / علیه شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون / حکم به ورود شکایت / نقض رأی / و...
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر سابق دیوان / تجدید نظرخواه / اداره کل حقوقی شهرداری بخواسته : اعتراض به دادنامه
 • نمونه رأی دیوان / علیه / کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان / علیه / کمیسیون ماده صد شهرداری قرار رد دعوی / بلحاظ عدم احراز سمت
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • فصل چهارم – بخش دهم – آراء دیوان علیه : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : بازنشستگی قبل از موعد به دلیل اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور
 • نمونه رأی دیوان / سازمان تأمین اجتماعی رأی دیوان علیه سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : بازنشستگی به دلیل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور
 • نمونه رأی شعب دیوان علیه سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : تقاضای بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور
 • نمونه رأی دیوان / علیه سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : بازنشستگی جهت اشتغال / حکم به ورود شکایت / اعمال مقررات بازنشستگی
 • نمونه رأی دیوان / علیه سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور
 • فصل چهارم – بخش یازدهم / آراء – دیوان علیه : کمیته فنی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور اداره کار و امور اجتماعی
 • نمونه رأی دیوان / علیه اداره کار بخواسته : نقض نظریه کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور
 • نمونه رأی دیوان / علیه اداره کار و امور اجتماعی بخواسته : نقض نظریه کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیته فنی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بخواسته : نقض نظریه و تطبیق مشاغل / حکم به ورود
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیته فنی تشخیص و تطبیق مشاغل
 • اداره کار و امور اجتماعی بخواسته : ابطال رأی
 • فصل چهارم – بخش دوازدهم – آراء دیوان علیه : کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها
 • نمونه رأی دیوان علیه فرمانداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها بخواسته : صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : صدور دستور موقت ناشی از اجرای رأی کمیسیون
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : صدور دستور موقت
 • فصل چهارم – بخش سیزدهم – آراء دیوان علیه : کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها
 • نمونه قرار دیوان در رد درخواست صدور درخواست موقت
 • نمونه قرار دستور موقت دیوان در توقیف عملیات اجرایی
 • نمونه قرار دیوان علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : نقض رأی / استرداد دادخواست
 • نمونه دستور موقت علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها قانون شهرداری
 • نمونه رأی شعب دیوان علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : نقض رأی کمیسیون / (وکالت در دیوان)
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • نمونه قرار دیوان و صدور قرار رد درخواست دستور موقت
 • نمونه رأی دیوان علیه شهرداری بخواسته : اعطاء معوض یا بهاء عادلانه بابت تملک پلاک ثبتی
 • صدور قرار رد درخواست دستور موقت
 • قرار دیوان علیه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداریها بخواسته : توقف عملیات اجرایی رأی
 • نمونه رأی دیوان علیه / اداره کل امور آب استانی به خواسته : تقاضای ابطال اخطاریه خوانده مشعر بر تخلیه و رفع تصرف از بستر حریم رودخانه
 • نمونه قرار دیوان در صدور دستور موقت
 • نمونه رأی دیوان علیه کمیسیون ماده 99 شهرداریها بخواسته : نقض رأی
 • فصل چهارم – بخش چهاردهم – آراء مرتبط دیوان علیه : کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
 • نمونه قرار دیوان در رد درخواست صدور دستور موقت نظریه اکثریت شعبه / رد درخواست
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بخواسته : صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی
 • نمونه نظریه اقلیت شعبه / صدور دستور موقت
 • نمونه قرار دیوان / علیه کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی بخواسته : نقض رأی کمیسیون
 • فصل چهارم – بخش پانزدهم - آراء مرتبط دیوان علیه : هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی
 • نمونه رأی دیوان علیه شرکت ملی صنایع مس سرچشمه بخواسته : اعتراض به رأی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات
 • نمونه قرار رد درخواست دستور موقت دیوان علیه هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی
 • نمونه برگ ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی
 • فصل چهارم – بخش شانزدهم – آراء دیوان علیه : نیروی دریایی – ناجا
 • نمونه رأی دیوان / علیه کمیسیون 121 و 121 ق ناجا / بخواسته : اعتراض به رأی معافیت و تقاضای اعاده به خدمت با احتساب برقراری حق و حقوق معوقه
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر سابق دیوان / فسخ نامه / رد شکایت
 • نمونه رأی دیوان علیه نیروی دریایی بخواسته : اعتراض به رأی هیئت رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده 104 ناجا و تقاضای نقض آن
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / علیه نیروی دریایی ارتش بخواسته : اعتراض به دادنامه
 • نمونه رأی دیوان / علیه نیروی دریایی بخواسته : ابطال بازخریدی و اعاده به خدمت
 • نمونه رأی دیوان / علیه اداره قضایی انضباطی ناجا بخواسته : اعتراض به معافیت از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت
 • نمونه رأی دیوان / علیه ناجا بخواسته : احتساب سنوات و اعلام بازنشستگی
 • نمونه رأی دیوان / علیه ناجا – بخواسته : اعتراض به بازخریدی / رد شکایت به اعتبار امر مختوم
 • قانون استخدام ناجا مبنی بر معافیت از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت
 • فصل چهارم – بخش هفدهم / الف – آراء دیوان علیه : شورای تأمین تایباد
 • نمونه رأی دادگاه حقوقی شهرستان / اثبات نسب
 • نمونه رأی دیوان / علیه / شورای تأمین تایباد بخواسته : اعتراض به نظریه شورا
 • نمونه رأی دیوان / علیه / شورای تأمین بخواسته : ابطال رأی شورای تأمین و تصدیق ایرانی بودن شاکی
 • نمونه رأی شعب دیوان علیه شورای تأمین بخواسته : اعتراض به عملکرد و تقاضای صدور حکم به ابطال رأی شورای تأمین
 • فصل چهارم – بخش هفدهم / ب – قانون معافیت از حق بیمه علیه سازمان تأمین اجتماعی
 • نمونه رأی دیوان عدالت اداری / فسخ دادنامه سابق الصدور – قبول اعاده دادرسی – ابطال صورت حساب بدهی
 • نمونه برگ ابلاغ معافیت حق بیمه سهم کارفرما کارگاه های زینتی در موارد مشابه به کل کشور
 • نمونه دادخواست علیه سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به رعایت آیین نامه قانونی معافیت حق بیمه سهم کارفرما
 • نمونه رأی دیوان / رد شکایت مطروحه
 • فصل چهارم – بخش هیجدهم – آراء دیوان علیه هیأت مرکزی گزینش
 • نمونه رأی دیوان / علیه هیئت مرکزی گزینش دانشگاه علوم پزشکی بخواسته : اعتراض به رأی گزینش و تقاضای نقض آن
 • نمونه رأی شعب تشخیص دیوان علیه هیأت مرکزی گزینش : بخواسته : اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت
 • نمونه رأی دیوان علیه هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش – بخواسته : ابطال نظریه
 • نمونه قرار رد دستور موقت علیه دانشگاه علوم پزشکی
 • فصل چهارم – بخش نوزدهم – آراء دیوان علیه : جهاد کشاورزی از سال 1383 الی 1386
 • نمونه رأی دیوان علیه سازمان جهاد کشاورزی بخواسته : الزام اعاده به کار
 • نمونه رأی دیوان علیه سازمان جهاد کشاورزی بخواسته : احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان علیه جهاد کشاورزی
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان علیه سازمان جهاد کشاورزی بخواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه
 • نمونه رأی دیوان علیه سازمان جهاد کشاورزی بخواسته : بازگشت به سازمان و تغییر وضعیت اشتغال از قراردادی به رسمی
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان
 • فصل چهارم – بخش بیستم – آراء دیوان علیه : شرکت آب و فاضلاب
 • نمونه رأی دیوان / علیه شرکت آب و فاضلاب بخواسته : لحاظ نمودن فوق العاده جذب در پاداش سنوات خدمت و احتساب (ذخیره مرخصی)
 • نمونه رأی دیوان / علیه شرکت آب و فاضلاب بخواسته : لحاظ پاداش پایان خدمت بر اساس کسورات انجام شده
 • نمونه قرار عدم صلاحیت دیوان / علیه / شرکت آب و فاضلاب منطقه ای اصفهان بخواسته : ابطال نامه بدوآ صدور دستور موقت
 • رأی دیوان علیه شرکت آب و فاضلاب
 • فصل چهارم – بخش بیست و یکم – آراء مختلف دیوان علیه / نهادها / ارگانها / سازمانها از سال 1375 الی 1387
 • قرار دستور موقت دیوان
 • نمونه رأی دیوان علیه اداره کار – بخواسته : اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف
 • نمونه رأی دیوان : بخواسته : اعتراض به رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک کشاورزی سال 1375
 • نمونه رأی دیوان / علیه / اداره امور آزادگان / جانبازان / شهدا و ایثارگران اراک بخواسته : اعاده به خدمت و مطالبات حقوق شرعی و قانونی
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / علیه / بنیاد شهید و امور ایثارگران بخواسته : اعتراض به دادنامه / اصلاح مبانی و سپس رد اعتراض
 • نمونه قرار عدم استماع دعوی دیوان / علیه آموزش و پرورش بخواسته : اعتراض به حکم
 • رأی شعب تجدید نظر دیوان
 • نمونه قرار دیوان / علیه / شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
 • نمونه رأی دیوان / علیه / هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی بخواسته : نقض رأی هیأت
 • نمونه قرار دیوان / علیه / شهرداری بخواسته : اعتراض به رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
 • نمونه رأی دیوان / علیه / کمیسیون ماده 77 شهرداریها
 • نمونه رأی دیوان / علیه وزارت اطلاعات بخواسته : نقض حکم بازخریدی و درخواست اعاده به خدمت
 • نمونه قرار دیوان / رد دستور موقت علیه هیأت حل اختلاف اداره کار
 • نمونه قرار رد دعوی دیوان عدالت
 • نمونه قرار دیوان / در رد درخواست بلحاظ امر مختومه
 • فصل چهارم – بخش بیست و دوم – احکام دیوان عدالت علیه : آموزش و پرورش
 • نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "تعیین مدت خدمت آموزش"
 • ممانعت از اعطای مرخصی استحقاقی و عدم ذخیره سازی سالیانه اعطاء نشده
 • الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حق التدریس به پیمانی
 • الزام به استخدام
 • فصل چهارم – بخش بیست و سوم – ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری
 • نمونه قرار (ابطال دادخواست) دیوان
 • نمونه قرار ابطال دادخواست دیوان
 • فصل چهارم – بخش بیست و چهارم – آراء شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری از سال 1382 الی 1386
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / فسخ دادنامه / رد شکایت
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان / تأیید دادنامه بدوی
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان / تأیید دادنامه بدوی
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / تأیید دادنامه معترض علیه
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان / نقض دادنامه بدوی / حکم به ورود به شکایت / نقض رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ارجاع به کمیسیون هم عرض
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان / نقض دادنامه بدوی / حکم به ورود به شکایت / نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع و احاله به کمیسیون هم عرض
 • آراء شعب تجدید نظر دیوان / نقض دادنامه معترض علیه / و...
 • نمونه رأی شعب تجدید نظر دیوان / رد تجدید نظرخواهی به علت عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / تأیید دادنامه تجدید نظر خواسته
 • نمونه رأی شعبه تجدید نظر دیوان / بدون شرح
 • فصل پنجم (ضمائم) – بخش اول – نمونه رسیدگی و صدور رأی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
 • نمونه رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اختلاس از بانک
 • نمونه برگ ابلاغ رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
 • نمونه رأی بدوی هیأت عالی انتظامی مالیاتی
 • فصل پنجم – بخش دوم – یادآوری دروس حقوقی اداری
 • فصل پنجم – بخش سوم – گزیده ای از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 • فصل ششم – نکات کلیدی
 • منابع و مآخذ

 این کتاب مشتمل بر فصول :

نگارش دیوانی :
انواع دادخواست
بدوی
تجدید نظرخواهی
اعاده دادرسی

 نگارش احکام دیوانی : 
انواع قرار
احکام بدوی
دادگاه تجدیدنظری
شعب تشخیص سابق
اعاده دادرسی

 به انضمام:
 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی . تایید 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 موادی از قانون شهرداری ها
 آیین نامه رسیدگی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
 مراجع حل اختلاف
 نحوه تقدیم و شرایط تنظیم دادخواست و نحوه شروع رسیدگی و تصمیم گیری در هیات تشخیص اداره کار
 آراء شعب تشخیص و حل اختلاف اداره کار
 آشنایی با نهاد های شبه قضایی و نحوه شکایت از اقدامات و تصمیمات 
 آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها 
 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری 
 نظریات مشورتی
 150 نکته کلیدی

 با نگارشی متفاوت و متمایز

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید