راهنمای نگارش احکام حقوقی (قواعد نگارش احکام)

راهنمای نگارش احکام حقوقی (قواعد نگارش احکام)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب آوا
 • مولف : جعفر اخترنیا
 • سبك : کاربردی، نگارش حقوقی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786006558684
 • تعداد صفحه : 623
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : سوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 880 گرم
 • فصل اول – بخش اول: دعاوی مالی و غیرمالی
 • از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 • فصل دوم / الف – شروط نگارش احکام مقنع
 • ب – دعاوی مرتبط خانوادگی
 • دعوی اول – اعسار به تقسیط مهر(محکوم به)
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان.... / تایید دادنامه معترض علیه
 • دعوی دوم / دادخواست طلاق از ناحیه زوج(رجعی)
 • نمونه رای دادگاه تجدید نظر استان... / تایید دادنامه معترض علیه
 • دعوی دوم / دادخواست طلاق از ناحیه زوج(رجعی)
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم / الف – دعاوی مرتبط خانوادگی
 • دعوی اول / مطالبه نفقه معوقه تا صدور
 • نمونه حکم زوجه منکوحه غیرمدخوله / حق حبس
 • دعوی دوم / مطالبه مهر به نرخ روز و سکه بهار آزادی
 • دعوی سوم / ختم دعوا / گواهی عدم امکان سازش
 • فصل سوم / ب –دعاوی مرتبط خانوادگی مطالبه مهر
 • دعوی اول / مطالبه مهر در عقد نکاح موقت/منقطع)
 • دعوی دوم / اعسار به تقسیط محکوم به
 • دعوی سوم/ رد عین مال طلاجات
 • نمونه رای مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی محل) در احکام صادره از شورای حل اختلاف
 • فصل چهارم / دعاوی مرتبط خانوادگی
 • داستان لیلی و مجنون
 • نمونه دادخواست مطالبه مهر
 • نمونه دادخواست اعسار
 • نتیجه دعوی دوم
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • دعوی سوم / تعدیل و تقلیل اقساط مهر
 • نمونه دادخواست دعوی چهارم / تعدیل و تقلیل اقساط مهر(نوبت دوم)
 • تعدیل و تقلیل اقساط مهر(نوبت دوم)
 • دعوی پنجم / مطالبه نفقه معوقه زوجه (حکم انفاق)
 • دعوی ششم الزام به رد عین جهیزیه مقوم بر 310 هزار تومان
 • دعوی هفتم «تمکین» عام و خاص
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • ختم دادستان
 • دعوی هشتم «طلاق توافقی لیلی و مجنون»
 • فصل پنجم / دعاوی مرتبط خانوادگی / طلاق تابعین دولت جمهوری اسلامی
 • نمونه طلاق رجعی / همسر دوم زوج
 • نمونه دادخواست طلاق / بانوی خارجی
 • نمونه رای طلاق بانوی خارجی
 • نمونه لایحه دفاعیه در خصوص اعتراض به رای طلاق
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه اخطاریه دفترخانه طلاق
 • نمونه حکم طلاق / عسر و حرج
 • نمونه لایحه دفاعیه محکوم علیه (زوج)
 • نمونه لایحه دفاعیه محکوم علیه (زوج)
 • نمونه رای دیوان عالی کشور
 • فصل ششم / نظریات مشورتی «ثبت در ازدواج»
 • نمونه دادخواست الزام خوانده به رد عین لوازم منقول از طرف زوج
 • نمونه دادخواست متقابل به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
 • نمونه دعوی اصلی / استرداد اثاثیه
 • نمونه دادخواست تعیین و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
 • نمونه رای دادگاه / محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل
 • نمونه رای دادگاه / رد دعوی مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه
 • نمونه حکم دادگاه / رد دعوی مطالبه اجرت المثل زوجه بعلت وجود «استتار ارتکازی»
 • فصل هفتم: طلاق توافقی
 • نمونه فرم خام گواهی عدم امکان سازش
 • نمونه فرم خام / طلاق توافقی
 • نمونه طلاق توافقی / خلع
 • نمونه طلاق توافقی / بائن / منکوحه غیرمدخوله
 • فصل هشتم: دعاوی خانوادگی (طلاق خلع) «طلاق قضایی»
 • نمونه دادخواست طلاق به لحاظ اعتیاد خوانده به کراک
 • نمونه رای طلاق قضایی به لحاظ تخلف از شرایط ضمن نکاح
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید رای طلاق دادگاه بدوی
 • فصل نهم: دعاوی خانوادگی طلاق خلع / عقدنامه عادی
 • نمونه دعوی طلاق خلع / زوجه تبعه افغانستان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان ... / تایید دادنامه بدوی
 • فصل دهم: دعاوی خانوادگی «طلاق قضایی»
 • نمونه دعوی طلاق خلع
 • فصل یازدهم: آرای محاکم عمومی – ویژه خانواده شهرستان «مرتبط»
 • نمونه ارجاع دادخواست طلاق به شورای حل اختلاف
 • نمونه ارجاع پرونده به مرجع قضایی
 • نمونه قرار عدم صلاحیت به رسیدگی از طرف شورا
 • نمونه درخواست طلاق / صدور قرار رد دعوی خواهان به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان.../ نقض قرار و اعاده دادنامه معترض علیه به دادگاه بدوی
 • فصل دوازدهم: دعاوی مختلف خانوادگی انواع طلاق /خلع/بائن
 • نمونه
 • نمونه طلاق توافقی
 • نمونه طلاق قضایی
 • نمونه دعوی طلاق خلع
 • فصل سیزدهم – اثبات زوجیت
 • نمونه دعوی اثبات زوجیت دائم
 • نمونه دعوی اثبات زوجیت
 • نمونه دعوی
 • نمونه دادخواست
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر
 • نمونه الزام به ثبت واقعه ازدواج
 • فصل چهاردهم: دعاوی مربوط به خانواده «حضانت»
 • نمونه دادخواست تعدیل و تقلیل مدت و اوقات ملاقات با طفل مشترک
 • نمونه دادخواست تعدیل و افزایش مدت و اوقات ملاقات با طفل مشترک
 • نمونه رای دادگاه / اجبار پدر، به تحویل گرفتن حضانت فرزند خود
 • *فصل پانزدهم / آرا محاکم خانواده حضانت (مرتبط)
 • دعوی اول: دستور موقت / تحویل فوری طفل به مادر
 • دعوی دوم: الزام زوج به تحویل فرزند مشترک به زوجه به منظور حضانت
 • فصل شانزدهم: دعاوی مربوط به خانواده
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه الزام به رد عین جهزیه
 • فصل هفدهم: فسخ نکاح بعلت بیماری صرع
 • نمونه درخواست تایید و تنفیذ فسخ نکاح
 • فصل هیجدهم
 • فصل نوزدهم: دعاوی مربوط به خانواده
 • نمونه دعوی الزام به تمکین
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای تمکین
 • فصل بیستم: دعاوی خانوادگی
 • نمونه رای – تعیین تکلیف سال 1379
 • نمونه مطالبه نفقه معوقه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای مطالبه
 • فصل بیست و یکم: دعاوی خانواده
 • شکواییه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه شکایت متقابل
 • شهادت کذب
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل بیست و دوم / نحوه تقویم دعاوی مالی غیر منقول
 • نمونه دعوی اول
 • نمونه لایحه دفاعیه
 • نمونه نتیجه دادخواست
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه اصلاح دادنامه
 • نمونه قرار تامین خواسته
 • نمونه رای دادگاه کیفری
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل بیست و سوم / تقسیم یا استرداد مال شرکه
 • نمونه استرداد یا تقسیم مال شرکه
 • نمونه شرکت مدنی
 • نمونه دادخواست اشتباه اول
 • نمونه دادخواست اشتباه دوم
 • نمونه استرداد مال شرکه
 • نمونه دادخواست صحیح سوم
 • نمونه دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل بیست و چهارم / اسناد تجاری چک
 • نمونه خیانت در امانت چک
 • نمونه دعوی مطالبه چک
 • نمونه مطالبه وجه دو فقره چک از ضامن
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه مطالبه وجه چک بالتضامن
 • نمونه مطالبه وجه چک بالتضامن
 • نمونه مطالبه وجه چک محکومیت خوانده
 • نمونه مطالبه وجه چک
 • نمونه مطالبه وجه چک
 • نمونه مطالبه وجه چک حقوقی
 • نمونه رای دادگاه عمومی جزایی
 • نمونه مطالبه وجه چک و رسید عادی
 • فصل بیست و پنجم / اسناد تجاری
 • نمونه مطالبه وجه 3 فقره سفته / خسارت تاخیر در تادیه
 • نمونه برگ واخواست نامه
 • فصل بیست و ششم / قانون تجارت ظهرنویسی
 • نمونه ظهرنویسی
 • فصل بیست و هفتم / نمونه رای محاکم عمومی / حقوقی
 • نمونه ابطال اجراییه اجرای ثبت اسناد
 • فصل بیست و هشتم / نمونه انشای رای یک موضوع به دو شکل
 • نمونه دادخواست مطالبه به استناد سند عادی
 • نمونه مطالبه طلب
 • نمونه لایحه طلب
 • نمونه مطالبه طلب
 • نمونه نگارش رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه بدوی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه طرح صحیح دعوی
 • نمونه رای دادگاه
 • فصل بیست و نهم: مطالبه ثمن مبیع و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه مطالبه خسارت و اجرت المثل توام با هزینه دادرسی
 • نمونه دادخواست اشتباه
 • نمونه مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای حکم
 • نمونه دادخواست صحیح / مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای حکم
 • فصل سی ام: مطالبه بهای زمین از دستگاه اجرایی
 • نمونه رفع مزاحمت
 • نمونه دادخواست دعوی چهارم
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده اصلی
 • نمونه لایحه کارشناس منتخب دعوی چهارم
 • نمونه دادخواست مالک زمین ها به دیوان عدالت اداری
 • نمونه رای دیوان عدالت اداری
 • فصل سی و یکم / نمونه رای محاکم تجدیدنظر استان در خصوص نحوه خرید و تملک اراضی مردم
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل سی و دوم: احکام صادره راجع به اعتراض به ثبت ملک اشخاص قبل از انقلاب
 • فصل سی و سوم: احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی
 • فصل سی و چهارم: دعاوی مختلف حقوقی
 • فصل سی و پنجم: بطلان مبایعه نامه
 • نمونه رفع تصرف
 • نمونه دعوی ابطال
 • نمونه ابطال معامله
 • نمونه دعوی تنظیم سند
 • نمونه دادخواست خلع ید
 • نمونه دعوی اول مرتبط
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان
 • نمونه دعوی مرتبط دوم
 • فصل سی و ششم: بطلان مبایعه نامه و عقد بیع
 • در بیان قصد و رضای طرفین
 • نمونه رای دادگاه تجدید نظر
 • نمونه برگ ابلاغ جهت اجرای حکم دادگاه حقوقی شهرستان
 • فصل سی و هفتم: ابطال مبایعه نامه
 • نمونه دادخواست اشتباه اول
 • نمونه نتیجه دعوی اشتباه اول
 • نمونه دادخواست صحیح دوم
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه واخواهی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه / اثبات مالکیت
 • فصل سی و هشتم: ابطال سند موخر الصدور
 • نمونه دادخواست ابطال سند موخر الصدور
 • نمونه رای دادگاه / ابطال سند
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه دعوی ابطال سند مالکیت
 • نمونه دعوی اعتراض به ثبت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه / الزام به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت
 • نمونه رای دادگاه / ابطال رای هیات حل اختلاف
 • نمونه رای دادگاه ابطال رای هیات حل اختلاف
 • فصل سی و نهم: در تفاوت فسخ و ابطال قولنامه (بیع نامه)
 • در بیان شروط باطلی که عقد را فاسد نمی کنند
 • نمونه رای / بطلان معامله به علت شرط خلاف مقتضای عقد بیع
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به علت فساد منعقده
 • نمونه تایید و تنفیذ فسخ و ابطال معامله بعلت فساد
 • نمونه لایحه وکیل محکوم علیه غیابی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله بعلت خیار شرط صفت
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • فصل چهلم: غبن فاحش
 • نمونه دعوی مرتبط دوم
 • نمونه مطالبه قیمت عادله زمین
 • فصل چهل و یکم: دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند در مواقعی که سند رسمی به نام فروشنده نمی باشد
 • نمونه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه صدور رای اصلاحی به لحاظ سهو قلم و اشتباه در محاسبه
 • نمونه الزام به تنظیم سند و تسلیم مبیع و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی
 • نمونه رای دادگاه / الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن
 • نمونه الزام به اخذ پایان کار
 • نمونه رای دادگاه / الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (وقف)
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای دادگاه / فک رهن
 • فصل چهل و هفتم: دعوی مطالبه خسارت وجه التزام و دعوی طاری آن
 • نمونه استعلام گردش ثبتی توسط دادگاه
 • نمونه اقدام خوانده در ارسال اظهارنامه
 • نمونه اقدام خوانده در ارسال اظهارنامه
 • نمونه اقدام مخاطبین اظهارنامه ها / پاسخ به اظهارنامه های ارسالی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده
 • نمونه اقدام وکیل خوانده در جلب ثالث
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل خواندگان دعوی جلب ثالث
 • نمونه اقدام مجلوبین ثالث به ارسال
 • ضمیمه اظهارنامه مجلوبین
 • نمونه در بیان معنی و مفهوم فورس ماژور و اورژانس
 • نمونه رای دادگاه
 • به علت اثبات وجود فورس ماژور
 • فصل چهل و هشتم: تنفیذ بیع نامه و اثبات مالکیت
 • نمونه تنفیذ قولنامه / تحویل اسناد عادی ایادی ما قبل
 • نمونه تنفیذ قولنامه / تحویل اسناد عادی ایادی ما قبل
 • نمونه تنفیذ قولنامه / تحویل اسناد عادی ایادی ما قبل
 • نمونه تنفیذ قولنامه / تحویل اسناد عادی ایادی ما قبل
 • فصل چهل و نهم: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (انتقال منافع) وقف
 • نمونه صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع از نقل و انتقال پلاک ثبتی
 • نمونه لایحه دفاعیه اداره اوقاف و امور خیریه
 • نمونه لایحه دفاعیه اداره اوقاف و امور خیریه
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه واخواهی در دعاوی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل پنجاهم: نمونه دعوی رفع تصرف عدوانی
 • نمونه دعوی
 • نمونه رای دادگاه
 • فصل پنجاه و یکم
 • نمونه مطالبه طلب به استناد اقرار مدیون خسارت تاخیر در امر تادیه و دادرسی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه مطالبه طلب / به استناد اقرار مدیون خسارت تاخیر در امر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه مطالبه طلب / خسارت تاخیر و دادرسی
 • نمونه دعوی مرتبط اول
 • نمونه دعوی مرتبط دوم
 • نمونه مطالبه طلب
 • نمونه دعوی مطالبه طلب با سند عادی
 • نمونه رای دادگاه / مطالبه وجه
 • نمونه رای دادگاه تجدید نظر استان
 • نمونه الزام خوانده به پرداخت و تحویل طلاجات
 • گفتار در بیع و قرض
 • فصل پنجاه و دوم – تهاتر
 • دعوی اول / صدور قرار رد دادخواست تامین خواسته به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی
 • دوعوی دوم / مطالبه وجه و تهاتر و استرداد مازاد از معامله تهاتر
 • نمونه تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل پنجاه و سوم / دعاوی موجر و مستاجر (شماره یک) (دعاوی مرتبط)
 • نمونه فسخ و تخلیه به لحاظ تغییر شغل
 • مرتبط رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه الزام خوانده به پرداخت و تحویل طلاجات
 • گفتار در بیع و قرض
 • فصل پنجاه و دوم: تهاتر
 • دعوی اول
 • دعوی دوم
 • نمونه تصمیم دادگاه
 • نمونه رای دادگاه
 • در تهاتر
 • فصل پنجاه و سوم/ دعاوی موجر و مستاجر (شماره یک)
 • نمونه فسخ و تخلیه به لحاظ تغییر شغل «دعوی مرتبط اول»
 • مرتبط رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل پنجاه و چهارم / دعاوی موجر و مستاجر
 • نمونه دعوی مرتبط اول
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه دعوی مرتبط دوم
 • نمونه رای دادگاه تجدید نظر استان
 • نمونه دعوی غیرمرتبط سوم
 • فصل پنجاه و پنجم / دعاوی موجر و مستاجر
 • نمونه دعوی متقابل
 • نمونه مطالبه الباقی ثمن مربوط به معامله مغازه (سرقفلی)
 • نمونه دستور تخلیه مورد اجاره
 • فصل پنجاه و ششم / اجاره
 • نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت اجاره
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده
 • نمونه رای دادگاه بدوی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل جدید تجدیدنظر خواه
 • نمونه رای دادگاه بدوی
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل جدید تجدیدنظرخواه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر
 • فصل پنجاه و هفتم / دعاوی اعسار
 • نمونه دعوی مرتبط اول
 • نمونه دعوی مرتبط دوم
 • نمونه اعتراض به رای دادگاه بدوی به خواسته ابطال سند صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم رفع نقص در مرحله تجدیدنظر خواهی
 • نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • نمونه واخواهی در امور مدنی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل پنجاه و هشتم /الف- نحوه صدور احکام مستحکم (مختصر)
 • نمونه درخواست صدور حکم رشد از طرف دختر
 • نمونه درخواست صدور حکم رشد از طرف پسر
 • نمونه صدورحکم رشد / پسر (رد دعوی)
 • نمونه صدورحکم رشد / دختر (پذیرش دعوی)
 • نمونه درخواست /صدور حکم رشد / دختر
 • نمونه تصمیم دادگاه / اعمال ماده 2

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید