دوره پیشرفته نگارش، انواع دادخواست حقوقی (با الحاقات و اضافات)

دوره پیشرفته نگارش، انواع دادخواست حقوقی (با الحاقات و اضافات)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول: دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی ویرایش جدید
 • نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی
 • نمونه دادخواست نفی ولد بدواً با تعیین قیم اتفاقی برای طفل صغیر مطرود
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مطالبه ثمن
 • نمونه داخواست اعلام بطلانعقد بیع
 • خسارات ناشی از دادرسی
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ وجود شرط مجهول
 • نمونه دادخواست بطلان معامله به علت اشتباه در ماهیت و مطالبه ثمن
 • نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل
 • مشاهده بیشتر
 • نمونه الزام ملتزم به پرداخت بدهی مدیون
 • نمونه دادخواست مطالبه وجه یک فقره چک
 • نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب
 • نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب از فروشنده
 • نمونه دادخواست علیه شرکت و مدیرعامل و الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع
 • نمونه دادخواست مطالبه منافع مبیع(میوه باغ)
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت عدم توانایی فروشنده در تسلیم مبیع
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع
 • نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم قدرت بر تسلیم
 • نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم تعیین عوض
 • نمونه منع مستاجر از انجام کار رقابتی ممنوع
 • نمونه رای دادگاه عمومی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه دادخواست اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع
 • تادیه و دادرسی
 • نمونه دادخواست اعلام انفساخ بیع شفاهی
 • نمونه دادخواست اخذ به شفعه بدواً ابطال عقد بیع
 • نمونه دادخواست مطالبه ثمن مبیع
 • نمونه دادخواست / مطالبه ثمن معامله
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار رویت
 • نمونه دادخواست ابطال تعهد نامشروع
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان نقل و انتقال انجام شده بر خلاف بیع شرط و سپس تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع
 • نمونه دادخواست اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد وکالت
 • نمونه دادخواست اعلام انفساخ عقد وکالت
 • نمونه ابطال معامله فضولی
 • نمونه مطالبه اجرت المثل کار وکیل مدنی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع
 • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت فساد منعقده
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان بیع به لحاظ فساد منعقده
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه دادخواست بطلان معامله و مبایعه نامه به لحاظ وجوه اکراه
 • نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری
 • نمونه دادخواست اعلام انفساخ
 • نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع
 • نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع
 • نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به لحاظ تحقق شرط فاسخ
 • نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به لحاظ تحقق شرط فاسخ
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد نکاح رسمی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ
 • نمونه دادخواست تایید و تفیذ
 • نمونه دادخواست خیار غبن
 • نمونه دادخواست الزام فروشنده
 • نمونه دادخواست تقابل
 • نمونه دادخواست ایفا ناروا
 • نمونه دادخواست مطالبه خسارت
 • نمونه دادخواست تایید
 • نمونه دادخواست اعلام انعزل
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان
 • نمونه دادخواست وصیت
 • نمونه دادخواست وصیت نامه
 • نمونه دادخواست فسخ عقد وکالت
 • نمونه دادخواست مطالبه خسارت
 • نمونه دادخواست ابطال سند رسمی
 • نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان
 • نمونه دادخواست بطلان عقد بیع
 • نمونه دادخواست بطلان معامله
 • نمونه دادخواست بطلان نکاح
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد نکاح
 • نمونه دادخواست تنفیذ فسخ عقد نکاح
 • تنفیذ فسخ عقد نکاح بیع
 • تنفیذ فسخ خیار
 • نمونه رای دادگاه انقلاب
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست الزام به تمکین
 • نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص
 • نمونه دادخواست رای وحدت رویه
 • نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح
 • نمونه دادخواست بطلان معامله
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق
 • نمونه دادخواست ناقص
 • نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکین عام و خاص
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق انجام شده در خصوص حق حضانت ضمن گزارش اصلاحی
 • تنفیذ فسخ خیار
 • نمونه رای دادگاه انقلاب
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست الزام به تمکین
 • نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص
 • نمونه دادخواست رای وحدت رویه
 • نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح
 • نمونه دادخواست بطلان معامله
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق
 • تنفیذ فسخ خیار
 • نمونه رای دادگاه انقلاب
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست الزام به تمکین
 • نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص
 • نمونه دادخواست رای وحدت رویه
 • نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح
 • نمونه دادخواست بطلان معامله
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق
 • نمونه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
 • نمونه مطالبه اجرت العمل با خسارت تاخیر تادیه و دادرسی
 • نمونه مطالبه مهر از وراث زوج متوفی
 • نمونه دادخواست تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و الزام وراث زوج متوفی به پرداخت آن
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملازم به احراز وقوع عقد بیع
 • نمونه مطالبه اجرت العمل
 • نمونه دادخواست انفساخ عقد بیع
 • نمونه دادخواست مطالبه طلب از شرکت
 • نمونه دادخواست اعتراض شخص ثالث به دادنامه
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع
 • نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی
 • نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل و در ماهیت صدور حکم حضانت
 • نمونه دادخواست الزام خواندگان
 • نمونه دادخواست ابطال تقسیم و بی اعتباری تقسیم نامه
 • نمونه دادخواست دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت از صندوق قانونی حمایت از خسارت های بدنی
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست مطالبه مازاد بر دیه مقرر زن به عنوان بیمه حوادث
 • نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت ناشی از بیمه شخص ثالث
 • نمونه دادخواست الزام به پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه
 • نمونه دادخواست اثبات مالکیت
 • نمونه دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع
 • نمونه دادخواست اعسار به تقسیط مهر به صورت تقابل
 • نمونه دادخواست الزام به پرداخت ما به التفاوت ارزش دیه
 • نمونه دادخواست قلع و قمع و برچیدن آنتن به علت تشعشعات مضره
 • نمونه دیگر دادخواست مطالبه تفاوت ارزش دیه
 • نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه بعد از اعلام رضایت به راننده مقصره حادثه
 • نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد قراردادی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
 • نمونه دادخواست الزام به جبران خسارت
 • نمونه دادخواست به خواسته محکومیت خواندگان
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم
 • نمونه دادخواست
 • فصل اول / دفتر دوم –نمونه دادخواست تجدیدنظر
 • نمونه دادخواست تجدیدنظر
 • فصل اول / دفتر سوم – نمونه دادخواست فرجامی
 • نمونه دادخواست فرجامی
 • نمونه دادخواست مطالبه وجه کمتر از 50 میلیون ریال
 • فصل اول دفتر چهارم – دادخواست به دیوان عالت اداری
 • نمونه دادخواست احراز وقوع تخلف
 • نمونه دادخواست ابطال اقدامات تملکی به علت تخلف در اجرای قوانین
 • نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
 • فصل دوم: فن دفاعیه
 • نمونه اعلام بطلان معامله فضولی توسط وکیل مدنی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول
 • نمونه دادخواست تقاضای تایید و تنفیذ سند عادی
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان نخستین
 • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
 • نمونه لایحه دفاعیه شهرداری
 • نمونه رای دادگاه عمومی
 • نمونه دادخواست تجدیدنظر
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواه
 • نمونه نظر مولف راجع به دادنامه و پرونده
 • نمونه دادخواست وکیل فروشنده
 • فصل دوم – فن دفاع
 • نمونه اعلام بطلان معامله فضولی توسط وکیل مدنی
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول
 • نمونه دادخواست تقاضای تایید و تنفیذ سند عادی(اقرارنامه)
 • نمونه رای دادگاه / صدور قرار عدم استماع دعوی
 • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان
 • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به استناد 2 فقره صلح نامه عادی
 • نمونه لایحه دفاعیه شهرداری
 • نمونه رای دادگاه عمومی
 • نمونه دادخواست تجدیدنظر
 • نمونه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواه
 • نمونه نظر مولف راجع به دادنامه و پرونده
 • نمونه دادخواست وکیل فروشنده به منظور ابطال معامله
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده
 • نمونه دادخواست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی معترض ثالث
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه دادخواست اشتباه وکیل/ ابطال سند رسمی و....
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر ابطال
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر
 • نمونه رای شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی (اثبات مالکیت)
 • نمونه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول(جلسه اول رسیدگی)
 • نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی
 • فصل سوم – نمونه ای از انواع احکام(حقوقی، کیفری و...)
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / رد تجدیدنظر خواهی(صلاحیت)
 • نمونه رای دادگاه / قبول دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 • نمونه رای دادگاه انقلاب اسلامی / خروج پلاک ثبتی از مصادره
 • نمونه رای دادگاه عمومی / الزام به تنظیم سند رسمی
 • نمونه رای دادگاه / ابطال نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان/ تایید دادنامه نخستین
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر طلاق رجعی و الزام زوج به دادن حق تنصیف
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعسار
 • نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر اعسار تقسیط مهر
 • نمونه رای دادگاه / قرار رد دعوی تنفیذ فسخ
 • نمونه رای دادگاه / اثبات مالکیت
 • نمونه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 • نمونه رای دادگاه / اثبات مالکیت
 • نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی
 • نمونه رای دادگاه / انتقال اسناد – قرار رد دعوی
 • نمونه رای دادگاه عمومی جزایی / صدور حکم برائت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان/ تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای دادگاه / تقسیم ترکه و عنداللزوم دستورفروش(غیابی)
 • نمونه رای دادگاه حقوقی / محکومیت خوانده
 • نمونه رای دادگاه / طلاق به علت نقض شرط ضمن عقد نکاح و اثبات عسر و حرج
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای دادگاه / صدور قرار عدم استماع دعوی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض دادنامه و اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه / سرقت باندی – خرید و فروش اموال مسروقه تغییر اصالت جعل
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران / با اصلاح تایید
 • نمونه رای دادگاه / کلاهبرداری – برائت
 • نمونه رای دادگاه / برائت از اتهام کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه
 • نمونه رای دادگاه / محکومیت متهم به بزه کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه عمومی / اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 • نمونه رای دادگاه عمومی جزایی / محکومیت متهم به حبس و جزای نقدی و در مال
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه نخستین
 • نمونه اعتراض شخص ثالث / رد اعتراض
 • نمونه رای دیوانعالی کشور / مردود اعلام نمودن تقاضای اعاده دادرسی
 • نمونه اعتراض شخص ثالث (حقوقی) / نقض دادنامه معترض علیه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه
 • نمونه رای دادگاه / صدور قرار رد دعوی
 • نمونه رای دادگاه / صدور قرار رد دعوی
 • نمونه رای دادگاه کیفری استان(کیفری یک)/ قتل عمد – معاونت در قتل
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض و صدور حکم برائت از اتهام کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه / محکومیت متهم به کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای هیات تشخیص اداره کار
 • نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری
 • فصل چهارم – قواعد نگارش احکام
 • نکاتی مختصر در علت عدم نگارش احکام مستحکم و مقنع
 • نمونه رای (تقاضای صدور حکم بر ابطال رای هیات حل اختلاف)
 • نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش
 • نمونه رای جهت بررسی قواعد نگارش
 • نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش
 • نمونه دیگر رای جهت بررسی از لحاظ قواعد نگارش
 • نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش
 • فصل پنجم- معانی لغات و اصطلاحات

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید