دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات فکرسازان
 • مولف : علی مهاجری
 • سبك : پژوهشی، کاربردی، لغت نامه
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786007560273
 • تعداد صفحه : 392
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 552 گرم
 • مقدمه
 • بایسته های استفاده بهینه از کتاب
 • فصل سوم: فروش اموال توقیف شده
 • مبحث اول: فروش اموال منقول
 • ماده 113-تراضی در موعد و محل فروش
 • حدود تراضی در موعد و محل فروش
 • توافق نسبت به نحوه فروش
 • مشاهده بیشتر
 • اقدام اجرایی مطابق قوانین
 • تراضی با شخص ثالث
 • ماده 114- فروش اموال از طریق مزایده
 • روش فروش اموال
 • فروش از طریق مزایده
 • مزایده در اجرای اسناد
 • ماده 115- فروش در محل تعیین شده توسط شهرداری
 • محل برگزاری مزایده
 • تعیین محل برگزاری مزایده
 • ترجیح منافع محکوم علیه
 • ماده 116- فروش اموال در محل حفظ شده
 • فروش در محل نگهداری اموال
 • تشخیص مخارج مزایده
 • ماده 117-تعیین موعد فروش توسط مدیر اجرا
 • تعیین زمان مزایده
 • کمیت و کیفیت مورد مزایده
 • ماده 118- انتشار آگهی فروش
 • آگهی مزایده
 • انتشار آگهی روزنامه محلی
 • هزینه آگهی مزایده
 • آگهی مزایده در اجراییه های ثبتی
 • انتشار آگهی در غیر روزنامه محلی
 • ماده 119-فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش
 • مزایده پس از ده روز از انتشار آگهی
 • موعد فروش برای محکوم علیه مقیم خارج
 • فرصت دو ماهه فروش
 • ماده 120- الصاق آگهی فروش در معابر
 • فرض عدم انتشار روزنامه محلی
 • نصاب عدم انتشار آگهی
 • الصاق آگهی در معابر
 • ماده 121- انتشار آگهی اضافی به هزینه متقاضی
 • حل انتشار آگهی اضافی
 • ضرورت انتشار آگهی
 • عدم امکان مطالبه هزینه آگهی
 • ماده 122-مندرجات آگهی فروش مال منقول
 • شرایط آگهی فروش
 • روز، ساعت و محل فروش
 • درج قیمت پایه مزایده در آگهی
 • شرایط آگهی مزایده اجرای سند
 • مندرجات آگهی در مزایده اجرای اسناد
 • مقایسه مندرجات آگهی احکام و اسناد
 • ماده 123-الصاق آگهی در قسمت اجرا و محل فروش
 • انتشار آگهی در نیابت
 • عدم انتشار آگهی در نیابت
 • ماده 124-آگهی مجدد
 • تغییر روز فروش
 • روزنامه محل انتشار آگهی جدید
 • ماده 125-حضور دادورز و نماینده دادسرا در فروش
 • حضور دادورز در مزایده
 • حضور نماینده دادسرا در مزایده
 • حدود اختیارات نماینده دادسرا
 • آزادی شرکت در مزایده
 • ماده 126-بازدید اموال توسط داوطلبان
 • رویت اموال مورد مزایده
 • حق شخص حقوقی به شرکت در مزایده
 • ماده 127-مشارکت محکوم له در خرید
 • شرکت محکوم له در مزایده
 • اشخاص ممنوع از شرکت در خرید
 • اشخاص ممنوع از خرید دراجرای سند
 • ماده 128-قیمت پایه در مزایده
 • قیمت پایه مزایده
 • قبول بالاترین قیمت
 • توافق بر تعویق مزایده
 • لغو مزایده
 • ماده 129- پرداخت بهای اموال به صورت وعده
 • اعطای تسهیلات به خریدار
 • پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی
 • ضبط سپرده خریدار
 • انصراف خریدار
 • فروش غیرعمدی در اجرای سند
 • زمان پرداخت وجه مزایده به محکوم له
 • ماده 130-اختیار صاحب مال در چگونگی فروش
 • درخواست تقدم و تاخر فروش
 • اختیار صاحب مال در طرح تقاضا
 • ضرورت دعوت محکوم علیه برای مزایده
 • حق مدیون برای تقدم فروش
 • ماده 131-فقدان خریدار در مراسم مزایده اول
 • خریدار نداشتن مال مورد مزایده
 • رفع بازداشت از مال مورد مزایده
 • قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له
 • تقاضای تجدید مزایده
 • عدم تقاضای تجدید مزایده
 • پرداخت هزینه آگهی تجدید مزایده
 • اختلاف در تجدید مزایده
 • فروش مال به هر میزان
 • قیمت پایه در مزایده مجدد
 • حضوری بودن مزایده
 • اثر فروش به هر میزان در دارا شدن غیر عادلانه
 • ماهیت مزایده
 • ماده 132- فقدان خریدار در مزایده دوم
 • حقوق محکوم له درمزایده دوم
 • تحویل اموال به صاحب آن
 • قبول مال بعد از مزایده دوم
 • ماده 133-تنظیم صورت مجلس مزایده
 • حقوق محکوم له در مزایده دوم
 • تحویل اموال به صاحب آن
 • قبول مال بعد از مزایده دوم
 • ماده 133- تنظیم صورت مجلس مزایده
 • صورت مجلس فروش
 • قید تاریخ در صورت مجلس
 • ذکر خصوصیات مال در صورت مجلس
 • ذکر قیمت مزایده در صورت مجلس
 • ذکر مشخصات خریدار
 • امضای خریدار در صورت مجلس مزایده
 • ماده 134- شرط تسلیم مال به خریدار
 • ماهیت فروش از طریق مزایده
 • ترتیب پرداخت ثمن مزایده
 • توافق بر ختم اجرا پس از مزایده
 • تسلیم مال به خریدار در مزایده اجرای سند
 • ماده 135- فروش قسمتی از اموال توقیف شده
 • تکافوی محکوم به با فروش بخش از اموال
 • حکم فروش اموال قابل تفکیک
 • مرجع تشخیص فروش بخشی از اموال
 • ماده 136-موارد بی اعتباری مزایده و تجدید آن
 • جهات بی اعتباری مزایده
 • محدودیت برای مشارکت در مزایده
 • فروش بدون حضور نماینده دادسرا
 • ضوابط ناظر به صحت جریان مزایده
 • شکایت از مزایده
 • وقوع ملک در طرح شهرداری
 • جهات بطلان مزایده در اجرای اسناد
 • شکایت بعد از یک هفته
 • مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول
 • ماده 137- ترتیب فروش اموال غیرمنقول
 • مقررات عمومی فروش اموال غیرمنقول
 • ترتیب فروش اموال غیرمنقول
 • استثنای موارد خاص
 • ماده 138-مندرجات آگهی فروش غیرمنقول
 • بایسته های آگهی فروش مال غیرمنقول
 • تنظیم آگهی مزایده مال غیرمنقول
 • منظور از محل وقوع ملک غیرمنقول
 • توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه
 • ذکر نوع استفاده از ملک در آگهی
 • ذکر وضعیت ملک در آگهی
 • ذکر حقوق ثالث در آگهی مزایده
 • شرایط آگهی مزایده غیرمنقول
 • ضرورت درج دیون ملک در آگهی
 • شرایط آگهی مزایده در اجرای اسناد
 • ماده 139- انتشار آگهی فروش غیر منقول
 • ترتیب انتشار آگهی مزایده
 • اثر انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
 • رعایت قانون در آگهی مزایده
 • ماده 140- فروش سهم مشاع ملک محکوم علیه
 • فروش تمام ملک مشاع
 • درخواست مشترک فروش تمام ملک
 • زمان درخواست مشترک فروش تمام ملک
 • عدول از درخواست فروش
 • ماده 141- مندرجات صورت مجلس مزایده
 • ضرورت حضور نماینده دادسرا در مزایده
 • مسئول تنظیم صورت مجلس مزایده
 • ارسال صورت مجلس مزایده برای دادگاه
 • مقدمات تنظیم سند مال مورد مزایده
 • ماده 142-شکایت راجع به صورت مجلس مزایده
 • اعلام شکایت نسبت به اقدام دادورز
 • جهات شکایت از مزایده
 • شکایت نسبت به نحوه تنظیم صورت مجلس
 • کیفیت ارزیابی مال
 • تخلف از مقررات
 • شکایت
 • مهلت طرح شکایت
 • صلاحیت رسیدگی
 • رسیدگی به شکایت
 • ضروت ذی نفع
 • رسیدگی به تشخیص
 • شکایت از عملیات
 • ماده 143-دستور صدور سند انتقال
 • شرط صدور دستور انتقال سند
 • تحقق صحت جریان
 • مرجع احراز
 • واگذاری حقوق
 • تسلیم مال
 • عدول از دستور
 • اشتباه در احراز
 • تنظیم سند در مزایده اجرای اسناد
 • ماده 144- قبول ملک در مقابل طلب
 • موارد قبول ملک در قبال طلب
 • زمان قبول ملک
 • قبول ملک در مزایده
 • فرصت دو ماهه محکوم علیه
 • نحوه مطالبه
 • قبول ملک در قبال معادل طلب
 • وصل مازاد از بستانکار
 • انتقال مال به دیگری
 • پرداخت بدهی بعد از مزایده در اجرای اسناد
 • ماده 145- امضای سند انتقال توسط نماینده دادگاه
 • امضای سند انتقال
 • انتقال ملک به خریدار
 • فوت قبل از تنظیم سند مزایده
 • فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث
 • ماده 146- اظهار حق نسبت به مال توقیف شده
 • اعتراض ثالث به توقیف مال
 • اعتراض مستند به سند رسمی
 • مرجع پذیرش ادعای ثالث
 • ماده 146- اظهار حق نسبت به مال توقیف شده
 • اعتراض ثالث به توقیف مال
 • اعتراض مستند به سند رسمی
 • مرجع پذیرش ادعای ثالث
 • بازداشت بودن ملک مورد حکم
 • مستند نبودن اعتراض به حکم یا سند رسمی
 • کیفیت رسیدگی دادگاه به اعتراض
 • اعتراض ثالث در اجرای اسناد
 • ارتباط ماده 146 با عین محکوم به
 • اعتراض به توقیف مال در دادسرا
 • ماده 147- رسیدگی به شکایت شخص ثالث
 • نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث
 • عدم نیاز به تقدیم دادخواست
 • حدود صلاحیت قاضی اجرای احکام
 • مرجع تقدیم اعتراض ثالث
 • ابلاع مفاد اعتراض ثالث
 • تصمیم به رسیدگی به اعتراض ثالث
 • تصمیم در مورد قرار توقیف عملیات اجرایی
 • اعتراض به قرار توقیف عملیات اجرایی
 • قالب تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث
 • رسیدگی بدون تشریفات
 • تعویق عملیات اجرایی
 • رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به اعتراض
 • تشریفات اعتراض ثالث
 • اعتراض ثالث ایذایی
 • فصل ششم: حق تقدم
 • ماده 148-وصول اجرایییه های متعدد به قسمت اجرا
 • حق تقدم محکوم له
 • حق تقدم دارنده وثیقه
 • حق تقدم خدمه خانه و کارگر
 • حق تقدم سایر طلبکاران
 • حق تقدم ذینفع توقیف
 • وصول دیون ممتازه از زوج
 • حق تقدم در امور حسبی
 • حق تقدم به اموال متوفی
 • ماده 149- ترتیب پرداخت طلب بستانکاران متعدد
 • ارتباط بین طبقات بستانکاران
 • مسئول هزینه ارزیابی و حق الزحمه
 • وجوه اضافی حاصل از مزایده
 • ترتیب استیفا از وجوه اضافی
 • پرداخت بدهی از محل دیه
 • فصل هفتم: تادیه طلب
 • ماده 150- پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له
 • تقدم پرداخت به محکوم له
 • مصادیق هزینه های اجرایی
 • قلمرو هزینه های اجرایی
 • وجوه مازاد بر محکوم به و هزینه های اجرایی
 • رد مازاد وجوه
 • ماده 151-وصول بقیه طلب
 • کاستی وجوه حاصل از مزایده
 • وصول کمتر از محکوم به
 • اخذ رسید از محکوم له
 • ماده 152-اخذ رسید از محکوم له
 • تحویل رسید به محکوم علیه
 • پرداخت مستقیم به محکوم له
 • ماده 153- تقسیم محکوم به بین طلبکاران متعدد
 • تقدم هزینه های اجرایی
 • حق تقدم بعضی از محکوم لهم
 • بهره مندی محکوم لهم از وجوه
 • حق تقدم در مال ثانوی
 • ماده 154- تنظیم تقسیم نامه توسط دادورز
 • تقسیم وجوه به نسبت طلب
 • اطلاع طلبکاران از میزان سهم خود
 • ماده 155-شکایت از ترتیب تقسیم
 • اعتراض به ترتیب تقسیم
 • ترتیب مراجعه به دادگاه برای اعتراض
 • رسیدگی در جلسه اداری
 • اعتراض خارج از مهلت
 • ماده 156- استرداد اضافه پرداختی به طلبکار
 • استرداد پرداختی اضافی به طلبکار
 • ورود خسارت در اثر رفتار دادورز
 • ترتیب استرداد مازاد
 • اجرای حکم بیش از محکوم به
 • ماده 157- وصول خسارت تاخیر تادیه
 • چگونگی وصول خسارت تاخیر
 • خسارت بعد از صدور حکم
 • گسترده طلب محکوم له
 • فصل هشتم: هزینه های اجرایی
 • ماده 158- مصادیق هزینه های اجرایی
 • وصول هزینه اجرایی از اموال محکوم علیه
 • محکوم به غیر وجه رایج ایرانی
 • محکومیت به تحویل مال غیر وجه
 • ماخذ تعین هزینه اجرایی
 • هزینه اجرایی به ماخذ تقدیم دادگاه
 • ذینفع هزینه های اجرایی
 • تمثیلی بودن هزینه های اجرایی
 • ذکر تقویم خواسته در اجراییه
 • هزینه اجرایی ارا اداره کار
 • هزینه اجرای رای داور
 • ادعای ناتوانی در پرداخت هزینه اجرایی
 • هزینه اجرایی خسارت تاخیر تادیه
 • مبنای حقوقی هزینه اجرایی
 • وصول نیم عشر به ماخذ بهای خواسته
 • هزینه اجرایی دستور فروش
 • ماده 159- هزینه اجرایی در تخلیه مورد اجاره
 • نحوه محاسبه هزینه اجرایی حکم تخلیه
 • هزینه اجرایی احکام غیر مالی
 • میزان هزینه اجرایی احکام غیرمالی
 • ماخذ محاسبه هزینه اجرایی
 • هزینه اجرایی در اجرای اسناد
 • تعدیل سالانه هزینه اجرایی
 • ماده 160-زمان پرداخت حق اجرا
 • مسئول پرداخت هزینه اجرایی
 • زمان مسئولیت برای پرداخت حق الاجرا
 • مهلت پرداخت محکوم علیه مقیم خارج
 • معافیت از پرداخت هزینه اجرایی
 • رکود اجرا پس از ابلاغ اجراییه
 • هزینه اجرایی علیه محکوم علیه دولتی
 • معافیت زوجه از هزینه اجرایی
 • وصول حق الاجرا از محکوم علیهم
 • تنصیف حق الاجرا
 • حق الاجرای اسناد لازم الاجرا
 • تاثیر سازش در هزینه اجرایی
 • خروج نیم عشر از قلمرو حبس
 • سازش پس از مزایده
 • الزام دولت به پرداخت نیم عشر اجرایی
 • زمان تعلق نیم عشر به محکوم علیه دولتی
 • پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه
 • قرار توقیف تاجر ضمن حکم ورشکستگی
 • ماده 161- زمان وصول هزینه اجرایی
 • زمان وصول حق الاجرا
 • اثر وصول محکوم به توسط محکوم له
 • توقیف مال برای وصول حق الاجرا
 • ترتیب وصول حق الاجرا
 • ماده 162- واریز حق اجرا به صندوق دادگستری
 • وظیفه دادورز در رابطه با حق الاجرا
 • آخرین مرحله عملیات اجرایی
 • ناامیدی از ثالث برای پرداخت نیم عشر
 • الزام سازمان مدیریت به پرداخت محکوم به
 • ماده 163- ترتیب وصول جریمه نقدی
 • وصول جریمه نقدی
 • وصول جریمه ازطریق توقیف اموال
 • پیشینه اقدام در مورد جزای نقدی
 • مرجع وصول جزای نقدی
 • بازداشت در قبال جزای نقدی
 • مرجع دستور جلب محکوم علیه
 • تقسیط جزای نقدی
 • سایر ضوابط مربوط به جزای نقدی
 • موارد وصول جزای نقدی توسط دادورز
 • ماده 164- عدم وصول هزینه اجرایی موقت حکم
 • هزینه اجرای موقت حکم
 • اثر اعاده عملیات اجرایی
 • استرداد حق الاجرا
 • معافیت از هزینه اجرایی
 • ماده 165-حق الاجرا در مورد احکام فرجام خواسته
 • اثر فرجام در حق الاجرا
 • ترتیب وصول حق الاجرا در فرجام
 • سبب استرداد حق الاجرا
 • ماده 166- محل مصرف حق الاجرا
 • محل واریز حق الاجرا
 • واریز درآمدها به حساب عمومی
 • قرار گرفتن وجوه در اختیار دادگستری
 • ماده 167-دامنه شمول مقررات قانون
 • حاکمیت قانون نسبت به اجراییه های قبلی
 • ماده 168- بلا اثر شدن اجراییه
 • مروز زمان صدور اجراییه
 • تکلیف پیگیری عملیات اجرایی
 • نقش اعسار در بلااثر شدن اجراییه
 • اثر صدور اجراییه در دعوای اعسار
 • انصراف محکوم له
 • حق اجرای اجراییه بلا اثر شده
 • قهری بودن بلااثری اجراییه
 • وصول وجوه به صورت مستمر
 • عدم تعلق حق الاجرا در اجراییه های ثبتی
 • فصل نهم: احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی
 • ماده 169- شرایط اجرای حکم خارجی
 • شرایط عمومی شناسایی و اجرا
 • اجرای احکام دادگاه های ایران در خارج
 • معتبر تلقی شدن حکم دادگاه خارجی
 • ارتباط اجرای حکم خارجی با حاکمیت
 • تئوری نزاکت بین المللی
 • تئوری تعهد حقوقی
 • تئوری حقوق مکتسبه
 • نظریه اعتبار امر قضاوت شده
 • تئوری رفتار متقابل
 • رفتار متقابل کشور متقاضی اجرا
 • انطباق مفاد حکم با نظم عمومی
 • آثار نظم عمومی نسبت به اجرای احکام
 • انطباق مفاد حکم با عهود بین المللی
 • باقی بودن اعتبار حکم خارجی
 • عدم صدور حکم در ایران
 • صالح بودن دادگاه صادرکننده حکم
 • صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقول
 • صدور دستور از مقامات صلاحیت دار
 • اجرای حکم خارجی در امور خانوادگی
 • ماده 170- مرجع اجرای حکم خارجی
 • صلاحیت دادگاه محل مخاطب تقاضای اجرا
 • صلاحیت دادگاه محل اقامت محکوم علیه
 • صلاحیت دادگاه تهران
 • عدم صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
 • مرجع اجرای حکم خارجی خانواده
 • ماده 171- ترتیبات خاص در اجرای حکم خارجی
 • رعایت ترتیبات مقرر در معاهدات
 • اقدام مطابق ترتیبات معاهده
 • شرط رعایت معاهده
 • بازداشت محکوم علیه
 • ماده 172- تقاضای اجرای حکم خارجی
 • ضرورت کتبی بودن تقاضای اجرای حکم
 • شرایط تقاضای اجرای حکم خارجی
 • فرم تقاضانامه اجرای حکم خارجی
 • ماده 173- مدارک پیوست اجرای حکم خارجی
 • مدارک پیوست تقاضای اجرای حکم
 • رونوشت دستور اجرای حکم
 • تایید نمایندگی ایران در کشور خارجی
 • تایید اصالت توسط نماینده سیاسی
 • ماده 174-اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضا
 • نحوه اقدام دفتر دادگاه پس از وصول تقاضا
 • تقاضانامه فاقد شرایط
 • بررسی در جلسه فوق العاده اداری
 • تحقق وقت فوق العاده
 • قرار قبول یا رد تقاضا
 • طرح مجدد تقاضانامه اجرا
 • ماده 175-ابلاغ قرار رد تقاضا
 • ابلاغ تصمیم دادگاه
 • ابلاغ رد تقاضا به محکوم علیه
 • مهلت پژوهش خواهی از قرار رد تقاضا
 • تشریفات پژوهش خواهی
 • کسب نظر تجدیدنظر خوانده
 • ماده 176-رسیدگی به قرار رد تقاضا
 • رسیدگی دادگاه مرجع پژوهش
 • کیفیت تصمیم دادگاه پژوهش
 • ماده 177- اجرای اسناد خارجی
 • شرایط اجرای اسناد خارجی
 • دادگاه مرجع اجرای سند خارجی
 • تطبیق سند خارجی با مقررات محل صدور
 • تفاوت فرآیند اجرای اسناد داخلی و خارجی
 • ماده 178- شرایط اجرای اسناد خارجی
 • ترتیب اجرای اسناد خارجی
 • ابلاغ به نشانی متعهد سند
 • معیار اتخاذ تصمیم
 • ترتیب اجرای آرای داوری خارجی
 • قلمرو اجرای آرای داوری خارجی
 • اجرای آرای داوری تجاری بین المللی
 • ماده 179-رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی
 • مرجع رسیدگی به اختلافات اجرای احکام خارجی
 • رسیدگی به ابهام و اجمال حکم خارجی
 • نحوه اقدام واحد اجرا در ابهام رای خارجی
 • دخالات دادگاه در فرآیند اجرا
 • ترتیب توقیف عملیات اجرایی رای خارجی
 • ماده 180- نسخ قرارداد مغایر
 • قوانین منسوخ
 • نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی
 • نسخ قانون اصول تشکیلات عدلیه
 • قابلیت اجرای قوانین خاص
 • مقررات بعد از قانون اجرای احکام مدنی

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم

از ویژگی های کتاب:

– ذکر مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛

– توضیح و تفسیر و تحلیل مواد قانون فوق در قالب یادداشت ذیل مواد؛

– ذکر آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با مواد در ذیل آن؛

– ارجاعات دقیق به شماره و تاریخ آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی؛

– تبیین و بررسی نظریات اندیشمندان حقوق و آراء وحدت رویه و 

نظریات مشورتی و ارزیابی و تشخیص درستی و نادرستی آن ها.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید