دعاوی تصرف در حقوق ایران

دعاوی تصرف در حقوق ایران

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
 • گفتار اول: مفهوم دعوی در آیین دادرسی مدنی
 • گفتار دوم: انواع دعاوی
 • مبحث اول: تقسیم دعاوی با توجه به ماهیت حق مورد اجرا
 • 1-دعوای عینی
 • 2- دعوای شخصی
 • 3- دعوای مختلط (شخصی و عینی)
 • مبحث دوم: تقسیم دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا
 • مشاهده بیشتر
 • 1-دعوای منقول
 • 2- دعوای غیرمنقول
 • 1-2- دعوای مالکیت
 • 2-2- دعوای تصرف
 • مبحث سوم: مفهوم تصرف، شرایط و انواع آن
 • 1-مفهوم تصرف
 • 2- شرایط تصرف مرتبط با مالکیت
 • 1-2- تصرف باید به عنوان مالکیت باشد
 • 2-2- تصرف باید به صورت مشروع و قانونی باشد
 • 3- انواع تصرف
 • 1-3- تصرف مرتبط به لحاظ ارتباط با مالکیت
 • 1-1-3- تصرف مرتبط با مالکیت
 • 2-1-3- تصرف غیرمرتبط با مالکیت
 • 2-3- تقسیم تصرف به عنوان فعلی از افعال
 • 1-2-3- تصرف فعلی یا مادی
 • 2-2-3- تصرف قولی یا غیرمادی یا معنوی
 • 3-3- تقسیم تصرف به لحاظ تصرف کننده
 • 1-3-3- تصرف مستقیم
 • 2-3-3- تصرفات غیرمستقیم
 • 4-3- تقسیم تصرف به لحاظ رضایت یا عدم رضایت مالک
 • 1-4-3- تصرف غیر عدوانی
 • 2-4-3- تصرف عدوانی
 • فصل دوم: انواع دعاوی تصرف، شرایط و آثار آنها
 • گفتار اول: دعوای تصرف عدوانی
 • مبحث اول: مفهوم تصرف عدوانی
 • مبحث دوم: ارکان دعوای تصرف عدوانی
 • مبحث سوم: سیر قانونگذاری در مورد دعوی تصرف عدوانی
 • مبحث چهارم: خصایص دعوای تصرف عدوانی
 • 1- اقدامات انجام شده در ملک توسط متصرف عدوانی و آثار آن
 • 1-1- ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تاسیسات ساخته شده در ملک مورد تصرف عدوانی
 • 1-1-1- ابنیه احداثی و اشجار غرس شده
 • 2-1-1- تاسیسات ساخته شده
 • 3-1-1- زراعت انجام شده در ملک مورد تصرف عدوانی و اثار آن
 • 2-1- تخریب ملک مورد تصرف عدوانی
 • 3-1- اجر تا المثل ایام تصرف عدوانی
 • 2- تصرف عدوانی و غصب
 • 3- تصرفات حقوقی در ملک مورد تصرف عدوانی
 • 4- تصرف عدوانی و اموال منقول
 • گفتار دوم: دعوای ممانعت از حق
 • گفتار سوم: دعوای مزاحمت
 • فصل سوم: قواعد مشترک در دعاوی تصرف
 • گفتار اول: چگونگی تصرف و مدت آن
 • مبحث اول: چگونگی تصرف خواهان
 • 1- استمرار
 • 2- عدم خفا
 • 3- عدم ابهام یا مخدوش نبودن
 • 4- عدم جبر و عنف
 • مبحث دوم: چگونگی تصرف خوانده
 • مبحث سوم: مدت تصرف
 • 1- مدت تصرف خواهان
 • 2- مدت تصرف خوانده
 • گفتار دوم: تکلیف خواهان برای اثبات ادعای خود در دعاوی تصرف
 • گفتار سوم: مال یا غیرمالی بودن دعاوی تصرف
 • گفتار چهارم: نحوه اقامه دعوا و مرجع صالح در دعاوی تصرف
 • گفتار پنجم: نقش سند مالکیت در دعاوی تصرف
 • گفتار ششم: اقامه دعوا نسبت به اصل مالکیت و تاثیر آن در دعاوی تصرف
 • گفتار هفتم: دعاوی تصرف و سایر اشخاص
 • مبحث اول: اشخاص ثالثی که خود را در دعاوی تصرف ذی نفع می دانند
 • مبحث دوم: اشخاصی که به قائم مقامی مالک در ملک متصرف هستند
 • مبحث سوم: امین و تصرف عدوانی
 • گفتار هشتم: دعاوی تصرف و مال غیرمنقول مشترک
 • گفتار نهم – دعاوی مربوط به وسایل و امکانات
 • گفتار دهم – دعاوی تصرف و دولت
 • گفتار یازدهم: نقش ضابطین دادگستری در دعاوی تصرف
 • گفتار دوازدهم: رسیدگی دادگاه، صدور رای و شکایت از آن
 • مبحث اول: شرایط صدور رای به نفع خواهان در دعاوی تصرف
 • مبحث دوم: دستور موقت در دعاوی تصرف
 • مبحث سوم: ارایه دلیل و رسیدگی به آن
 • مبحث چهارم: آثار اجرای حکم در دعاوی تصرف
 • مبحث پنجم: رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت
 • مبحث ششم: شکایت از رای در دعاوی تصرف
 • 1- تاثیر تجدیدنظر خواهی در اجرای حکم در دعاوی تصرف
 • 2- فسخ رای در مرحله تجدیدنظر و آثار آن
 • 4- فرجامخواهی و اعاده دادرسی در دعاوی تصرف
 • مبحث هفتم: رسیدگی خارج از نوبت در دعاوی تصرف
 • مبحث هشتم: آثار جزایی دعاوی تصرف
 • 1-1- دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در ارتباط با دعاوی تصرف
 • 2-1- تفاوت دعاوی تصرف حقوقی و کیفری
 • 2- تکرار جرم در دعاوی تصرف
 • 3- آنی یا مستمر بودن جرم در دعاوی تصرف
 • منابع
 • قوانین و مقررات


خلاصه عناوین کتاب:

 مفهوم دعوی در آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی، انواع دعاوی تصرف ، شرایط و آثار آن ها، دعوای تصرف عدوانی ، خصایص دعوای تصرف عدوانی، قواعد مشترک در دعاوی تصرف تکلیف خواهان برای اثبات ادعای خود در دعاوی تصرف، نحوه اقامه دعوا و مرجه صالح در دعاوی تصرف، نقش ضابطین دادگستری در دعاوی تصرف
محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید