آیین رسیدگی در دادسرا جلد اول

آیین رسیدگی در دادسرا جلد اول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات فکرسازان
 • مولف : علی مهاجری
 • سبك : کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9789648884500
 • تعداد صفحه : 416
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : دوازدهم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 594 گرم
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: بازخوانی ضرورتهای رسیدگی قانونی
 • گفتار اول: از قانون اساسی
 • گفتار دوم: از قوانین عادی
 • مبحث دوم: دادسرا و نحوه عمل آن نهاد
 • گفتار اول: معرفی دادسرا
 • گفتار دوم: عملکرد دادسرا
 • مبحث سوم: ضابطین و انواع آنها
 • گفتاراول: تعریف و انواع ضابطین
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم: ارجاع به ضابطین
 • فصل دوم: نحوه رسیدگی کیفری
 • مبحث اول: آغاز رسیدگی
 • گفتار اول: شروع رسیدگی به شکایات یا اعلام جرم
 • گفتار دوم: صدور دستورات قضایی و تحقیق از شاهد
 • مبحث دوم: تحقیقات مقدماتی در وقت کشیک
 • گفتار اول: مبانی و مرجع قانونی کشیک
 • گفتار دوم: ترتیب رسیدگی در کشیک
 • مبحث سوم: دسترسی به متهم و تحقیق از او
 • گفتار اول: احضار متهم و شرایط آن
 • گفتار دوم: جلب متهم و شرایط آن
 • گفتار سوم: تفتیش و بازرسی
 • گفتار چهارم: تحقیق از متهم
 • فصل سوم: صدور قرار تامین کیفری
 • مبحث اول: قرارهای التزام
 • گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
 • گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • گفتار سوم: قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • گفتار چهارم: قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 • گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه ای
 • گفتار ششم: قرار التزام مستخدمان رسمی
 • گفتار هفتم: قرار التزام عدم خروج از منزل
 • مبحث دوم: قرارهای اخذ کفیل ، وثیقه و بازداشت
 • گفتار اول: قرار اخذ کفیل
 • گفتار دوم: قرار وثیقه
 • گفتار سوم: قرار بازداشت موقت
 • فصل چهارم: توضیحات تکمیلی قرارهای تامین
 • مبحث اول: بایسته های تامین کیفری
 • گفتار اول: قواعد مشترک تامین های کیفری
 • گفتار دوم: تامین مناسب در جرم صدور چک بی محل
 • گفتار سوم: تامین کیفری جرایم اطفال و نوجوانان
 • مبحث دوم: نتیجه مالی و الغاء اثر از تامینهای کیفری
 • گفتار اول: اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
 • گفتار دوم: جهات ملغی اثر شدن تامین
 • مبحث سوم: قرارهای پشتیبان
 • گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی
 • گفتار دوم: قرار تامین ضرر و زیان در پرونده کیفری
 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات در مبانی رسیدگی
 • مبحث اول: بازخوانی ضرورت های رسیدگی قانونی
 • گفتار اول: از قانون اساسی
 • مصونیت اشخاص
 • ضرورت قانونی بودن
 • حق دادخواهی
 • حق انتخاب وکیل
 • ضرورت قانونی بودن مجازات
 • اصل بی گناهی افراد
 • بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه
 • ضرورت حفظ حرمت متهم
 • وظایف قوه قضاییه
 • صلاحیت عام مراجع دادگستری
 • اثر قانون جزا نسبت به آتیه
 • مسئولیت مدنی قاضی
 • گفتار دوم: از قوانین عادی
 • قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 • از قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 • تعریف آیین دادرسی کیفری
 • دادرسی منصفانه
 • بی طرفی و سرعت در رسیدگی
 • اصل برائت
 • بهره مندی از حقوق دفاعی
 • تضمین حقوق افراد ذی ربط
 • رعایت حقوق شهروندی
 • مبحث دوم: دادسرا و نحوه عمل آن نهاد
 • گفتار اول: معرفی دادسرا
 • تعریف دادسرا
 • سابقه تاریخی دادسرا
 • مشروعیت دادسرا
 • وظایف دادسرا
 • انجام وظایف دادسرا
 • مقدمات دادسرا
 • 1-دادستان
 • 2- معاون دادستان
 • 3- دادیار
 • 4- بازپرس
 • شروع اقدامات دادسرا
 • آیین حاکم در دادسرا
 • تقسیم بندی وظایف دادیار و بازپرس
 • موارد صلاحیت بازپرس دادسرا
 • گفتار دوم: عملکرد دادسرا
 • مقاطع رسیدگی کیفری در دادسرا
 • تحقیقات رسیدگی کیفری در دادسرا
 • تحقیقات مقدماتی در دادسرا
 • فرایندهای تحقیقات مقدماتی دادسرا
 • موارد تکلیف بازپرس و دادیار به اخذ نظر دادستان
 • طرح موارد صلاحیت مستقیم دادگاه در دادسرا
 • طرح موارد صلاحیت دادسرا در دادگاه
 • اختلاف بین دادسرا و دادگاه
 • اختلاف بین دادسرا و دادگاه
 • حدود اقدامات دادسرای غیرمحل وقوع جرم
 • مبحث سوم: ضابطین و انواع آنها
 • گفتار اول: تعریف و انواع ضابطین
 • تعریف ضابطین
 • انواع ضابطین
 • الف- ضابطین عام
 • ب – ضابطین خاص
 • تعداد ضابطین خاص
 • گفتار دوم: ارجاع به ضابطین
 • حدود ارجاع به ضابطین
 • نکته کلیدی درارجاع وظیفه به ضابطین
 • موارد غیرقابل واگذاری به ضابطین
 • الف – تشخیص مالکیت و ذی نفعی
 • ب – تشخیص صحت مدارک
 • ج – تشخیص غذر موجه
 • پرهیز از دستور تکراری به ضابطین
 • نظارت بر ضابطین در شهرستان
 • نظارت بر ضابطین در حوزه بخش
 • فصل دوم: نحوه رسیدگی کیفری
 • مبحث اول: آغاز رسیدگی
 • گفتار اول: شروع رسیدگی به شکایات یا اعلام جرم
 • بند اول: شروع رسیدگی به شکایات
 • بررسی اولیه شکایت
 • شرایط شکایت
 • شکایت توسط وکیل
 • تمبر مالیاتی وکیل شاکی
 • تحقیق اولیه توسط قاضی دادسرا
 • نحوه تحقیق از شاکی
 • تقاضای شاکی برای اطلاع از اوراق تحقیقاتی
 • بند دوم: شروع مستلزم تعیین قیم موقت
 • شکایت یا اعلام منتهی به تعیین قیم موقت
 • موارد تعیین قیم موقت
 • نحوه تعیین قیم موقت
 • تعیین قیم موقت برای متهم
 • بند سوم: شروع رسیدگی به اعلام جرم
 • اعلام جرم
 • ارجاع پرونده یا گزارش
 • وصول گزارش تکمیلی از پاسگاه
 • بند چهارم: منوط شدن تحقیق به رسیدگی مدنی
 • ضرورت کسب نظر دادستان در اناطه
 • اعتراض به قرار اناطه
 • مرجع رسیدگی به اعتراض
 • طرح دعوا توسط ذینفع و ارائه گواهی آن
 • طرح دعوا در خارج از مهلت یک ماهه
 • ارائه رای دادگاه ذیربط
 • عدم ارائه گواهی طرح دعوا
 • گفتار دوم: صدور دستورات قضایی و تحقیق از شاهد
 • بند اول: دستورات حمایتی بازپرس
 • موضوع حمایت بازپرس
 • متن دستور حمایت از شاهد
 • توجه به کامل بودن دستور
 • شرایط یک دستور کامل
 • الف – قانونی بودن دستور
 • ب- جامع بودن دستور
 • ج- توجه به صلاحیت مخاطب دستور
 • بند دوم – احضار و تحقیق از شاهد
 • معرفی شاهد خارج از حوزه شاکی
 • مخفی شدن شاهد
 • احضار شاهد نظامی
 • معرفی شاهد خارج از حوزه قضایی
 • انجام نیابت برای تحقیق از شاهد
 • اخذ مشخصات گواه
 • شوگند شاهد
 • تحقیق از شاهد
 • مبحث دوم: تحقیقات مقدماتی در وقت کشیک
 • گفتار اول: مبانی و مرجع قانونی کشیک
 • کشیک در لغت
 • تکلیف برقراری کشیک
 • ضرورت سرعت در تحقیقات مقدماتی
 • کشیک در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 • مرجع عده دار کشیک قضایی
 • گفتار دوم: ترتیب رسیدگی در کشیک
 • اتخاذ تصمیم در کشیک
 • الف- نسبت به پرونده های شعب دیگر
 • 1- نسبت به پرونده های شعب دیگر دادسرا
 • 2- نسبت به پرونده های شعب محاکم
 • ب- پرونده های فاقد سابقه طرح در شعبه
 • 1- فرض حضور دادستان یا معاون
 • 2- فرض عدم حضور دادستان یا معاون
 • 3- فرض عدم حضور دادستان
 • طرح موارد رسیدگی مستقیم
 • مبحث سوم: دسترسی به متهم و تحقیق از او
 • گفتار اول: احضار متهم و شرایط آن
 • شرایط احضاریه
 • تفهیم حق اخذ وکیل در احضاریه متهم
 • مقام مجاز امضای احضاریه
 • مهلت حضور
 • عذر موجه
 • حضور متهم در حوزه قضایی دیگر
 • شرایط نیابت قضایی
 • تکالیف مرجع دریافت کننده نیابت
 • انتشار آگهی برای ابلاغ به متهم
 • متن آگهی برای ابلاغ به متهم
 • متن آگهی احضار متهم
 • هزینه انتشار آگهی
 • گفتار دوم: جلب متهم و شرایط آن
 • جلب متهم از طریق پاسگاه
 • بایسته های جلب
 • پرهیز از صدور دستور احضار توام با جلب
 • پرهیز از صدور دستور جلب توام با تفتیش
 • جلب غیر از متهم
 • الف- جلب کارشناس
 • ب – جلب شهود و مطلعین
 • جلب متهم بدون احضار اولیه
 • جلب سیار
 • جلب شبانه
 • گفتار سوم: تفتیش و بازرسی
 • بند اول: تفتیش برای دستگیری متهم
 • عدم دسترسی برای دستگیری متهم
 • عدم دسترسی به متهم در تفتیش
 • مخفی شدن متهم در منزل دیگری
 • امتناع از باز کردن در محل تفتیش
 • تفتیش در محل خالی از سکنه
 • بند دوم: تفتیش برای دسترسی به آلات جرم
 • نمایندگی در مورد دلایل و آلات جرم
 • تفتیش در اشیا مقامات داخلی
 • بند سوم: احکام خاص در مورد تفتیش
 • تفتیش در مورد مقامات و جرایم خاص
 • وضعیت تفتیش در جرایم سفرای خارجی
 • رفع شبهه در جرایم سفرا
 • وضعیت تفتیش در جرایم مامورین کنسولی
 • گفتار چهارم: تحقیق از متهم
 • تحقیق بدون احضار قبلی
 • دستور تحت نظر متهم
 • امتناع متهم از اعلام مشخصات
 • تفهیم اتهام به متهم
 • دفاع موجه متهم و اثر آن
 • توالی تفهیم اتهام و تامین
 • اخد آخرین دفاع
 • انتخاب وکیل توسط متهم
 • فصل سوم: صدور قرار تامین کیفری
 • مبحث اول: قرارهای التزام
 • گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
 • متن قرار التزام به حضور با قول شرف
 • استنکاف از التزام
 • گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • متن قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • تبدیل قرار
 • گفتار سوم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • متن قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • گفتار چهارم: قرار عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام
 • تعهد متهم در قرار عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام
 • تعهد متهم در قرار عدم خروج از حوزه قضایی
 • گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه ای
 • موارد صدور قرار التزام به معرفی نوبه ای
 • تعیین نوبت های حضور
 • متن قرار التزام به معرفی نوبتی
 • استنکاف از مورد التزام
 • متن قرار تشدید تامین
 • بررسی کسب نظر دادستان در تشدید تامین
 • وصول اعتراض خارج از مهلت
 • ادعای عذر در تاخیر اعتراض
 • اشتباه در ذکر قرار جایگزین
 • گفتار ششم قرار التزام مستخدمان رسمی به حضور
 • تعهد و متعهد آن
 • صدور قرار برای متهم مستخدم رسمی دولت
 • بررسی شمول نسبت به کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی
 • انحصار تعهد سازمان به پرداخت
 • کیفیت پرداخت وجه التزام توسط سازمان متبوع متهم
 • استنکاف مستخدم رسمی از التزام
 • گفتار هفتم: قرار التزام عدم خروج از منزل
 • متن قرار التزام عدم خروج از منزل
 • نقد قرار التزام عدم خروج از منزل
 • مبحث دوم: قرارهای اخذ کفیل، وثیقه و بازداشت موقت
 • گفتار اول: قرار اخذ کفیل
 • تمایز قرار اخذ کفیل
 • محدودیت های استفاده از قرار اخذ کفیل
 • صدور قرار اخذ کفیل توسط دادیار
 • اعتراض متهم به قرار اخذ کفیل
 • معرفی وثیقه به جای کفیل
 • رد ملائت کفیل
 • معرفی کفیل بعد از اظهار عجز
 • اتخاذ تصمیم پس از معرفی کفیل
 • بازداشت کفیل
 • فوت کفیل و آثار آن
 • کفالت موقت از متهم
 • قرار اخذ کفیل منتهی به بازداشت
 • تقاضای دادستان برای صدور قرار اخذ کفیل
 • معرفی کننده کفیل
 • کفالت شخص حقوقی
 • نظر قانون گذار در کفالت شخص حقوقی
 • آثار عجر از معرفی کفیل
 • تخفیف قرار اخذ کفیل
 • اثر کفالت بدون اذن
 • گفتار دوم – قرار وثیقه
 • انواع وثیقه
 • الف- وثیقه مالی
 • ب- وثیقه اعتباری
 • متن قرار وثیقه
 • تعیین مصداق وثیقه
 • وثیقه خارج از حوزه قضایی
 • تعیین تکلیف متهم پس از قرار
 • معرفی وثیقه توسط وثیقه گذار
 • معرفی شش دانگ در قبال مبلغ جزئی
 • معرفی شش دانگ در قبال مبلغ عمده
 • معرفی مازاد ملک مرهونه
 • معرفی وثیقه مشاعی
 • قرار قبولی وثیقه
 • مهلت عدول از وثیقه
 • زمان معرفی مال
 • زمان توقیف مال
 • زمان صدور قرار قبولی و امضای وثیقه گذار
 • بررسی قرار قبولی
 • 1-عدم ضرورت قرار قبولی
 • 2- صدور قرار قبولی با امضای متهم
 • 3- صدور قرار قبولی بدون امضای متهم
 • تبدیل نوع وثیقه
 • فوت وثیقه گذار قبل از تحقق تخلف
 • فوت وثیقه گذار بعد از تحقق تخلف
 • معرفی متهم خارج از مهلت یک ماهه
 • معرفی اتومبیل به عنوان وثیقه
 • معرفی مال دولتی به عنوان وثیقه
 • محدودیت های استفاده از قرار وثیقه
 • موضوع وثیقه
 • آثار صدور قرار وثیقه
 • اعتراض نسبت به قرار وثیقه
 • قرار وثیقه منتهی به بازداشت
 • وثیقه سپاری شخص حقوقی
 • گفتار سوم: قرار بازداشت موقت
 • اهمیت قرار بازداشت در جرایم خاص
 • شرایط قرار بازداشت در جرایم خاص
 • شرایط قرار بازداشت موقت
 • بازداشت قبل ازاخذ نظر دادستان
 • موضوع دادستان در قرار بازداشت موقت
 • 1-موافقت دادستان
 • 2- مخالفت دادستان
 • کیفیت تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض
 • اختلاف در قرار بازداشت موقت
 • کیفیت اقدام دادگاه در حل اختلاف
 • الف- پذیرش نظر دادستان
 • ب- پذیرش نظر بازپرس
 • ج – اظهار نظر مستقل
 • وضعیت قرار بازداشت موقت در نیابت
 • بازبینی قرار بازداشت موقت
 • فسخ ابقاء قرار توسط دادگاه
 • گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت
 • عدول بازپرس از قرار بازداشت
 • سقوط تکلیف بازبینی با صدور قرار نهایی
 • بازبینی قرار پس از صدور قرار جلب به دادرسی
 • بازبینی قرار پس از کیفرخواست
 • بازبینی قرار در نیابت
 • نتیجه بازبینی قرار بازداشت
 • الف- فکر قرار
 • ب- ابقای قرار
 • ابلاغ ابقای قرار
 • اعتراض و اختلاف در ابقاء قرار
 • توجه به حداکثر مدت بازداشت تحت قرار
 • تاثیر حداقل مجازات حبس در بازبینی قرار
 • ابهام در زمان بازبینی قرار بازداشت
 • درخواست رفع بازداشت توسط متهم
 • اعتراض به تداوم بازداشت ناشی از قرار
 • قرار بازداشت توسط سازمان بازرسی کل کشور
 • قرارهای تامینی شخص حقوقی
 • متن قرار ممنوعیت فعالیت شغلی
 • قرار ممنوعیت شغلی شخص حقوقی
 • اطلاع از نوع فعالیت شغلی شخص حقوقی
 • منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
 • متن قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
 • صدور قرار تامین برای شخص حقیقی
 • تقدم و تاخر قرار تامین شخص حقیقی و حقوقی
 • فصل چهارم: توضیحات تکمیلی قرارهای تامین
 • مبحث اول- بایسته های تامین کیفری
 • گفتار اول: قواعد مشترک تامین های کیفری
 • ملاک های انتخاب تامین
 • احصایی بودن قرارهای تامین کیفری
 • استدلال و توجیه در قرار تامین
 • قرار تامین واحد در جرایم متعدد
 • صدور بیش از یک قرار تامین
 • مخالفت متهم با معرفی تامین توسط ثالث
 • موارد تجدیدنظر در تامین کیفری
 • صدور قرار تامین نیابتی
 • صدور قرار تامین نیابتی
 • مرجع رسیدگی به اعتراض در قرار تامین نیابتی
 • گفتار دوم: تامین مناسب در جرم صدور چک بی محل
 • تامین در صورت شکایت علیه یکی از دو صادرکننده
 • قرار تامین در چک دو امضایی
 • تودیع وثیقه کامل توسط یکی از دو متهم
 • صدور چک به نمایندگی و قرار تامین
 • امضای یکی از دو صاحب حساب
 • قرار تامین در چک ارزی
 • گفتار سوم: تامین کیفری جرایم اطفال و نوجوانان
 • قرار تامین اطفال در قانون جدید
 • قرار تحویل طفل یا نوجوان به سرپرست
 • قرار اخذ کفیل و وثیقه درمورد اطفال
 • قرار نگهداری موقت در مورد اطفال
 • مبحث دوم: نتیجه مالی و الغا اثر از تامین های کیفری
 • گفتار اول: اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
 • شرایط اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
 • 1-احضار متهم
 • 2-ابلاغ صحیح احضاریه
 • 3-عدم حضور متهم
 • 4-عدم اعلام عذر موجه
 • 5- ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم
 • 6-عدم معرفی متهم
 • 7-گزارش امر به دادستان
 • 8-صدور دستور از طرف دادستان
 • دستور اخذ و ضبط در حوزه قضایی بخش
 • اثر برائت در ضبط وثیقه
 • اثر اعتراض به دستور ضبط وثیقه
 • گفتار دوم: جهات ملغی اثر شدن تامین کیفری
 • 1-صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب
 • 2- قرار اناطه
 • 3- قرار تعلیق اجرای مجازات
 • 4- قرار تعلیق تعقیب
 • 5- قرار بایگانی کردن پرونده
 • 6- حکم برائت متهم
 • 7- شروع به اجرای حبس، تبعید یا اقامت اجباری
 • 8- اجرای کامل مجازات های مقرر در حکم
 • 9- صدور قرار ترک تعقیب
 • اعلام الغاء به مراجع ذیربط
 • مبحث سوم: قرارهای پشتیبان
 • گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی
 • شکل و محتوای قرار نظارت قضایی
 • شرایط قرار نظارت قضایی
 • متن قرار نظارت قضایی
 • تقدم و تاخر تامین و قرار نظارت قضایی
 • قرار نظارت قضایی مستقل
 • ضمانت اجرای قرار نظارت قضایی
 • آثار تبعیت از قرار نظارت قضایی
 • شیوه اجرای قرار نظارت قضایی
 • تبدیل قرار نظارت قضایی به تامین کیفری
 • تخلف منتهی به تشدید تامین کیفری
 • صدور قرار نظارت به تقاضای دادستان
 • قرار نظارت قضایی برای شخص حقوقی
 • بهسازی قرارهای نظارت قضایی
 • 1-توسعه مصادیق قرارهای نظارت قضایی
 • 2- پیش بینی اخذ تضمین مالی
 • 3- افزایش محدودیت یا زمان قرار
 • 4- اخذ موافقت بزه دیده
 • گفتار دوم: قرار تامین ضرر و زیان در پرونده کیفری
 • انواع قرارهای تامین مدنی در پرونده کیفری
 • زمان طرح تقاضای تامین خواسته
 • درخواست تامین خواسته در زمان شکایت
 • درخواست تامین خواسته در جریان تحقیقات
 • قابل اعتراض بودن قرار تامین خواسته
 • درخواست تامین در جریان دادرسی
 • درخواست تامین بعد از حکم
 • درخواست تامین ضمن دادخواست ضرر و زیان
 • صدور قرار تامین خواسته توسط بازپرس
 • مطلع کردن دادستان از قرار تامین خواسته
 • رابطه تامین مدنی و تامین کیفری
 • تاثیر تامین کیفری در تامین دادخواست اعسار
 • توسعه تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
 • تامین عین معین
 • تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادسرا
 • دادخواست ضرر و زیان بعد از کیفرخواست
 • قرار تامین ضرر و زیان در چک
 • متن قرار تامین وجه چک
 • قرار تامین خواسته در چک ارزی
 • تامین خواسته در چک دو امضایی
 • تامین خواسته در چک به نمایندگی
 • آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی
 • فهرست منابع و ماخذ

بررسی مواد و موضوعات قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید