الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی - جلد اول: قواعد عمومی

الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی - جلد اول: قواعد عمومی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست عنوان‌های اصلی
 • سرآغاز
 • مسئولیت مدنی
 • مجلد نخست: قواعد عمومی
 • مقدمه
 • فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی
 • مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار نخست: مسئولیت مدنی و اخلاقی
 • گفتار دوم: مسئولیت مدنی و کیفری
 • مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی
 • گفتار نخست: تمیز مسئولیت قراردادی
 • گفتار دوم: مصداق‌های مشتبه
 • گفتار سوم: خیار فسخ به عنوان وسیله‌ی جبران خسارت
 • گفتار چهارم: وحدت یا تعدّد مسئولیت
 • گفتار پنجم: انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری
 • فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت
 • مبحث اول: مسئولیت در فقه
 • مبحث دوم: بحث نظری درباره‌ی مبنای مسئولیت
 • گفتار نخست: نظریه‌ی تقصیر
 • گفتار دوم: نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)
 • گفتار سوم: نظریه‌های مختلط و واسطه
 • گفتار چهارم: نظریه تضمین حق
 • گفتار پنجم: تحول ارزش‌ها و سرنوشت مسئولیت مدنی
 • مبحث سوم: منابع مسئولیت در حقوق کنونی
 • فصل سوم: ارکان مسئولیت
 • مبحث اول: وجود ضرر
 • گفتار نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
 • گفتار دوم: شرایط ضروری که قابل مطالبه است
 • مبحث دوم: فعل زیانبار (نامشروع)
 • گفتار نخست: عنصر نامشروع بودن
 • گفتار دوم: تقصیر
 • مبحث سوم: رابطه سببیت
 • گفتار نخست: اجتماع اسباب
 • گفتار دوم: اسباب خارجی و اثر ن در مسئولیت
 • فصل چهارم: آثار مسئولیت مدنی
 • مبحث اول: جبران خسارت
 • گفتار نخست: بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده
 • گفتار دوم: جبران ضرر از راه دادن معادل
 • گفتار سوم: تعیین میزان خسارت
 • گفتار چهارم: وسایل تأمین جبران خسارت
 • مبحث دوم: دعوی جبران خسارت
 • گفتار نخست: تمیز سبب دعوای جبران خسارت
 • گفتار دوم: اعتبار امر مختوم کیفری در مدنی
 • مبحث سوم: اثر قراردادها در مسئولیت مدنی
 • گفتار نخست: شرط عدم مسئولیت
 • گفتار دوم: شروط کیفری (وجه التزام)

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید