تنقیحی قانون مجازات اسلامی

تنقیحی قانون مجازات اسلامی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست
 • فهرست مندرجات
 • عنوان
 • فهرست کتاب، بخش، فصل و مبحث‌های قانون مجازات اسلامی 1392
 • فهرست کتاب، بخش، فصل و مبحث‌ه‌‌ای قانون مجازات اسلامی 1375 (کتاب پنجم)
 • قانون مجازات اسلامی 1392
 • قانون مجازات اسلامی 1375 (کتاب پنجم) با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • جدول تطبیق مواد ق.م.ا 1392 با ق.م.ا 1370
 • مشاهده بیشتر
 • جدول تطبیق مواد ق.م.ا 1370 با ق.م.ا. 1392
 • فهرست کتاب، بخش، فصل و مبحث‌های ق.م.ا. 1392
 • کتاب اول- کلیات
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
 • فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
 • فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
 • بخش دوم- مجازات‌ها
 • فصل اول- مجازات‌های اصلی
 • فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی
 • فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال ‌مجازات‌ها
 • فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • فصل پنجم- تعویق صدور حکم
 • فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات
 • فصل هفتم- نظام نیمه آزادی
 • فصل هشتم- نظام آزادی مشروط
 • فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس
 • فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • فصل یازدهم- سقوط مجازات
 • مبحث اول- عفو
 • مبحث دوم- نسخ قانون
 • مبحث سوم- گذشت شاکی
 • مبحث چهارم- مرور زمان
 • مبحث پنجم- توبه مجرم
 • مبحث ششم- اعمال قاعده درأ
 • بخش سوم- جرایم
 • فصل اول- شروع به جرم
 • فصل دوم- شرکت در جرم
 • فصل سوم- معاونت در جرم
 • فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • فصل پنجم- تعدد جرم
 • فصل ششم- تکرار جرم
 • بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری
 • فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری
 • فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری
 • بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول- مواد عمومی
 • فصل دوم- اقرار
 • فصل سوم- شهادت
 • فصل چهارم- سوگند
 • فصل پنجم- علم قاضی
 • بخش ششم- مسائل متفرقه
 • کتاب دوم- حدود
 • بخش اول- ماد عمومی
 • بخش دوم- جرایم موجب حد
 • فصل اول- زنا
 • فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
 • فصل سوم- قوادی
 • فصل چهارم- قذف
 • فصل پنجم- سبّ نبی
 • فصل ششم- مصرف مسکر
 • فصل هفتم- سرقت
 • فصل هشتم- محاربه
 • فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
 • کتاب سوم- قصاص
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- اقسام و تاریف جنایت
 • فصل دوم- تداخل جنایات
 • فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
 • فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت
 • فصل پنجم- صاحل حق قصاص
 • فصل ششم- شرکت در جنایت
 • فصل هفتم- اکراه در جنایت
 • بخش دوم- قصاص نفس
 • بخش سوم- قصاص عضو
 • فصل اول- موجب قصاص عضو
 • فصل دوم- شرایط قصاص عضو
 • بخش چهارم- اجرای قصاص
 • فصل اول- مواد عمومی
 • فصل دوم- اجرای قصاص نفصس
 • فصل سوم- اجرای قصاص عضو
 • کتاب چهارم دیات
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- تعریف دیه و موارد آن
 • فصل دوم- ضمان دیه
 • فصل سوم- ‌راه‌های اثبات دیه
 • فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه
 • فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه
 • فصل ششم- موجبات ضمان
 • فصل هفتم- تداخل و تعدد دیات
 • بخش دوم- مقادیر دیه
 • فصل اول- دیه نفس
 • فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء
 • فصل سوم- دیه مقدر اعضاء
 • مبحث اول- دیه مو
 • مبحث دوم- دیه چشم
 • مبحث سوم- دیه بینی
 • مبحث چهارم- دیه لاله گوش
 • مبحث پنجم- دیه لب
 • مبحث ششم- دیه زبان
 • مبحث هفتم- دیه دندان
 • مبحث هشتم- دیه گردن
 • مبحث نهم- دیه فک
 • مبحث دهم- دیه دست و پا
 • مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
 • مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه
 • مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء
 • مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه
 • مبحث پانزدهم- دیه پستان
 • فصل چهارم- قواعد عمومی دیه‌ی منافع
 • فصل پنجم- دیه مقرر منافع
 • مبحث اول- دیه عقل
 • مبحث دوم- دیه شنوایی
 • مبحث سوم- دیه بینایی
 • مبحث چهارم- دیه بویایی
 • مبحث پنجم- دیه چشایی
 • مبحث ششم- دیه صوت و گویایی
 • مبحث هفتم- دیه سایر منافع
 • فصل ششم- دیه جراحات
 • مبحث هفتم- دیه جنین
 • مبحث هشتم- دیه جنایت بر میت

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید