تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری

تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست‌ها
 • فهرست مندرجات
 • عنوان
 • پیشگفتار
 • فهرست فصول قانون مدیریت خدمات کشوری
 • فهرست قوانین و مقررات (مندرج در زیرنویس‌ها)
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • واژه نامه
 • مشاهده بیشتر
 • فهرست فصول
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • فصل اول- تعاریف ‌
 • فصل دوم- راهبردهای و فنآوری انجام وظایف دولت
 • فصل سوم- حقوق مردم
 • فصل چهارم- ساختار سازمانی
 • فصل پنجم- فنآوری اطلاعات و خدمات اداری
 • فصل ششم0 ورود به خدمت
 • فصل هفتم- استخدام
 • فصل هشتم- انتصاب و ارتقاء شغلی
 • فصل نهم- توانمندسازی کارمندان
 • فصل دهم- حقوق و مزایا
 • فصل یازدهم- ارزیابی عملکرد
 • فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان
 • فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی
 • فصل چهاردهم- شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 • فصل پانزدهم- مقررات مختلفه
 • فهرست تاریخی قوانین و مقررات
 • (مندرج در زیرنویس‌ها)
 • از قانون مدنی 18/2/1307
 • از قانون تجارت 13/2/1311
 • از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12/9/1358
 • از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران 7/7/1366
 • از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 2/3/1375
 • از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 27/11/1380
 • قانون استفساریه ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380- 23/4/1383
 • قانون بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق 13/10/1385
 • قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در برخورداری از خدمات درمانی 20/5/1387
 • قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها بازنشستگی و بیمه‌های درمانی 5/12/1388
 • از قانون امور گمرکی 22/10/1390
 • از قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری 18/11/1390
 • از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 19/2/1391
 • از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 2/10/1391
 • از قانون حمایت خانواده 1/12/1391
 • از قانون مجازات اسلامی 1/12/1392
 • از قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 20/3/1392
 • از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 4/12/1393
 • از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1/2/1394
 • قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 20/2/1395
 • قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 20/2/1395
 • قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص 2/6/1395
 • از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 10/11/1395
 • از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) 14/12/1395
 • قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 2/7/1396
 • از قانون بودجه سال 1398 کل کشور 21/12/1397
 • تصویب نامه‌ها
 • از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 28/1/1398
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال 1398 – 28/1/1398
 • مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • از اساسنامه بنیاد ملی نخبگان 17/08/1390

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید