جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه اشخاص - پشت جلد

جرایم علیه اشخاص

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیش گفتار نویسنده
 • مقدمه
 • فصل اول: عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • مقدمه
 • مبحث اول: رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • گفتار اول: فعل یا ترک فعل
 • الف) جرایم ترک فعل واقعی
 • ب)ارتکاب جرایم
 • ج)شرایط مسئولیت کیفری
 • مشاهده بیشتر
 • 1- ترک وظیفه ناشی از قرارداد
 • 2- ترک وظیفه ناشی از رابطه
 • 3- ترک وظیفه ناشی از خطر قبلی
 • 4- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری
 • د) موضع فقه اسلامی
 • ه)نظرات افراطی
 • و)موضع حقوق ایران
 • ز) شرایط تحمیل مسئولیت
 • 1- وجود وظیفه قانونی
 • 2- وجود رابطه سببیت
 • 3- توانایی انجام کار
 • 4- وجود عنصر روانی لازم
 • گفتار دوم: مباشرت
 • گفتار سوم: رفتار اصابتی
 • مبحث دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • گفتار اول: انسان بودن قربانی
 • گفتار دوم: توجه جرم به شخص دیگر
 • گفتار سوم: محقون الدم بودن قربانی
 • مبحث سوم: نتیجه حاصله
 • گفتار اول: جرایم غیرمهلک
 • گفتار دوم: قتل
 • گفتار سوم: شروع به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • فصل دوم: عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • مبحث اول: جنایات عمدی
 • گفتار اول: عمد در فعل
 • گفتار دوم: قصد نتیجه
 • 1-قصد مستقیم
 • 2- قصد تبعی
 • 3- قصد تبعی نسبی
 • مبحث دوم: جنایات شبه عمدی
 • مبحث سوم: جنایات خطای محض
 • د) موضع فقه اسلامی
 • ه)نظرات افراطی
 • و)موضع حقوق ایران
 • ز) شرایط تحمیل مسئولیت
 • 1- وجود وظیفه قانونی
 • 2- وجود رابطه سببیت
 • 3- توانایی انجام کار
 • 4- وجود عنصر روانی لازم
 • گفتار دوم: مباشرت
 • گفتار سوم: رفتار اصابتی
 • مبحث دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • گفتار اول: انسان بودن قربانی
 • گفتار دوم: توجه جرم به شخص دیگر
 • گفتار سوم: محقون الدم بودن قربانی
 • مبحث سوم: نتیجه حاصله
 • گفتار اول: جرایم غیرمهلک
 • گفتار دوم: قتل
 • گفتار سوم: شروع به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • فصل دوم: عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • مبحث اول: جنایات عمدی
 • گفتار اول: عمد در فعل
 • گفتار دوم: قصد نتیجه
 • 1-قصد مستقیم
 • 2- قصد تبعی
 • 3- قصد تبعی نسبی
 • مبحث دوم: جنایات شبه عمدی
 • مبحث سوم: جنایات خطای محض
 • 1- از بین رفتن محل قصاص
 • 2- بخشیده شدن جانی
 • 3- به ارث برده شدن قصاص از سوی قاتل
 • 4- وقوع شبهه
 • 5- صدمه به دیگری
 • مبحث دوم: دیه
 • گفتار اول: تعریف و ماهیت دیه
 • الف: تعریف دیه
 • ب: ماهیت دیه
 • گفتار دوم: گونه های دیه
 • گفتار سوم: میزان دیه
 • الف – بر اساس نوع صدمه
 • 1- قتل
 • 2- جنایات مادون نفس
 • ب – براساس
 • جنسیت و دین
 • 1-جنسیت
 • 2-دین
 • ج- بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم
 • گفتار چهارم: اقسام دیه
 • گفتار پنجم: دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان دیه
 • الف – پرداخت کنندگان دیه
 • 1- مرتکب
 • 2- عاقله (خویشاوندان یا عصبه)
 • 3- ضامن جریره
 • 4- بیت المال
 • 5- اشخاص حقوقی
 • ب) دریافت کنندگان دیه
 • 1-مجنی علیه
 • 2- ورقه مقتول
 • 3- بیت المال
 • 4- جهات بر و احسان
 • گفتار ششم: مهلت پرداخت دیه
 • گفتار هفتم: موارد سقوط دیه
 • مبحث سوم: تعزیر
 • گفتار اول: عدم اجرای قصاص علیه مرتکب
 • الف) قتل
 • ب) جنایات مادون نفس
 • گفتار دوم: سقط جنین
 • گفتار سوم: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی
 • الف)عنصر مادی
 • 1- رانندگی یا تصدی
 • 2- وسیله موتوری
 • 3- صدمه حاصله
 • ب) عنصر روانی
 • ج)کیفیات مشدده و مخففه
 • 1- کیفیات مشدده
 • 2- کیفیات مخففه
 • گفتار چهارم: قتل غیر عمدی ناشی از سایر حوادث
 • گفتار پنجم: سایر موارد(جراحات ناشی از پاشیدن اسید)
 • مبحث چهارم: مجازات های تکمیلی و تبعی
 • فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
 • مبحث اول: صغر سن
 • مبحث دوم: جنون
 • مبحث سوم: مستی
 • مبحث چهارم: اکراه
 • مبحث پنجم: اجبار
 • گفتار اول: اجبار مادی خارجی
 • گفتار دوم: اجبار مادی داخلی
 • مبحث ششم: اضطرار
 • مبحث هفتم: دفاع مشروع
 • گفتار اول: شرایط حمله یا تهاجم
 • 1- فعالیت داشته یا قریب الوقوع باشد
 • 2- غیرعادلانه و برخلاف حق باشد
 • 3- حمله می تواند علیه خود شخص یا دیگری باشد
 • 4- حمله ممکن است علیه نفس، عرض، ناموس، مال آزادی تن باشد
 • گفتار دوم: شرایط عمل دفاعی
 • 1- ضرورت داشته باشد
 • 2-متناسب با حمله بوده و بیش از حد ضرورت نباشد
 • 3- مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد
 • 4- امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد
 • مبحث هشتم: اشتباه
 • گفتار اول: اشتباه در شخص(یا هدف)
 • گفتار دوم: اشتباه در شخصیت (یا هویت)
 • گفتار سوم: اشتباه در تشخیص مهدورالدم بودن مجنی علیه
 • گفتار چهارم: جوامع عوامل گوناگون با یکدیگر
 • 1- توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با اشتباه نسبت به مهدورالدم بودن
 • 2- توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با برخی از موانع مسئولیت کیفری
 • 3- توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با معاذیر مخففه
 • مبحث نهم: امر آمر قانونی و حکم قانون
 • مبحث دهم: رضایت مجنی علیه
 • مبحث یازدهم تادیب و حفاظت
 • فصل پنجم: همکاری در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی
 • اشخاص
 • مبحث اول: شرکت در جنایت
 • گفتار اول: انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی
 • 1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه
 • 2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و مباشر
 • 3- شرکت فاعل و تارک فعل
 • گفتار دوم: انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی
 • 1-اجتماع عمد و شبه عمد
 • 2- اجتماع عمد و خطای محض
 • 3- اجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض
 • مبحث دوم: شرکت در منازعه
 • گفتار اول: عنصر مادی
 • 1-رفتار فیزیکی
 • 2- شرایط اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
 • 3- نتیجه حاصله
 • گفتار دوم: عنصر روانی
 • گفتار سوم: مجازات شرکت کنندگان در منازعه
 • مبحث سوم: معاونت در جنایت
 • گفتار اول: عنصر مادی معاونت
 • گفتار دوم: عنصر روانی معاونت
 • گفتار سوم: مجازات مصادیق مختلف معاونت در جنایات
 • 1- معاونت در قتل عمدی موجب قصاص
 • 2- معاونت در قطع عمدی عضو
 • 3- معاونت در جنایات مستوجب تعزیر
 • 4- معاونت در جنایات در حکم عمدی
 • 5- معاونت در سقط جنین
 • 6- معاونت در منازعه
 • 7- معاونت در قتل به شکل امساک
 • 8- معاونت در شروع به جنایات
 • 10- معاونت در جنایات ناشی از اشتباه در هویت
 • فصل ششم: راه های اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 • مبحث اول: اقرار
 • مبحث دوم: شهادت شهود
 • مبحث سوم: علم قاضی
 • مبحث چهارم: قسامه
 • گفتار اول: مفاهیم
 • گفتار دوم: سابقه
 • گفتار سوم: شرایط تحقق لوث
 • گفتار چهارم: موارد اجرای قسامه در قتل و جرح
 • 1- از لحاظ تعداد سوگند
 • 2- از لحاظ تکرار سوگند
 • 3- از حیث اثبات قصاص
 • 4- از لحاظ تفاوت بین جنایات عمدی و غیرعمدی
 • گفتار پنجم: شرایط سوگند
 • گفتار ششم: شرایط مدعی و سوگند خوردگان
 • 1- شرایط مدعی
 • 2- شرایط سوگند خوردگان
 • گفتار هفتم: رد قسامه به مدعی علیه(متهم)
 • گفتار هشتم: پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه
 • گفتار نهم: تعدد شاکی یا متهم
 • گفتار دهم: وجود لوث به شکل مردد
 • گفتار یازدهم: اقامه قسامه از سوی ولی امر در صورت فقدان ولی دم
 • فصل هفتم: سایر جرایم علیه اشخاص
 • مبحث اول: توهین
 • گفتار اول: توهین ساده
 • الف) عنصر مادی
 • 1-رفتار فیزیکی
 • 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
 • 3- نتیجه حاصله
 • ب)عنصر روانی
 • گفتار دوم: توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
 • الف) توهین به رهبری قبلی و فعلی و بعدی جمهوری اسلامی
 • ب) توهین به سایر کارکنان و مقامات جمهوری اسلامی
 • د)توهین به صاحبان حرفه ها
 • گفتار سوم: توهین مشدد
 • گفتار چهارم: توهین مشدد به اعتبار
 • گفتار پنجم: توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب
 • گفتار ششم وسیله ارتکاب
 • الف – استفاده از مطبوعات
 • ب - استفاده از رایانه
 • گفتار هفتم – توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب
 • الف- افترا
 • 1- انتساب جرم به دیگری
 • 2- صراحت انتساب
 • 3- ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد
 • ب- افترای عملی
 • 1- عنصر مادی
 • 2- عنصر روانی
 • ج) قذف
 • مبحث دوم: نشر اکاذیب
 • مبحث سوم افشای اسرار حرفه ای
 • مبحث چهارم: هتک حرمت مراسلات
 • مبحث پنجم: مزاحمت تلفنی
 • مبحث ششم: هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص
 • مبحث هفتم: تهدید اشخاص
 • گفتار اول: تهدید به قتل یا ضررهای دیگر
 • گفتار دوم: اخذ نوشته یا سند با تهدید
 • مبحث هشتم: توقیف یا اختفای غیرقانونی
 • مبحث نهم: سلب حقوق و آزادی مردم
 • مبحث دهم: آدم ربایی
 • مبحث یازدهم: قاچاق انسان
 • مبحث دوازدهم: جرایم جنسی به عنف یا اکراه
 • فهرست منابع

نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه هر جرمي داراي عناصر مادي و رواني خاص است كه ان را از ساير جرايم جدا مي سازد.

📌بررسي اين عناصر در رابطه با جرايم مختلف در شاخه اي از حقوق جزا كه حقوق جزاي اختصاصي نام دارد، انجام ميشود كه قدمت اين رشته از رشته حقوق جزاي عمومي بيشتر است.

📌تعدد جرايمي كه در مجموعه قوانين كيفري وجود دارد باعث ميشود كه تنها بخشي از انها را بتوان در موارد درسي مورد بحث قرار داد، لذا شيوه معمول آن است كه براي انجام دقيق تر اين كار، جرايم را بر اساس اين كه عليه كدام يك از ارزش هاي مورد قبول جامعه بشري ارتكاب مي يابند، دسته بندي مي كنند.

📌كه در حقوق جزاي ايران تقسيم به جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص و جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي ميشود.

📌به طور كلي، از جرايم خشونت بار عليه جسم و جان افراد است كه تنها دارايي واقعي انسان و جزيي از وجود او است و مجازاتش از قديم در نظام هاي حقوقي مختلف سنگين بوده است و هرگاہ صدمات منجر به مرگ قرباني بشود به ويژہ  انجا كه مرتكب چنين نتيجه اي را به طور مستقيم يا غير مستقيم قصد كرده باشد به شناعت عمل افزوده ميشود و برچسب قاتل نیز بر پیشانی مجرم نقش مي بندد.

📌اهميت جرم قتل را نه تنها از ميزان مجازات آن در نظام هاي حقوقي مختلف درک ميكنيم بلكه مقررات ماهوي و شكلي ديگری نيز بر آن دلالت دارد،

 📌مثل اين كه در برخي كشورها مثل ايران و انگلستان، اكراه مجوز ارتكاب قتل عمدي نيست.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید