مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - پشت جلد

مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مندرجات
 • عنوان
 • پیشگفتار
 • فهرست بخش‌ها و فصول قانون امور گمرکی
 • فهرست بخش‌ها و فصل آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 • فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در پاورقی‌ها
 • قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390
 • آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 6/12/1391
 • مشاهده بیشتر
 • فهرست‌ها
 • فهرست
 • بخش‌ها و فصول قانون امور گمرکی
 • بخش اول- تعاریف سازمان و کلیات
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • فصل سوم- کلیات
 • مبحث اول- حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات
 • مبحث دوم- فنناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مبحث سوم- تضمین
 • مبحث چهارم- تشریفات و کنترل‌های گمرکی
 • مبحث پنجم- الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
 • بخش دوم- ارزش گذاری و قواعد مبدأ
 • فصل اول- ارزش کالا
 • مبحث اول- فصل اول- ارزش کالا
 • مبحث دوم- ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)
 • فصل دوم- قواعد مبدأ
 • بخش سوم- تشریفات قبل از اظهار
 • بخش چهارم- نگهداری کالا در اماکن گمرکی
 • فصل اول- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
 • مبحث اول- انبارهای گمرکی
 • مبحث دوم- مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
 • فصل دوم- انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی و رسمی گمرک اختصاصی
 • بخش پنجم- کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک
 • بخش ششم- تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
 • بخش هفتم- رویه‌های گمرکی
 • فصل اول- کالای ورودی
 • مبحث اول- ورود قطعی
 • مبحث دوم- ورود موقت
 • مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش
 • مبحث چهارم- مرجوعی
 • مبحث پنجم- عبور خارجی
 • مبحث ششم- عبور داخلی
 • فصل دوم- کالاهای صدوری
 • مبحث اول- صدور قطعی
 • مبحث دوم- استرداد حقوق ورودی
 • مبحث سوم- صدور موقت
 • فصل سوم- سایر رویه‌ها
 • مبحث اول- کالای مسافری
 • مبحث دوم- پیک سیاسی و بسته‌های پستی سیاسی
 • مبحث سوم- مرسولات پست بین الملل
 • مبحث چهارم- فروشگاه‌های آزاد
 • مبحث پنجم- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
 • مبحث ششم- رویه انتقالی
 • مبحث هفتم- رویه کران بری (کابوتاژ)
 • بخش هشتم- تخلفات و قاچاق
 • فصل اول- تخلفات گمرکی
 • فصل دوم- قاچاق
 • بخش نهم- معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
 • فصل اول- معافیت‌ها
 • فصل دوم- ممنوعیت‌ها
 • مبحث اول- ممنوعیت‌ها در ورود قطعی
 • مبحث دوم- ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی
 • مبحث سوم- ممنوعیت در عبور خارجی
 • مبحث چهارم- ممنوعیت‌ها در صادرات
 • بخش دهم- کارگزار گمرکی
 • بخش یازدهم- بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- کسر دریافتی
 • فصل سوم- اضافه پرداختی
 • فصل چهارم- حسابرسی بعد از ترخیص
 • بخش دوازدهم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
 • بخش سیزدهم- سایر مقررات
 • فهرست
 • بخش‌ها و فصول آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 • بخش اول- تعاریف و کلیات
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- کلیات
 • مبحث اول- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات
 • مبحث دوم- استفاده از قنون اطلاعات
 • مبحث سوم- تضمین
 • مبحث چهارم- تشریفات و کنترل‌های گمرکی
 • مبحث پنجم- الزامات سیستم هماهنگ شده
 • بخش دوم- تعیین ارزش و قواعد مبدأ
 • فصل اول- ارزش کالا
 • مبحث اول- ارزش کالای ورودی (وارداتی)
 • مبحث دوم- صدوری
 • مبحث سوم- سایر مقررات
 • فصل دوم- قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
 • مبحث اول- قواعد مبدأ
 • مبحث دوم- گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
 • بخش سوم- تشریفات قبل از اظهار
 • بخش چهارم- نگهداری کالا در اماکن گمرکی
 • فصل اول- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
 • فصل دوم- انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی
 • بخش پنجم- کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک
 • بخش ششم- تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
 • فصل اول- شرایط عمومی اظهار و ترخیص
 • فصل دوم- مراحل گردش اظهار
 • فصل سوم- رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)
 • بخش هفتم- رویه‌های گمرکی
 • فصل اول- کالاهای ورودی
 • مبحث اول- ورود قطعی
 • مبحث دوم- ورود موقت
 • مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش
 • مبحث چهارم- مرجوعی
 • مبحث پنجم- عبور ترانزیت خارجی
 • مبحث ششم- عبور داخلی
 • فصل دوم- کالاهای صدوری
 • مبحث اول- صدور قطعی
 • مبحث دوم- استرداد حقوق ورودی (درابک)
 • مبحث سوم- صدور موقت
 • فصل سوم- سایر رویه‌ها
 • مبحث اول- کالای مسافربری
 • مبحث دوم- پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی
 • یکم- مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی
 • دوم- تسهیلات و معافیت‌های پیک سیاسی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید