وصیت تحلیل فقهی و حقوقی
وصیت تحلیل فقهی و حقوقی
وصیت تحلیل فقهی و حقوقی - پشت جلد

وصیت تحلیل فقهی و حقوقی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • عنوان
 • مقدمه
 • کلیات
 • واژه‌ی وصیت
 • باب اول- در وصایا
 • فصل اول- در کلیات
 • مشاهده بیشتر
 • مواد 825 الی 834
 • وصیت در قانون مدنی ایران
 • اقسام وصیت (ماده 825 قانون مدنی)
 • وصیت عهدی و تملیکی (ماده 826 قانون مدنی)
 • قبول وصیت (ماده 827 قانون مدنی)
 • قبول موصی له غیرمحصور (ماده 828 قانون مدنی)
 • قبول موصی له قبل و بعد از فوت موصی (ماده 829 و 830 قانون مدنی)
 • قبول ولی از سوی صغیر (ماده 831 قانون مدنی)
 • قبول قسمتی از موصی به (ماده 832 قانون مدنی)
 • قبول در وصیت عهدی (ماده 834 قانون مدنی)
 • فصل دوم- در موصی
 • مواد 835 الی 839 قانون مدنی
 • شرایط موصی (ماده 835 قانون مدنی)
 • اثر خودکشی در وصیت (ماده 836 قانون مدنی)
 • وصیت به محرومیت از میراث (ماده 837 قانون مدنی)
 • رجوع وصیت و اقسام آن (ماده 838 و 839 قانون مدنی)
 • فصل سوم- در موصی به
 • مواد 840 الی 849 قانون مدنی
 • وصیت به غیرمشروع (ماده 840 قانون مدنی)
 • وصیت به مال غیر (ماده 841 قانون مدنی)
 • وصیت به مال غیر موجود (ماده 842 قانون مدنی)
 • وصیت زیاده بر ثلث (ماده 843 قانون مدنی)
 • ارزیابی موصی به معین (ماده 844 قانون مدنی)
 • تعیین ثلث و زمان آن (ماده 845 قانون مدنی)
 • وصیت به منافع (ماده 846 قانون مدنی)
 • موصی به کلی (ماده 847 قانون مدنی)
 • موصی به مشاع (ماده 848 قانون مدنی)
 • وصیت به امور متعدده زائد بر ثلث (ماده 849 قانون مدنی)
 • فصل چهارم- در موصی له
 • مواد 850 الی 835 قانون مدنی
 • شرایط موصی له (ماده 850 قانون مدنی)
 • وصیت برای حمل (ماده 851 قانون مدنی)
 • جنین سقط شده (ماده 852 قانون مدنی)
 • موصی له متعدد (ماده 835 قانون مدنی)
 • فصل پنجم- در وصی
 • مواد 854 الی 860 قانون مدنی
 • وصی منفرد و متعدد (ماده 854 قانون مدنی)
 • اوصیاء ترتیبی (ماده 855 قانون مدنی)
 • وصی صغیر (ماده 856 قانون مدنی)
 • ناظر بر وصیت (ماده 857 قانون مدنی)
 • مسئولیت وصی (ماده 858 قانون مدنی)
 • خیانت وصی (ماده 859 قانون مدنی)
 • وصایت بر صغار (ماده 860 قانون مدنی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید