بازداشت ملک (ثبت شده)
بازداشت ملک (ثبت شده)
بازداشت ملک (ثبت شده) - پشت جلد

بازداشت ملک (ثبت شده)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • علائم اختصاری
 • مقدمه شرکت بین المللی حقوق برهان متین
 • مقدمه شرکت بین المللی حقوقی برهان متین برای چاپ دوم
 • مقدمه مؤلف
 • مشاهده بیشتر
 • بخش اول: تعاریف و مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک
 • فصل اول: تعاریف
 • گفتار اول: تعریف بازداشت و توقیف
 • بند اول: بازداشت تأمینی
 • بند دوم: بازداشت اجرایی
 • بند سوم: بازداشت ثبتی
 • بند چهارم: بازداشت نسبی
 • گفتار دوم: تعریف ملک و مالک
 • بند اول: تعریف ملک
 • بند دوم: تعریف مالک
 • بند سوم: سند مالکیت
 • بند چهارم: بازداشت ملک
 • بند چهارم: ملک قابل بازداشت
 • بند ششم: خصوصیات ملک بازداشت شده
 • بند هفتم: موارد مشابه به نتیجه توقیف
 • بند هشتم: علت تمایل انتخاب ملک ثبت شده به عنوان تأمین وثیقه
 • بند نهم: هدف از بازداشت ملک
 • گفتار سوم: تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک
 • گفتار چهارم: افراد ممنوع المعامله
 • گفتار پنجم: املاک از نظر سابقه‌ی ثبتی
 • بند اول: املاک ثبت شده
 • بند دوم: املاک جاری
 • بند سوم: املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند ولی طبق ماده 47 ق.ث وزارت دادگستری ثبت املاک غیرمنقول آن منطقه را الزامی دانسته است
 • بند چهارم: املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری ثبت املاک آن را الزامی ندانسته یا در جایی است که اداره‌ی ثبت و دفاتر اسناد رسمی در آن‌جا موجود نیست
 • فصل دوم: مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک
 • گفتار اول: مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک به اداره ثبت
 • بند اول: بازداشت ملک توسط مراجع قضایی
 • بند دوم: بازداشت ملک توسط شورای حل اختلاف
 • بند سوم: بازداشت ملک توسط سازمان بازرسی کل کشور
 • بند چهارم: بازداشت ملک توسط اداره اجرای ثبت اسناد و املاک
 • بند پنجم: بازداشت ملک توسط اجراییات سازمان تأمین اجتماعی
 • بند ششم: بازداشت ملک توسط اداره وصول و اجراییات مالی
 • بند هفتم: بازداشت ملک توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی
 • بند هشتم: بازداشت ملک توسط شورای طبقه بندی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 • بند نهم: بازداشت ملک توسط سازمان تعزیرات حکومتی
 • گفتار دوم: دستور بازداشت ملک از مراجع غیرصالح
 • بند اول: درخواست بازداشت ملک از طرف مالک
 • بند دوم: دستور بازداشت ملک از طرف رئیس اداره ثبت
 • گفتار سوم: نیابت نسبت به بازداشت ملک
 • فصل سوم: مراجع قضایی صالح در بازداشت ملک و مستندات آن
 • گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی
 • گفتار دوم: موارد بازداشت ملک توسط مراجع قضایی
 • بند اول: بازداشت ملک در امور حقوقی
 • بند دوم: بازداشت ملک در موارد کیفری
 • بند سوم: موارد متفرقه
 • گفتار سوم: زمان طرح درخواست توقیف ملک در دادگاه
 • بند اول: درخواست توقیف قبل از اقامه دعوی اصلی
 • بند دوم: درخواست توقیف ضمن اقامه‌ی دعوی اصلی
 • بند سوم: درخواست توقیف پس از اقامه‌ی دعوی اصلی
 • فصل چهارم: املاک غیرقابل بازداشت و مستثنیات دین
 • گفتار اول: املاک غیرقابل توقیف
 • بند اول: املاک دولتی
 • بند دوم: منع توقیف املاک شهرداری
 • بند سوم: منع توقیف سفارتخانه
 • گفتار دوم: مستثنیات دین
 • بخش دوم: نحوه بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد و املاک
 • فصل اول: نحوه بازداشت ملک در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک
 • گفتار اول: دفتر بازداشتی و روش عملی بازداشت ملک در اداره‌ی ثبت
 • بند اول: معرفی ملک برای بازداشت
 • بند دوم: دفتر بازداشتی
 • بند سوم: روش عملی بازداشت ملک در ‌اداره‌ی ثبت
 • گفتار دوم: روند بازداشت ملک ثبت شده در اداره‌ی ثبت
 • گفتار سوم: روند بازداشت املاک جاری
 • گفتار چهارم: بازداشت املاک فاقد سابقه‌ی ثبتی
 • گفتار پنجم: ضمانت عدم رعایت تشریفات بازداشت ملک در اداره ثبت
 • فصل دوم: تاریخ بازداشت ملک و مشخصات نامه‌ی بازداشت
 • گفتار اول: تاریخ بازداشت مقدم
 • بند اول: تاریخ روی نامه‌ی بازداشت ملک (تاریخ صدور)
 • بند دوم: تاریخ ابلاغ نامه‌ی بازداشت به شخص مالک
 • بند سوم: تاریخ ورود نامه‌ی بازداشت به اداره‌ی ثبت
 • بند چهارم: تاریخ دستور رئیس یا معاون اداره
 • بند پنجم: تاریخ ثبت اندیکاتور دبیرخانه
 • بند ششم: تاریخ ارجاع نامه‌ی بازداشت ملک به بایگان
 • بند هفتم: تاریخ ورود ‌نامه‌ی بازداشت ملک به دفتر بازداشتی
 • بند هشتم: تاریخ احراز مالکیت
 • بند نهم: تاریخ صدور جواب بازداشت ملک
 • بند دهم: سایر تاریخ‌های معتبر
 • گفتار دوم: گفتار مشخصات نامه‌ی بازداشت ملک
 • بند اول: ویژگی‌های شکلی
 • بند دوم: شرایط ماهوی نامه‌ی بازداشت
 • فصل سوم: بازداشت عین، منافع مازاد ملک
 • گفتار اول: بازداشت عین ملک
 • بند اول: بازداشت ملک مشاع
 • بند دوم: بازداشت ساختمان پیش فروش شده
 • بند سوم: بازداشت ملک متوفی
 • بند چهارم: بازداشت سهم الارث از ملکی متوفی
 • بند پنجم: بازداشت ملک محجور
 • بند ششم: حق طلبکاران در بازداشت ملک سهامداران شرکت تجاری در قبال بدهی شرکت
 • گفتار دوم: در بازداشت منافع و سرقفلی ملک
 • بند اول: بازداشت منافع ملک
 • بند دوم: در بازداشت محصول املاک و باغ‌ها
 • بند سوم: تفاوت مالکیت منفعت و حق انتفاع
 • بند چهارم: بازداشت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
 • گفتار سوم: بازداشت مازاد ملک
 • بند اول: مازاد رهن و بازداشت
 • بند دوم: مازاد بازداشت کل ملک
 • بند سوم: بازداشت احتمالی ملک
 • گفتار چهارم: بازداشت ملک وکالتی
 • فصل چهارم: اثر بازداشت ملک
 • گفتار اول: اثر بازداشت ملک
 • بند اول: اثر حقوقی توقیف ملک
 • بند دوم: اثر کیفری دخالت در ملک توقیف شده
 • بند سوم: اثر بازداشت ملک در اقدامات ثبتی
 • بند چهارم: اثر بازداشت ملک در روند دادرسی
 • گفتار دوم: استفاده مالک از ملک توقیف شده
 • گفتار سوم: مبلغ در بازداشت ملک
 • گفتار چهارم: تعداد ملک قابل بازداشت برای دین
 • فصل پنجم: پایان بازداشت
 • گفتار اول: رفع بازداشت
 • بند اول: موارد رفع بازداشت
 • بند دوم: مشحصات نامه‌ی رفع بازداشت
 • گفتار دوم: تلف ملک موضوع بازداشت
 • گفتار سوم: ضبط ملک مورد وثیقه
 • گفتار چهارم: مزایده ملک
 • گفتار پنجم: راه‌های فرار از بازداشت ملک
 • منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید