حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد اول
حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد اول
حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد اول - پشت جلد

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) - جلد اول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست اجمالی مطالب
 • جلد اول- مباحث مقدماتی
 • تقسیم بحث
 • فصل اول: بیع اسنادی بین المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن
 • فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین المللی
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی
 • فصل چهارم: تکامل تدریجی نهاد اعتباری اسنادی و تحولات تاریخی آن
 • فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن
 • فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی
 • فهرست تفصیلی مطالب
 • مقدمه
 • جلد اول- مباحث مقدماتی
 • تقسیم بحث
 • فصل اول: بیع اسنادی بین المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن
 • گفتار اول: تعریف بیع اسنادی
 • گفتار دوم: انواع بیع اسنادی
 • مبحث اول: بیع اسنادی به روش «سیف»
 • بند اول: ماهیت قرارداد «سیف»
 • بند دوم: شرایط شکلی و محتوایی اسناد لازم الارائه در قرارداد «سیف»
 • عنوان اول- شرایط شکلی و محتوایی بارنامه در بیع «سیف»
 • عنوان دوم- شرایط شکلی و محتوایی بیمه نامه در قرارداد «سیف»
 • عنوان سوم- شرایط شکلی و محتوایی صورت حساب تجاری در قرارداد «سیف»
 • مبحث دوم- بیع اسنادی به روش «فوب»
 • گفتار سوم: مشخصات بیع اسنادی
 • مبحث اول- مفهوم تسلیم در بیع اسنادی و آثار مرتبط با آن
 • مبحث دوم- تفکیک مفهوم «انتقال خطر» از مفهوم «انتقال مالکیت» در بیع اسنادی
 • مبحث سوم- تعلیق انتقال مالکیت مبیع در بیع اسنادی
 • مبحث چهارم- تعهد به تسلیم اسناد مطابق با قرارداد در بیع اسنادی
 • مبحث پنجم- لزوم پرداخت ثمن در برابر اسناد در بیع اسنادی
 • مبحث ششم- زمان و مکان انجام بازرسی کالا در بیع اسنادی
 • فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین المللی
 • گفتار اول- مفهوم «روش پرداخت» و تمایز آن با «ابزار پرداخت» و «روش تأمین مالی»
 • گفتار دوم- انواع روش‌های پرداخت در بیع بین المللی
 • مبحث اول- روش پیش پرداخت
 • مبحث دوم- روش پرداخت وعده دار (حساب مفتوح)
 • مبحث سوم- روش وصول اسنادی
 • مبحث چهارم- روش اعتبار اسنادی تجاری
 • بند اول- تعریف و ساختار صوری اعتبار اسنادی تجاری
 • بند دوم- امتیازات و معایب اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت
 • عنوان اول- امتیازات پرداخت به روش اعتبار اسنادی
 • عنوان دوم- معایب پرداخت به روش اعتبار اسنادی
 • فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی
 • گفتار اول- منابع بین المللی حقوق اعتبارات اسنادی
 • مبحث اول- قواعد عرفی بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی
 • بند اول- قواعد عرفی بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی تجاری
 • عنوان اول- تحولات تاریخی عرف و عادات متحدالشکل اعتبار اسنادر از آغاز تا کنون
 • عنوان دوم- جایگاه و ارزش «یوسی‌پی» در نظم حقوقی دولتی
 • بند دوم- قواعد عرفی ناظر به اعتبار اسنادی تضمینی
 • بند سوم- قواعد عرفی ناظر به ضمانت نامه‌های مستقل بانکی
 • مبحث دوم- قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی
 • گفتار دوم- منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی
 • مبحث اول- اعتبار اسنادی در باب حقوق مثبته ایالات متحده آمریکا
 • بند اول- تحولات تاریخی باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا
 • عنوان اول- باب پنجم قدیم کد متحد الشکل تجارت
 • عنوان دوم- باب پنجم جدید کد متحد تجارت
 • بند دوم- مقایسه باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا با مقررات «یوسی‌پی»
 • مبحث دوم- اعتبار اسنادی در حقوق مثبته چین
 • مبحث سوم- اعتبار اسنادی در حقوق مثبته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
 • فصل چهارم- تکامل تدریجی نهاد اعتبار اسنادی و تحولات تاریخی آن
 • گفتار اول- از اشکال قدیمی اعتبارنامه‌ها تا اعتبارات اسنادی نوین
 • مبحث اول- سند پرداخت
 • مبحث دوم- تنوع صور اعتبار نامه‌های قدیمی
 • بند اول- اعتبارنامه خریدار
 • بند دوم- اعتبار نامه مسافرتی
 • بند سوم- اعتبارنامه باز
 • مبحث سوم- وحدت ساختار و ماهیت حقوقی اعتبارنامه‌های قدیمی
 • مبحث چهارم- اعتبارات اسنادی نوین
 • گفتار دوم- تفاوت‌های اعتبارنامه‌های نوین با اعتبارنامه‌های قدیمی
 • مبحث اول- تفاوت در اهداف اقتصادی
 • مبحث دوم- تفاوت در وصف اسنادی
 • مبحث سوم- تفاوت در مقام صادر کننده اعتبارنامه
 • مبحث چهارم- تفاوت در مقطع زمانی صدور اعتبارنامه
 • مبحث پنجم- تفاوت در وصف لزوم و جواز اعتبارنامه
 • فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن
 • گفتار اول- ترکیب معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
 • مبحث اول- قرارداد پایه (قرارداد مبنا)
 • مبحث دوم- قرارداد گشایش اعتبار
 • مبحث سوم- معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص
 • گفتار دوم- طرف‌های ذی ربط در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
 • مبحث اول- متقاضی اعتبار
 • مبحث دوم- گشاینده اعتبار
 • مبحث سوم- ذی نفع اعتبار
 • مبحث چهارم- بانک یا بانک‌های ثانوی
 • بند اول- بانک ابلاغ کننده اعتبار
 • بند دوم- بانک معرفی شده (بانک تعیین شده)
 • بند سوم- بانک تأیید کننده اعتبار
 • بند چهارم- بانک معامله کننده اعتبار
 • فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی
 • گفتار اول- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب کارکرد اعتبار (اعتبار اسنادی تجاری در برابر اعتبار اسنادی تضمینی)
 • مبحث اول- اعتبار اسنادی تجاری
 • مبحث دوم- اعتبار اسنادی تضمینی
 • بند اول- تعریف اعتبار اسنادی تضمینی
 • بند دوم- انواع اعتبارنامه‌های تضمینی
 • عنوان اول- اعتبار نامه تضمینی مالی
 • عنوان دوم- اعتبار نامه تضمین اجرای تعهد به انجام کاری (به جز پرداخت پول) با خودداری از انجام کاری
 • بند سوم- مقایسه اعتبارنامه تضمینی با عقود ضمان سنتی
 • عنوان اول- مفهوم ضمان سنتی
 • عنوان دوم- مقایسه اعتبار اسنادی تضمینی و عقود ضمان سنتی
 • مبحث سوم- مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی
 • بند اول- تفاوت اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث کارکرد
 • بند دوم- تفاوت از حیث نوع معامله پایه، و تعهد موضوع تضمین
 • بند سوم- تفاوت از حیث حادثه سبب‌ساز مطالبه (معلق علیه)
 • بند چهارم- تفاوت از حیث نوع اسنادی که مطالبه وجه اعتبار منوط به ارائه آن‌ها می‌شود
 • بند پنجم- تفاوت از حیث وصف خود به خود تصفیه شوندگی اعتبار
 • بند ششم- تفاوت از حیث اثر گشایش اعتبار بر تعلق تعهد ناشی از معامله پایه
 • گفتار دوم- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب جواز یا لزوم تعهد گشاینده
 • گفتار سوم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تأیید یا عدم تأیید اعتبار از سوی بانک ثانوی
 • گفتار چهارم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا عدم لزوم ارائه اسناد جهت مطالبه وجه اعتبار (اعتبار نامه اسنادی در برابر اعتبارنامه پاک)
 • گفتار پنجم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت انتقال اعتبار
 • گفتار ششم- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب چگونگی در اختیار گذاشتن وجه اعتبار
 • گفتار هفتم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت معامله اعتبار
 • گفتار هشتم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث حال یا موجل بودن تعهد گشاینده اعتبار
 • مبحث اول- اعتبار اسنادی حال (اعتبار به رؤیت یا عندالمطالبه)
 • مبحث دوم- اعتبار اسنادی موجل
 • بند اول- اعتبار اسنادی قبولی
 • بند دوم- اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار
 • گفتار نهم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث وحدت یا تعدد گشاینده (گشایندگان) اعتبار
 • گفتار دهم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تعداد طرف‌های اعتبار (اعتبار اسنادی سه جانبه در برابر اعتبار اسنادی دوجانبه)
 • گفتار یازدهم- اعتبارات اسنادی خاص
 • مبحث اول- اعتبار اسنادی وثیقه‌ای
 • مبحث دوم- اعتبار اسنادی تجدید شونده (اعتبار اسنادی گردان)
 • مبحث سوم- اعتبارات اسنادی با شروط رنگی
 • بند اول- اعتبار اسنادی با شرط قرمز
 • بند دوم- اعتبار اسنادی با شرط سبز
 • گفتار دوازدهم- تقسیم اعتبار اسنادی به اعتبار اسنادی صادراتی و اعتبار اسنادی وارداتی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید