حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی
حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی
حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی - پشت جلد

حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست اجمالی مطالب
 • دیباچه
 • آغاز سخن
 • فصل نخست: حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
 • گفتار نخست: مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی در معاهدات بین المللی و رویه‌ی داوری
 • گفتار دوم: معاهدات سرمایه‌گذاری و تفسیر آن‌ها بر مبنای حقوق بین الملل در رویه‌ی داوری بین المللی
 • گفتار سوم: حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری از طریق داوری بین المللی و قانون حاکم بر حل اختلافات
 • فصل دوم: حقوق بین الملل و استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو رویه‌ی داوری بین المللی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار نخست: رفتار عادلانه منصفانه
 • گفتار دوم: حمایت کامل و امنیت
 • گفتار سوم: شرایط فراگیر
 • گفتار چهارم: دسترسی به عدالت
 • گفتار پنجم: شرایط ضرورت و فورس ماژور
 • گفتار ششم: اقدامات خودسرانه، نامعقول یا تبعیض آمیز
 • گفتار هفتم: رفتار ملی
 • گفتار هشتم: رفتار ملت‌های کاملت الوداد
 • فصل سوم: حقوق بین الملل و سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی در پرتو رویه‌ی داوری بین المللی
 • گفتار نخست: ملاحظات کلی
 • گفتار دوم: حقوق بین الملل و مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی در پرتو رویه‌ی داوری بین المللی
 • گفتار سوم: سلب مالکیت غیرمستقیم از منظر حقوق بین‌الملل و رویه‌ی داوری بین المللی
 • فصل چهارم: مسئولیت و غرامت در حقوق بین الملل و رویه‌ی داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری
 • گفتار نخست: موازین حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت و رویه‌ی مراجع داوری بین المللی
 • گفتار دوم: مسئولیت و تعهدات سرمایه گذاران و شرکت‌های فراملی از منظر حقوق بین الملل و نقش دولت متبوع آن‌ها
 • گفتار سوم: غرامت و خسارت در حقوق بین الملل و رویه‌ی داوری بین المللی
 • فرجام سخن: تبیین جایگاه حقوق بین الملل در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
 • فهرست منابع و مآخذ
 • نمایه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید