فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی
فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی
فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی - پشت جلد

فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست
 • درآمد
 • فصل اول: اصول قراردادنویسی
 • مبحث اول: اصول حقوقی و اخلاقی
 • گفتار اول: اصول حقوقی
 • بند اول: اصل آزادی قراردادها
 • بند دوم: اصل صحت قراردادها
 • بند سوم: اصل لزوم قراردادها
 • مشاهده بیشتر
 • بند چهارم: اصل نسبی بودن قراردادها
 • بند پنجم: اصل کتبی بودن قراردادها
 • بند ششم: اصل بهره گیری از مشاور حقوقی خبره
 • بند هفتم: اصل لزوم انتقال اطلاعات قراردادی
 • گفتار دوم: اصول اخلاقی
 • بند اول: اصل حسن نیت و رفتار منصفانه
 • بند دوم: اصل رعایت نظم اخلاقی
 • مبحث دوم: اصول روانی و اقتصادی قراردادها
 • گفتار اول: اصول روانی قرارداد نویسی
 • بند اول: اصل سنجش و تصمیم عقلانی
 • بند دوم: اصل خود فرصت سازی
 • بند سوم: اصل بی تعارفی
 • گفتار دوم: اصول اقتصادی قراردادنویسی
 • بند اول: اصل برقراری تعادل
 • بند دوم: اصل انتخاب
 • بند سوم: اصل کارآمدی
 • فصل دوم: تکنیک‌های مشترک نگارش در قراردادهای داخلی
 • مبحث اول: ماهیت و زمان رفتارهای قراردادی
 • گفتار اول: ماهیت رفتارهای قراردادی
 • گفتار دوم: زمان رفتارهای قراردادی
 • بند اول: رفتارهای پیش قراردادی
 • الف: مذاکرات مقدماتی
 • ب: توافقات ابتدایی
 • بند دوم: رفتارهای پس قراردادی
 • مبحث دوم: تکنیک‌های قابل اعمال در محتوای قرارداد
 • گفتار اول: بخش مقدماتی قراردادنویسی
 • بند اول: عنوان قرارداد
 • بند دوم: صلاحیت، هویت و سمت طرفین قرارداد
 • بند سوم: زمان و مکان قرارداد
 • الف: زمان قرارداد
 • ب: مکان قرارداد
 • گفتار دوم: بخش عمومی قرارداد نویسی
 • بند اول: تعاریف قراردادی
 • بند دوم: موضوع قرارداد
 • الف: چنانچه مورد قرارداد کالا باشد
 • ب: چنانچه مورد قرارداد خدمات باشد
 • ج- چنانچه مورد قرارداد امتیاز باشد
 • بند سوم: مبلغ قرارداد
 • بند چهارم: مدت زمان اجرا
 • بند پنجم: شرح کار یا تعهدات طرفین
 • بند ششم: شرایط انحلال یا خاتمه قرارداد
 • الف: فسخ قرارداد
 • ب: انفساخ قرارداد
 • ج: بی اعتباری قرارداد
 • بند هفتم: خسارات ناشی از عدم اجرا
 • الف: جبران قانونی عدم اجرا
 • ب: جبران توافقی عدم اجرا
 • بند هشتم: شیوه حل اختلاف
 • الف: شیوه مذاکره
 • ب: شیوه میانجیگری و گزارش
 • ج: شیوه سازش
 • د: شیوه داوری
 • گفتار سوم: بخش اختصاصی قراردادنویسی
 • بند اول: ماهیت ویژه قراردادها
 • بند دوم: سایر مندرجات قرارداد
 • مبحث سوم: تکنیک‌های قابل اعمال در شکل قرارداد
 • گفتار اول: کتبی بودن قرارداد
 • بند اول: کاغذی یا الکترونیکی بودن شکل قرارداد
 • الف: کاغذی بودن قرارداد
 • ب: الکترونیکی بودن قرارداد
 • بند دوم: شیوه ابراز اسناد پیش قراردادی
 • گفتار دوم: متن یا نوشته قرارداد
 • گفتار سوم: نسخه یا نسخه‌های قرارداد
 • گفتار چهارم: ارجاعات قرارداد
 • گفتار پنجم: امضاء و تاریخ قرارداد
 • گفتار ششم: شاهد گرفتن در قرارداد
 • گفتار هفتم: پیوست‌های قرارداد
 • گفتار هشتم: بازمذاکره یا اصلاح و تعدیل قرارداد
 • گفتار نهم: شیوه مکاتبات و اطلاع رسانی
 • فصل سوم: تکنیک‌های مذاکرات قراردادی
 • مبحث اول: مفهوم، اصول و استراتژی‌های مذاکره
 • گفتار اول: مفهوم مذاکره قراردادی
 • گفتار دوم: اصول مذاکره قراردادی
 • بند اول: اصول اخلاقی مذاکره
 • بند دوم: اصول حقوقی مذاکره
 • بند سوم: اصول روانی مذاکره
 • گفتار سوم: استراتژی‌های مذاکره قراردادی
 • بند اول: زمینه‌های استراتژی
 • الف: تابع زمان
 • ب: تابع اطلاعات
 • ج: تابع قدرت
 • بند دوم: انواع استراتژی مذاکراتی
 • الف: استراتژی همکاری
 • ب: استراتژی رقابتی
 • ج: استراتژی قاعده مند
 • بند سوم: برآیند استراتژی‌های مذاکره
 • مبحث دوم: مدیریت مذاکرات قراردادی
 • گفتار اول: مدیریت فضای مذاکره
 • بند اول: فضای الکترونیکی
 • الف: مذاکرات همزمان (آن لاین)
 • ب: مذاکرات غیرهمزمان (آف لاین)
 • بند دوم: فضای فیزیکی
 • الف: محل مذاکره
 • ب: پذیرایی
 • ج: سایر مداخله گران
 • گفتار دوم: خود- مدیریتی
 • بند اول: آداب پوشش
 • بند دوم: آداب نظافت و امور بهداشتی
 • بند سوم: مهارت‌های حواس پنجگانه
 • الف: مدیریت نگاه
 • ب: مهارت گوش دادن
 • ج: مهارت حس بویایی
 • د: مهارت حس چشایی
 • ه: مهارت حس لامسه
 • بند چهارم: مهارت‌های کلامی
 • بند پنجم: مهارت‌های غیرکلامی
 • گفتار سوم: مدیریت طرف مذاکره
 • بند اول: شناخت تیپ شخصیتی
 • الف: تیپ A
 • ب: تیپ B
 • ج: تیپ C
 • د: تیپ D
 • بند دوم: موقعیت طرف مذاکره
 • بند سوم: ترفندهای بازی
 • فصل چهارم: تکنیک‌های مشترک نگارش در قراردادهای بین المللی
 • مبحث اول: چالش‌های و ارکان عینی قراردادهای بین المللی
 • گفتار اول: چالش‌های قراردادهای بین المللی
 • بند اول: چالش زبان
 • بند دوم: چالش فرهنگ قراردادی
 • بند سوم: عدم شناسایی عرف‌های بین المللی
 • بند چهارم: چالش ساختار سازمانی
 • گفتار دوم: مراحل عینی قرارداد نویسی بین المللی
 • بند اول: تهیه پیش نویس اولیه
 • بند دوم: توافقات مقدماتی
 • بند سوم: شکل قرارداد
 • مبحث دوم: شرایط متداول قراردادهای بین المللی
 • گفتار اول: بخش شرایط عمومی
 • بند اول: عنوان قرارداد
 • بند دوم: مشخصات طرفین قرارداد
 • بند سوم: تعاریف قراردادی
 • بند چهارم: موضوع قرارداد
 • بند پنجم: زمان و مکان قراداد
 • بند ششم: مبلغ قرارداد
 • بند هفتم: نحوه پرداخت‌ها
 • الف: پرداخت‌های معمول
 • ب: پرداخت‌های خاص
 • ج: زمان پرداخت
 • گفتار دوم: بخش شرایط اختصاصی
 • بند اول: بازرسی و نظارت
 • بند دوم: نحوه و اسناد حمل کالا
 • الف: اعلام حمل کالا
 • ب: اسناد حمل
 • ج: وسیله حمل کالا
 • بند سوم: ترخیص کالا
 • بند چهارم: ضمانت نامه‌ها
 • الف: ضمانت نامه پیش پرداخت
 • ب: کسور وجه الضمان
 • بند پنجم: تعدیل قیمت
 • بند ششم: تغییر مقادیر کار
 • بند هفتم: نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها
 • بند هشتم: تغییر شرایط و مشخصات فنی
 • بند نهم: هزینه‌ها، حقوق و عوارض گمرکی
 • بند دهم: بیمه کالاها
 • بند یازدهم: شرط تحمل مالیات
 • بند دوازدهم: قطعات یدکی و ابزار آلات
 • بند سیزدهم: شرط آموزش تخصصی
 • بند چهاردهم: کارکنان خارجی
 • بند پانزدهم: شرط دیرکرد و جریمه
 • بند شانزدهم: واگذاری به ثالث
 • بند هفدهم: قوه قاهره
 • بند هیجدهم: قانون حاکم بر قرارداد
 • بند نوزدهم: حل و فصل اختلافات
 • بند بیستم: فسخ قرارداد
 • بند بیست و یکم: ابطال قراداد
 • بند بیست و دوم: مکاتبات
 • بند بیست و سوم: زبان قرارداد
 • بند بیست و چهارم: ضمائم و پیوست‌های قرارداد
 • ضمیمه: نمونه‌ای از ساختار قرارداد نمونه به زبان انگلسی
 • کتابنامه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید