حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر
حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر
حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر - پشت جلد

حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول: کلیات حقوق تطبیقی
 • بخش اول: تعریف، ماهیت، تاریخ و فایده حقوق تطبیقی
 • بخش دوم: تقسیم بندی نظام‌های حقوقی
 • بخش سوم: نحوه استفاده از مطالعات تطبیقی
 • فصل دوم: نظام حقوق فرانسه
 • مشاهده بیشتر
 • بخش اول: کلیات
 • بخش دوم: تحول حقوق فرانسه
 • بخش سوم: طرز تفکر ماهوی در حقوق فرانسه
 • بخش چهارم: قوه مقننه
 • بخش پنجم: قوه مجریه
 • بخش ششم: قوه قضاییه- سازمان‌های قضایی در فرانسه
 • فصل سوم: نظام حقوق آلمان
 • بخش اول: کلیات
 • بخش دوم: قوه مقننه
 • بخش سوم: قوه مجریه
 • بخش چهارم: قوه قضاییه، سازمان و نهادهای قضایی آلمان
 • فصل چهارم: نظام حقوق ایتالیا
 • بخش اول: کلیات
 • بخش دوم: قوه مقننه
 • بخش سوم: قوه مجریه
 • بخش چهارم: قوه قضاییه
 • فصل پنجم: نظام حقوق هند
 • بخش اول: کلیات
 • بخش دوم: قوه مقننه
 • بخش سوم: قوه مجریه
 • بخش چهارم: قوه قضاییه
 • بخش پنجم: حقوق هندو
 • فصل ششم: نظام حقوق انگلیس
 • بخش اول: تاریخ حقوق انگلیس قبل و بعد از فتح نورماندها
 • بخش دوم: قوه مجریه
 • بخش سوم: قوه مقننه
 • بخش چهارم: قوه قضائیه و سازمان‌های قضایی در حقوق انگلیس
 • فصل هفتم: نظام حقوق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (سابق)
 • بخش اول: حقوق دکترین مارکسیستی
 • بخش دوم: قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
 • بخش سوم: حقوق خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی
 • بخش چهارم: سازمان‌های قضایی در اتحاد جماهیر شوروی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید