بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران
بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران
بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران - پشت جلد

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • فصل نخست: بنیان‌های نظارت بر اداره
 • بخش نخست: مردم سالاری
 • بخش دوم: دولت قانون‌مند
 • مشاهده بیشتر
 • بخش سوم: تفکیک قوا
 • فصل دوم: نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت
 • مقدمه
 • بخش نخست: بررسی مراجع نظارت قضایی در نظام حقوقی مشروطیت
 • بخش دوم: تحلیل نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت
 • فصل سوم: نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی جمهوری اسلامی
 • مقدمه
 • بخش نخست: نظارت قضات دادگاه‌ها
 • بخش دوم: نظارت دیوان عدالت اداری
 • بخش سوم: بررسی مسایل مشترک نظارت قضات دادگاه‌ها و نظارت دیوان
 • فصل چهارم: بررسی گستره‌ی نظارت قضایی بر اَعمال اداری در قوای سه گانه
 • مقدمه
 • بخش نخست: گستره‌ی نظارت قضایی در حوزه‌ی اختیارات عالیه‌ی مقام رهبری
 • بخش دوم: بررسی گستره‌ی نظارت قضایی بر اَعمال جاری در حوزه‌ی قوه‌ی مجریه
 • بخش سوم: بررسی گستره‌ی نظارت قضایی در حوزه‌ی اَعمال قوه‌ی قضاییه
 • بخش چهارم: بررسی گستره‌ی نظارت قضایی در ‌حوزه‌ی اعمال قوه‌ی مقننه
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • فهرست منابع و مآخذ
 • پیوست‌ها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید