حقوق ثبت املاک و اسناد
حقوق ثبت املاک و اسناد
حقوق ثبت املاک و اسناد - پشت جلد

حقوق ثبت املاک و اسناد

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش نخست: ثبت املاک
 • فصل نخست: اخداف و مزایای ثبت املاک
 • مبحث نخست: استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای مالک
 • مبحث دوم: نظارت دولت بر مالکیت املاک
 • مبحث سوم: تأمین امنیت و نظم حقوقی معاملات املاک
 • فصل دوم: مراحل مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث نخست: انتشار آگهی ثبت عمومی (آگهی موضوع ماده 9 ق.ث)
 • مبحث دوم: انتشار آگهی مقدماتی (آگهی موضوع ماده 10 ق.ث)
 • مبحث سوم: شماره گذاری ملک و نصب پلاک
 • مبحث چهارم: توزیع اظهارنامه
 • مبحث پنجم: تکمیل و تسلیم اظهارنامه به اداره‌ی ثبت
 • گفتار نخست: اثر تسلیم اظهارنامه
 • گفتار دوم: متقاضی ثبت
 • بند نخست: متصرف به عنوان مالکیت
 • بند دوم: انتقال دهنده‌ی با حق استرداد
 • بند سوم: مسئول درخواست ثبت املاک موقوفه
 • بند چهارم: مسئول درخواست ثبت املاک اشخاص حقوقی
 • گفتار سوم: ثبت ملک بدون تسلیم اظهارنامه
 • مبحث ششم: انتشار آگهی نوبتی
 • گفتار نخست: زمان انتشار آگهی نوبتی و چگونگی آن
 • گفتار دوم: مفاد آگهی نوبتی
 • گفتار سوم: اشتباه در آگهی نوبتی
 • مبحث هفتم: انشار در آگهی تحدید حدود
 • گفتار نخست؛ کیفیت انتشار آگهی نوبتی و چگونگی آن
 • گفتار دوم: مفاد آگهی نوبتی
 • گفتار سوم: اشتباه در آگهی نوبتی
 • مبحث هفتم: انتشار آگهی تحدید حدود
 • گفتار نخست: کیفیت انتشار آگهی تحدید حدود
 • گفتار دوم: اشتباه در آگهی تحدید حدود
 • گفتار سوم: استثنائات آگهی تحدید حدود
 • مبحث هشتم: انجام عملیات تحدید حدود
 • گفتار نخست: نحوه تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و مفاد آن
 • گفتار دوم: اثر حضور یا عدم حضور متقاضی ثبت ومجاورین در زمان تحدید حدود
 • گفتار سوم: تکالیف نمایندگان محدد پس از خاتمه عملیات تحدیدی
 • گفتار چهارم: موارد عدم لزوم انجام تحدید حدود
 • فصل سوم: اعتراضات ثبتی
 • مبحث نخست: اعتراض به اصل درخواست ثبت
 • گفتار نخست: ذینفع اعتراض بر اصل درخواست ثبت
 • گفتار دوم: مهلت اعتراض و مرجع تقدیم اعتراض
 • بند نخست: مهلت اعتراض
 • بند دوم: مرجع تقدیم اعتراض
 • گفتار سوم: چگونگی طرح اعتراض
 • بند نخست: تقدیم اعتراض
 • بند دوم: تقدیم گواهینامه جریان دعوی
 • گفتار چهارم: اقدامات اداره‌ی ثبت
 • مبحث دوم: اعتراض به حدود
 • گفتار نخست: موعد اعتراض
 • گفتار دوم: چگونگی طرح اعتراض
 • گفتار سوم: اقدامات اداره‌ی ثبت
 • فصل چهارم: افراز املاک مشاع
 • مبحث نخست: مفهوم افراز و مقایسه با تفکیک
 • مبحث دوم: مرجع افراز
 • مبحث سوم: آئین درخواست افراز از اداره‌ی ثبت
 • مبحث چهارم: اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
 • مبحث پنجم: اجرای حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک
 • بخش دوم: ثبت اسناد
 • فصل نخست: مفهوم سند و اقسام آن
 • مبحث نخست: اقسام سند
 • گفتار نخست: اسناد رسمی
 • الف) تنظیم سند به وسیله‌ی‌ مأمور رسمی
 • ب) صلاحیت مأمور در تنظیم سند
 • ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
 • گفتار دوم: اسناد عادی
 • مبحث دوم: آثار ثبت اسنادی (امتیازات اسناد رسمی)
 • گفتار نخست: اعتبار سند رسمی
 • بند نخست: اعتبار سند رسمی در برابر طرفین
 • بند دوم: اعتبار سند رسمی در برابر طرفین
 • گفتار دوم: امکان تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
 • گفتار سوم: عدم امکان درخواست تأمین دعوای واهی
 • گفتار چهارم: ممنوعیت اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
 • گفتار پنجم: عدم اعتبار رأی داور مخالف اسناد رسمی
 • گفتار ششم: قابلیت اجرای سند رسمی از طریق مراجع ثبتی
 • فصل دوم: ثبت اسناد در معاملات راجع به املاک
 • مبحث نخست: موارد الزامی ثبت معاملات املاک و استثنادات وارد بر آن
 • گفتار نخست: موارد الزامی ثبت معاملات املاک
 • گفتار دوم: استثنائات وارد بر مواد 46 و 47 ق.ث
 • الف) قرارداد اجاره
 • ب) وصیت
 • مبحث دوم: نقش سند رسمی در بیع املاک
 • گفتار نخست: نقش اثباتی سند رسمی
 • بند نخست: دلایل مورد استناد قائلین به نقش اثباتی سند رسمی
 • بند دوم: تفسیر ماده 48 قانون ثبت بر اساس نظریه نقش اثباتی سند رسمی
 • گفتار دوم: نقش ثبوتی و اثباتی سند رسمی
 • بند نخست: وضعیت املاک ثبت شده
 • بند دوم: وضعیت املاک ثبت نشده
 • گفتار سوم: نظریه منتخب
 • فصل سوم: اجرای اسناد لازم الاجراء
 • گفتار نخست: مصادیق اسناد رسمی لازم الاجراء و مرجع صدور اجرائیه
 • گفتار دوم: مصادیق در حکم اسناد لازم الاجراء و مرجع صدور اجرائیه
 • 1. چک
 • 2. برگ وثیقه انبارهای عمومی
 • 3. اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیمه‌گر
 • 4. وصول سهم مالک یااستفاده کننده از هزینه‌های مشترک آپارتمان
 • 5. رأی کمیسیون راجع به عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌هالی وابسته به آن
 • 6. رأی هیأت داوری بورس اوراق بهادار
 • 7. صدور اجرائیه برای وصول بهای آب
 • 8. صدور اجرائیه برای وصول بهای برق
 • 9. اجرای قراردادهای عادی بین بانک‌ها و مشتریان
 • 10. اسناد تنظیمی با وام گیرندگان از بانک کشاورزی
 • 11. صدور اجرائیه جهت تخلیه‌ی فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی
 • 12. وصول طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مورد وثیقه‌ی شخص ممنوع الخروج
 • مبحث دوم: طرفین اجرائیه
 • گفتار نخست: اشخاص صالح جهت درخواست صدور اجرائیه
 • گفتار دوم: مخاطب اجرائیه
 • مبحث سوم: تشریفات درخواست اجرای اسناد لازم الاجراء
 • الف) فرم تقاضای صدور اجرائیه
 • ب) فرم تقاضای صدور اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء
 • ج) فرم تقاضای صدور اجرائیه چک
 • د) فرم تقاضای صدور اجرائیه مهریه
 • مبحث چهارم: صدور اجرائیه
 • گفتار نخست: تکلیف مرجع صدور اجرائیه پس از دریافت درخواست اجرا
 • گفتار دوم: شرط صدور اجرائیه
 • گفتار سوم: مرجع حل اشکالات در صدور اجرائیه
 • گفتار چهارم: موارد رد مأمور اجرا
 • مبحث پنجم: ابلاغ
 • گفتار نخست: کیفیت ابلاغ
 • گفتار دوم: اقامتگاه متعهد
 • الف) تغییر اقامتگاه
 • ب) فقدان یا عدم شناسایی اقامتگاه متعهد
 • ج) ابلاغ در فرض فوت متعهد قبل از صدور اجرائیه
 • د) ابلاغ در فرض حجر متعهد
 • مبحث ششم: ترتیب اجرای اسناد بدون وثیقه (اسناد ذمه)
 • گفتار نخست: اقسام موضوع سند ذمه و شیوه‌ی اجرای هر یک
 • الف) پرداخت وجه نقد
 • ب) تسلیم جنس
 • ج) انجام فعل معین
 • گفتار دوم: اقدامات تأمینی
 • الف) تأمین طلب
 • ب) ممنوع الخروجی متعهد
 • گفتار سوم: بازداشت اموال
 • بند نخست: ترتیب و شرایط بازداشت اموال منقول و غیرمنقول
 • الف) بازداشت اموال منقول
 • ب) بازداشت اموال غیرمنقول
 • بند دوم: بازداشت حقوق ناشی از منابع و سرقفلی
 • بند سوم: بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 • الف) تکالیف ثالث
 • ب) انکار شخص ثالث
 • ج) بازداشت حقوق و مزایای کارکنان و مأمورین
 • د) بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار
 • بند چهارم: بازداشت اموال مشاع
 • بند پنجم: بازداشت مازاد
 • بند ششم: حق تقدم بازداشت کنندگان یک مال
 • بند هفتم: اموال غیرقابل بازداشت
 • بند هشتم: آثار بازداشت اموال
 • الف) اثر بازداشت بر نقل و انتقال اموال بازداشت شده
 • ب) مؤثر نبودن ادعای شخص ثالث پس از بازداشت مال
 • مبحث هفتم: ارزیابی
 • گفتار نخست: نحوه اعتراض به ارزیابی
 • گفتار دوم: هزینه ارزیابی
 • مبحث هشتم: مزایده
 • گفتار نخست: آگهی مزایده
 • بند نخست: محتویات آگهی مزایده
 • الف) آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 • ب) آگهی مزایده اموال منقول
 • بند دوم: نحوه انتشار آگهی مزایده
 • بند سوم: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به آگهی مزایده
 • گفتار دوم: نحوه برگزاری مزایده
 • بند نخست: موانع مزایده با توه به شرایط خاص اموال موضوع مزایده
 • بند دوم: شرایط فروش در مزایده
 • الف) فروش به نسیه
 • ب) تعدد مورد مزایده
 • ج) عدم فروش
 • بند سوم: تحویل مال به برنده مزایده
 • الف) تحویل مال منقول
 • ب) انتقال و تحویل مال غیرمنقول
 • بند چهارم: توقیف عملیات مزایده
 • گفتار سوم: موارد بی اعتباری مزایده
 • مبحث نهم: اجرائیه‌ی تخلیه و تحویل
 • گفتار نخست: تخلیه سهم مشاع از ملک
 • گفتار دوم: تشریفات تخلیه
 • مبحث دهم: ختم عملیات اجرایی و حق الاجراء
 • گفتار نخست: ختم عملیات اجرایی
 • گفتار دوم: حق الاجراء
 • الف) نحوه وصول حق الاجراء
 • ب) زمان تعلق حق الاجراء
 • ج) عدم تعلق و معافیت از حق الاجراء
 • د) تنصیف حق الاجراء
 • ه) مسئولیت تضامنی طرفین اجرائیه در پرداخت حق الاجراء
 • و) حق الاجراء در خصوص تخلیه مورد اجاره
 • ز) اعتراض به رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجراء
 • مبحث یازدهم: اجرای اسناد وثیقه
 • گفتار نخست: قلمرو ماده 34 قانون ثبت
 • گفتار دوم: رهن مکرر و واگذاری حق استرداد
 • گفتار سوم: انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار
 • گفتار چهارم: اعراض از رهن
 • گفتار پنجم: فک رهن
 • گفتار ششم: تأدیه کلیه‌ی بدهی موضوع معامله با حق استرداد توسط طلبکار
 • گفتار هفتم: تلف مورد وثیقه
 • مبحث دوازدهم: شکایات اجرایی
 • گفتار نخست: شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
 • بند نخست: مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
 • بند دوم: مهلت شکایت از عملیات اجرایی
 • بند سوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
 • بند چهارم: اثر شکایت از عملیات اجرایی بر جریان اجرا
 • گفتار دوم: شکایت از دستور اجرای سند
 • بند نخست: علل شکایت از دستور اجرا
 • الف) اجرائیه مخالف مفاد سند
 • ب) اجرائیه مخالف قانون
 • ج) جهات دیگر
 • بند دوم: اثر شکایت از دستور اجرا ر جریان عملیات اجرایی
 • الف) شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
 • ب) جبران خسارات مالی ناشی از توقیف عملیات اجرایی
 • بخش سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
 • فصل نخست: هیأت نظارت (مرجع بدوی)
 • مبحث نخست: حدود وظایف و صلاحیت‌های هیأت نظارت
 • گفتار نخست: اختلاف راجع به پذیرش تقاضای ثبت
 • گفتار دوم: اشتباه مؤثر در جریان عملیات مقدماتی
 • گفتار سوم: اشتباهات قلمی در زمان ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی
 • گفتار چهارم: اشتباهات قلمی در جریان عملیات مقدماتی
 • گفتار پنجم: تعارض اسناد مالکیت
 • گفتار ششم: اشتباه در عملیات تفکیکی
 • گفتار هفتم: اشکالات و اشتباهات در ثبت اسناد
 • گفتار هشتم: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی
 • گفتار نهم: اعتراض بر رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجراء
 • مبحث دوم: تکلیف واحدهای ثبتی در ارسال گزارش برای طرح در هیأت نظارت
 • مبحث دوم: تکلیف واحدهای ثبتی در ارسال گزارش برای طرح در هیأت نظارت
 • مبحث سوم: آئین صدور رأی در هیأت نظارت و اصلاح آن
 • مبحث چهارم: قابلیت اعتراض به رأی هیأت نظارت
 • مبحث پنجم: اختیارات تفویضی هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی
 • الف) اشتباهات مؤثر در آگهی‌های نوبتی
 • ب) اشتباهات غیرمؤثر در آگهی‌های نوبتی
 • ج) اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی
 • د) اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی
 • ه) اشتباهات در عملیات ثبتی
 • و) اشتباهات در املاک ثبت شده
 • ز) امور متفرقه
 • فصل دوم: شورای عالی ثبت
 • مبحث نخست: رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای غیرقطعی هیأت نظارت
 • مبحث دوم: صدور رأی وحدت رویه
 • گفتار نخست: صدور آرای متعارض از هیأت‌های نظارت
 • گفتار دوم: صدور رأی مخالف قانون
 • فهرست منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید