حقوق حمل و نقل دریایی

حقوق حمل و نقل دریایی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست کلی مطالب
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش نخست: سیر تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل دریایی، قرارداد حمل و نقل، مفاهیم و ‌ویژگی‌های ‌کنوانسیون‌ها و موارد خارج از شمول آن‌ها
 • فصل نخست: سیر تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل دریایی
 • فصل دوم: قرارداد حمل و نقل دریایی
 • فصل سوم: بررسی برخی مفاهیم مندرج در کنوانسیون‌ها
 • فصل چهارم: ‌ویژگی‌های کنوانسیون‌های بروکسل، هامبورگ و رتردام
 • مشاهده بیشتر
 • فصل پنجم: موارد خارج از شمول کنوانسیون‌های بروکسل و هامبورگ
 • فصل ششم: قلمرو کنوانسیون رتردام
 • بخش دوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل و دعوی جبران خسارت
 • فصل نخست: مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، شرایط و تحقق مبنا و آثار مسئولیت
 • فصل دوم: موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی
 • بخش سوم: اثبات مسئولیت متصدی حمل ونقل و دعوی جبران خسارت
 • فصل نخست: طرفین دعوا
 • فصل دوم: رژیم حقوقی حاکم بر دعوی
 • نتیجه و پیشنهادها
 • فهرست منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید