نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر

نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش یکم- نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر
 • فصل یکم- شورای اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 • گفتار یکم- شورای اروپا: ریشه‌ها و ارکان اصلی
 • مبحث یکم- دبیر کل شورای اروپا
 • مبحث دوم- کمیسر حقوق بشر
 • مبحث سوم- بخش همکاری و اطلاع رسانی حقوق بشر
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 • مبحث یکم- پروتکل شماره 11
 • مبحث دوم- پروتکل شماره 12
 • مبحث سوم- قلمرو اجرای سرزمینی
 • مبحث چهارم- مستنثنا کردن سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
 • مبحث پنجم- فسخ کنوانسیون
 • مبحث ششم- تحقیقات دبیر کل
 • گفتار سوم- دیوان اروپایی حقوق بشر
 • مبحث یکم- نظریه‌های مشورتی
 • مبحث دوم- دادخواست‌های فردی
 • مبحث سوم- دعاوی بین کشورها
 • فصل دوم- رویه و آیین دیوان اروپایی حقوق بشر: قبل از مرحله‌ی قابلیت پذیرش
 • گفتار یکم- طرح دادخواست در دیوان
 • مبحث یکم- آیین نامه و دستورالعمل‌های دیوان
 • مبحث دوم- زبان‌ها
 • مبحث سوم- نمایندگی
 • گفتار دوم- هزینه‌ها، معاضدت حقوقی و حق الزحمه‌ها
 • مبحث یکم: هزینه‌های دولت خوانده
 • مبحث دوم- هزینه‌های خواهان
 • مبحث سوم0 هزینه‌های دادگاه
 • مبحث چهارم- معاضدت حقوقی
 • گفتار سوم- دریافت کمک
 • گفتار چهارم- مفتوح کردن پرونده‌ی یک قضیه
 • مبحث یکم- محدودیت‌های زمانی
 • مبحث دوم- اختیار مشاوره
 • مبحث سوم- دفتر ثبت دیوان
 • مبحث چهارم- تکمیل فرم دادخواست
 • مبحث پنجم- استراتژی
 • مبحث ششم- اسناد و مدارک استنادی
 • مبحث هفتم- محرمانه بودن
 • مبحث هشتم- معاضدت حقوقی
 • مبحث نهم- به جریان افتادن پرونده
 • مبحث دهم- تدابیر فوری: اقدامات تأمینی
 • مبحث یازدهم- تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها
 • مبحث دوازدهم- تجمیع پرونده‌ها
 • مبحث سیزدهم- دسترسی عمومی به مدارک
 • مبحث چهاردهم- مصونیت خواهان‌ها و نمایندگان آن‌ها
 • مبحث پانزدهم- منع قضات از رسیدگی
 • گفتار پنجم- آیین مربوط به قابلیت پذیرش دعوا
 • مبحث یکم- قضای گزارشگر
 • مبحث دوم- قابلیت پذیرش به تصمیم یک کمیته
 • مبحث سوم- قابلیت پذیرش به تصمیم شعبه
 • مبحث چهارم- مکاتبات یک پرونده
 • مبحث پنجم- معاضدت حقوقی
 • مبحث ششم- لوایح دولت خوانده و لوایح متقابل خواهان
 • مبحث هفتم- استماع دفاعیات مربوط به قابلیت پذیرش دادخواست
 • مبحث هشتم- تصمیمات شعبه در مورد قابل پذیرش بودن دعوا
 • مبحث نهم- رسدگی توآمان به قابلیت پذیرش و ماهیت دعوا
 • مبحث دهم- ارجاع پرونده به شعبه عالی
 • گفتار ششم- ورود ثالث
 • فصل سوم- رویه و آئین دیوان اروپایی: پس از مرحله‌ی قابلیت پذیرش
 • گفتار یکم- احراز حقایق
 • مبحث یکم- استماع برای حقیقت یابی و تحقیقات محلی
 • مبحث دوم- استماع برای حقیقت یابی: آیین رسیدگی
 • گفتار دوم- حل و فصل دوستانه
 • گفتار سوم- رد دعوا
 • مبحث یکم- عدم پیگیری دادخواست (شق الف بند یک ماده‌ی 37)
 • مبحث دوم- حل موضوع (شق ب بند یک ماده‌ی 37)
 • مبحث سوم- عدم توجیه ادامه‌ی بررسی دعوا (شق ج بند یک ماده‌ی 37)
 • گفتار چهارم- اظهارات نهایی پس از مرحله‌ی قابلیت پذیرش دعوا
 • گفتار پنجم- استماع اظهارات شفاهی
 • فصل چهارم- معیارها و ضوابط پذیرش دادخواست
 • گفتار یکم- مقدمه
 • گفتار دوم- سمت و موقعیت: چه کسی می‌تواند نزد دیوان اقامه‌ی دعوا کند؟
 • گفتار سوم0 چه کسی می‌تواند ادعای قربانی بودن بنماید؟
 • مبحث یکم- قربانیان بالقوه
 • مبحث دوم- قربانیان غیرمستقیم
 • مبحث سوم- فقدان خسارت
 • مبحث چهارم- زائل شدن عنوان «قربانی»
 • مبحث پنجم- مواقعی که مباحث مربوط به غیرقابل پذیرش بودن دادخواست مطرح می‌شود و در مورد آن اتخاذ تصمیم می‌گردد
 • گفتار چهارم- توسل مقدماتی به مراجع داخلی
 • مقدمه
 • مبحث یکم- بار اثبات
 • مبحث دوم- متابعت از قواعد شکلی
 • مبحث سوم- انعطاف پذیری قاعده
 • مبحث چهارم- در دسترس بودن، مؤثر بودن و جامعیت مراجع داخلی
 • مبحث پنجم- مراجع داخلی مربوط به ‌اطاله‌ی بیش از حد روند رسیدگی
 • مبحث ششم- توسل به مراجع داخلی در نظام‌های دِفاکتو/ شرایط اشغال
 • مبحث هفتم- اوضاع و احوال خاص
 • گفتار پنجم- محدودیت زمانی شش ماهه
 • مبحث یکم- اصول کلی
 • مبحث دوم- راهکارهای تردید آمیز
 • مبحث سوم- استمرار نقض کنوانسیون
 • گفتار ششم- دادخواست‌های بی‌نام
 • گفتار هفتم- دادخواست‌هایی که از لحاظ ماهوی مشابه مواردی هستند که سابقاً در دیوان مطرح بوده است
 • گفتار هشتم- دادخواست‌هایی که سابقاً به سارمراجع بین المللی ارائه شده‌اند
 • گفتار نهم- عدم مطابقت با مقررات کنوانسیون
 • مبحث یکم- قلمرو صلاحیت دولت (Ratione Loci)
 • مبحث دوم- موضوعات خارج از شمول کنوانسیون (Ratione Materiae)
 • مبحث سوم- محدودیت‌های زمانی (Ratione Temporis)
 • مبحث چهارم- شخصیت خواهان و شخصیت خوانده (Ratione Personae)
 • گفتار دهم- دادخواست‌های بی اساس
 • گفتار یازدهم- سوء استفاده از حق دادخواهی
 • گفتار دوازدهم- نظارت بر اجرای احکام: نقش کمیته وزیران
 • فصل پنجم- رویخ دیوان اروپاییی حقوق بشر: حکم و اجرای حکم
 • گفتار یکم- ابلاغ حکم
 • گفتار دوم- ارجاع به شعبه‌ی عالی
 • گفتار سوم- تفسیر رأی
 • گفتار چهارم- اعاده‌ی دادرسی (بازنگری در حکم)
 • گفتار پنجم- اجرای احکام
 • مبحث یکم- جبران خسارت
 • مبحث دوم- اعاده‌ی مال در پرونده‌های مربوط به دارایی‌ها
 • مبحث سوم- رهایی فردی که غیرقانونی بازداشت شده است
 • مبحث چهارم- تحقیقات کیفری
 • مبحث پنجم- تجدید نظر در رسیدگی‌های کیفری
 • بخش دوم- نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر
 • فصل یکم- کمیسیون آمریکایی حقوق بشر: بررسی ساختار و نحوه رسیدگی به شکایات
 • گفتار یکم- مقدمه
 • مبحث یکم- ساختار کمیسیون
 • مبحث دوم- نقش کلی کمیسیون
 • گفتار دوم: شکایات فردی
 • مبحث یکم- صلاحیت کمیسیون
 • مبحث دوم- مهلت اقامه دعوا
 • مبحث سوم- تقدیم شکایات
 • گفتار سوم0 تصمیمات مربوط به قابل پذیرش بودن شکایات
 • مبحث یکم- شکایاتی که در ظاهر امر قابل قبول تلقی می‌شوند
 • مبحث دوم- رأی نهایی مبنی بر قابل پذیرش بودن شکایت
 • مبحث سوم- تصدیق دیوان نسبت به رویه قابلیت پذیرش دعاوی توسط کمیسیون
 • مبحث چهارم- اختیار دیوان نسبت به رد رأی کمیسیون در خصوص قابلیت پذیرش
 • مبحث پنجم- شروط قابلیت پذیرش و دلایل عدم قابلیت پذیرش
 • گفتار چهارم: طی کلیه مراحل داخلی جبران خسارت
 • گفتار پنجم: قاعده شش ماه
 • گفتار ششم- پرونده‌هایی که نزد سایر نهادهای بین المللی در حال رسیدگی می‌باشند
 • گفتار هفتم- بررسی شکایاتی که در ابتدا قابل پذیرش اعلام شده‌اند
 • گفتار هشتم- مختومه ساختن پرونده بر اساس تصمیم اداری
 • گفتار نهم- حل و فصل دوستانه اختلاف
 • گفتار دهم- تصمیم گیری نهایی در خصوص ماهیت اختلاف
 • گفتار یازدهم- اقدامات تأمینی
 • گفتار دوازدهم- درخواست تجدید نظر
 • گفتار سیزدهم- شکایات دولتی
 • فصل دوم- عملکرد دیوان آمریکایی حقوق بشر: ساختار، صلاحیت و آئین دادرسی
 • گفتار یکم- تشکیل، استقلال و ترکیب
 • گفتار دوم- صلاحیت دیوان
 • مبحث یکم- صلاحیت ترافعی
 • مبحث دوم- صلاحیت مشورتی
 • گفتار سوم- اصدامات تأمینی به منظور حمایت از افراد
 • گفتار چهارم- آئین دادرسی
 • بخش سوم- نظام آفریقایی حمایت از حقوق بشر
 • فصل یکم- کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها
 • گفتار یکم- انتخاب و شرایط اعضای کمیسیون
 • گفتار دوم- وظایف و کارکردهای کمیسیون
 • مبحث یکم- اقدامات حمایتی
 • مبحث دوم- دبیرخانه کمیسیون
 • فصل دوم- دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها
 • مقدمه
 • گفتار یکم- سابقه تاریخی
 • مبحث یکم- فقدان دیوان
 • مبحث دوم- نقش کمیسیون آفریقایی
 • گفتار دوم- تأسیس دیوان
 • گفتار سوم- صلاحیت ترافعی
 • مبحث یکم- محدوده‌ی ماهوی صلاحیت دیوان
 • مبحث دوم- قلمرو صلاحیت شخصی
 • گفتار چهارم- نقش تکمیلی دیوان و کمیسیون
 • گفتار پنجم- صلاحیت مشورتی
 • گفتار ششم- ترکیب، آئین و آراء
 • نتیجه گیری
 • ضمائم
 • 1- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (1950، رم)
 • 2- پروتکل شماره 14 الحاقی به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (2004، استاسبورگ)
 • 3- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969، سان خوزه)
 • 4- منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها (1981)
 • 5- اساسنامه دیوان آفریقایی حقوق بشر (1998)
 • نمایه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید