نظریه های جرم شناسی
نظریه های جرم شناسی
نظریه های جرم شناسی - پشت جلد

نظریه های جرم شناسی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست‌ مطالب‌
 • مقدّمه‌ 13
 • مشاهده بیشتر
 • 1 ـ مقدّمه‌اي‌ بر نظريه‌ 13
 • نظريه‌ خوب‌ چيست‌؟ 16
 • انواع‌ نظريه‌ها 21
 • سطوح‌ انتزاع‌ 23
 • سطوح‌ تشريح‌ 24
 • ديگر طرح‌هاي‌ رايج‌ طبقه‌بندي‌ 26
 • عرصه‌ اجتماعي‌ و نظريه‌ 27
 • خلاصه‌ 29
 • 2 ـ مكتب‌ كلاسيك‌ 31
 • مقدّمه‌ 31
 • ميراث‌ اين‌ مكتب‌ 32
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 34
 • ديدگاه‌ مكتب‌ 35
 • طبقه‌بندي‌ مكتب‌ 39
 • خلاصه‌ 42
 • نقاط‌ اصلي‌ اين‌ مكتب‌ 42
 • 3 ـ مكتب‌ اثباتي‌ (تحققي‌) 47
 • مقدّمه‌ 47
 • ميراث‌ اين‌ مكتب‌ 48
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 49
 • چشم‌انداز اين‌ مكتب‌ 50
 • كنت‌ و روش‌ شناسي‌ اثبات‌گرايي‌ 50
 • نخستين‌ كارهاي‌ اثبات‌گرايان‌ در سده‌ 19 51
 • اثبات‌گرايان‌ ايتاليايي‌ 52
 • اثبات‌گرايي‌ قرن‌ بيستم‌ 54
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ مكتب‌ 57
 • مقايسه‌ مكاتب‌ كلاسيك‌ و اثباتي‌ 58
 • نقطه‌ مكتب‌ كلاسيك‌مكتب‌ اثباتي‌ 58
 • خلاصه‌ 59
 • نكات‌ عمدة‌ اين‌ مكتب‌ 59
 • زيست‌شناسي‌ 60
 • فيزيولوژي‌ 63
 • نظريه‌شناختي‌ 64
 • ابعاد شخصيتي‌ 65
 • نظريه‌ يادگيري‌ 66
 • دلالت‌هاي‌ سياستي‌ 66
 • 4 ـ مكتب‌ شيكاگو 69
 • مقدّمه‌ 69
 • ميراث‌ اين‌ مكتب‌ 70
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 71
 • چشم‌انداز اين‌ مكتب‌ 72
 • مشاركت‌هاي‌ روش‌شناختي‌ 72
 • منازعه‌ فرهنگ‌ 78
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ مكتب‌ 81
 • خلاصه‌ 83
 • نكات‌ عمده‌ اين‌ مكتب‌ 83
 • 5 ـ نظريه‌ معاشرت‌ ترجيحي‌ 89
 • مقدّمه‌ 89
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 90
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 91
 • ديدگاه‌ نظري‌ 93
 • معاشرت‌ ترجيحي‌ 94
 • سازمان‌ اجتماعي‌ ترجيحي‌ 95
 • نسخه‌ نهايي‌ اين‌ نظريه‌ 96
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 98
 • خلاصه‌ 99
 • نكات‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌ 100
 • 6 ـ نظريه‌ نابهنجاري‌ 105
 • مقدّمه‌ 105
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 107
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 108
 • جنبه‌ نظري‌ 109
 • شيوه‌هاي‌ تطابق‌ 111
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 113
 • خلاصه‌ 115
 • نقاط‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌ 115
 • جهت‌گيريهاي‌ موجود 117
 • آرزوها و توقعات‌ 118
 • محروميت‌ نسبي‌ 119
 • فوريت‌ اهداف‌ 119
 • نظريه‌هاي‌ جديد فشار 119
 • دلالت‌هاي‌ سياستي‌ 121
 • 7 ـ نظريه‌هاي‌ خرده‌فرهنگي‌ 123
 • مقدّمه‌ 123
 • ميراث‌ نظريه‌ها 124
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 125
 • خرده‌فرهنگ‌ بزهكاري‌ كوهن‌ 126
 • طبقه‌بندي‌ نظريه‌ 129
 • نكات‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌: 129
 • نظريه‌ فرصتهاي‌ متفاوت‌ كلوآرد و اوهلين‌ 130
 • طبقه‌بندي‌ نظريه‌ 134
 • نقاط‌ عمده‌ نظريه‌ 134
 • ملاحظات‌ كانوني‌ طبقه‌ پايين‌ از ديدگاه‌ ميلر 136
 • نقاط‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌ 138
 • خرده‌فرهنگ‌ خشونت‌ اثر ولفگانگ‌ و فراكوتي‌ 139
 • خلاصه‌ 140
 • عملكردهاي‌ سياستي‌ 144
 • 8 ـ نظريه‌ برچسب‌ زني‌ 147
 • مقدّمه‌ 147
 • ميراث‌ نظريه‌ 148
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 149
 • ديدگاه‌ تاريخي‌ 151
 • ادبيات‌ مربوط‌ به‌ نظريه‌ اوليه‌ برچسب‌زني‌ 151
 • تعريف‌ جرم‌ 151
 • مطالعه‌ واكنش‌كنندگان‌ 152
 • برچسب‌زني‌ به‌ عنوان‌ نتيجه‌ واكنش‌ اجتماعي‌ 153
 • برچسب‌ زني‌ به‌ عنوان‌ سبب‌ انحراف‌ 155
 • خصوصيت‌ برتر و تفسير عطف‌ بماسبق‌ 159
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 161
 • خلاصه‌ 162
 • نقاط‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌ 163
 • جهت‌گيري‌هاي‌ موجود 164
 • عملكردهاي‌ سياستي‌ و يا راهبردي‌ 168
 • 9 ـ نظريه‌ منازعه‌ 173
 • مقدّمه‌ 173
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 174
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 175
 • ديدگاه‌ نظري‌ 176
 • ديدگاه‌ محافظه‌كار (كثرت‌گرا) منازعه‌ 176
 • ديدگاه‌ تندرو منازعه‌ 183
 • جرم‌شناسي‌ ماركسيستي‌ 184
 • مفاهيم‌ عمده‌ در توصيفات‌ تندرو از جرم‌ 186
 • واقع‌گرايي‌ چپ‌ 188
 • جرم‌شناسي‌ آنارشيستي‌ 190
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 191
 • خلاصه‌ 191
 • نقاط‌ عمده‌ نظريه‌ 192
 • جهت‌گيري‌هاي‌ موجود 193
 • دلالت‌هاي‌ سياسي‌ 195
 • 10 ـ نظريه‌ كنترل‌ اجتماعي‌ 199
 • مقدمه‌ 199
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 200
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 201
 • ديدگاه‌ نظري‌ 202
 • نظريه‌ كنترل‌ اجتماعي‌ دوركيم‌ 202
 • نظريه‌هاي‌ كنترل‌ اجتماعي‌ شخصيت‌ ـ محور 203
 • نظريه‌ مهار 204
 • نظريه‌هاي‌ قيود اجتماعي‌ 205
 • نظريه‌ كنترل‌ اجتماعي‌ هيرشي‌ 208
 • نظريه‌ عمومي‌ جرم‌ مربوط‌ به‌ گات‌ فردسن‌ و هيرشي‌ (نظريه‌ خود كنترلي‌) 211
 • نقاط‌ عمده‌ نظريه‌ خود كنترلي‌ ضعيف‌ 214
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 214
 • خلاصه‌ 215
 • نقاط‌ عمده‌ در رهيافت‌ نظريه‌ عمومي‌ كنترل‌ اجتماعي‌ 216
 • جهت‌گيري‌هاي‌ موجود 216
 • آزمون‌ اين‌ نظريه‌ 216
 • نتايج‌ داده‌هاي‌ ويژه‌ 217
 • تشريح‌ عمومي‌ جرم‌ 217
 • بلوغ‌ ناشي‌ از جرم‌ 218
 • ادغام‌ با ديگر نظريه‌ها 218
 • نظريه‌ خود كنترلي‌ 219
 • دلالت‌هاي‌ سياستي‌ 220
 • نظريه‌ و سياست‌ خود كنترلي‌ 221
 • 11 ـ نظريه‌ يادگيري‌ اجتماعي‌ 223
 • مقدمه‌ 223
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 224
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 225
 • ديدگاه‌ نظري‌ 225
 • نظريه‌هاي‌ عامل‌ و يادگيري‌ اجتماعي‌ عمومي‌ 225
 • نظريه‌ تقويت‌ ترجيحي‌ اثر جفري‌ 228
 • نظريه‌ يادگيري‌ اجتماعي‌ آكرز 230
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 232
 • خلاصه‌ 233
 • نقاط‌ عمده‌ اين‌ نظريه‌ 234
 • جهت‌گيري‌هاي‌ موجود 234
 • دلالت‌هاي‌ سياستي‌ 236
 • 12 ـ نظريه‌هاي‌ عقلاني‌ 239
 • مقدمه‌ 239
 • ميراث‌ اين‌ نظريه‌ 239
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 240
 • ديدگاه‌ نظري‌ 241
 • نظريه‌ فعاليت‌ عادي‌ 243
 • نظريه‌ شيوه‌ زندگي‌ 245
 • ديدگاه‌ انتخاب‌ عقلاني‌ 246
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ نظريه‌ 248
 • نقاط‌ عمده‌ مدل‌ نظريه‌ عقلاني‌ 248
 • 13 ـ نظريه‌ مربوط‌ به‌ جنس‌ 251
 • مقدمه‌ 251
 • ميراث‌ نظريه‌ 252
 • ميراث‌ روشنفكري‌ 252
 • ديدگاه‌ نظري‌ 253
 • نشانه‌هاي‌ اجتماعي‌ و فمينيستي‌ 253
 • پدرسالاري‌ 254
 • مردانگي‌ 254
 • جنسيت‌گرايي‌ 255
 • نظريه‌هاي‌ معاصر در مورد بزهكاري‌ زنان‌ 256
 • رهايي‌ بخشي‌ و فرصت‌ 256
 • حاشيه‌اي‌ كردن‌ اقتصادي‌ 258
 • نظريه‌هاي‌ جنسيتي‌ بزهكاري‌ 258
 • نظريه‌ كنترل‌ قدرت‌ ( a1989 b, 1989) 259
 • جرم‌ به‌عنوان‌ كنشي‌ ساختاربندي‌ شده‌ 260
 • تقويم‌ فمينيستي‌: چهار ديدگاه‌ براي‌ جرم‌شناسان‌ 261
 • فمينيستي‌ ليبرال‌ 262
 • فمينيستي‌ افراطي‌ 263
 • فمينيستي‌ ماركسيستي‌ 264
 • فمينيستي‌ سوسياليستي‌ 265
 • طبقه‌بندي‌ اين‌ ديدگاه‌ 265
 • دلالت‌هاي‌ سياستي‌ 266
 • 14 ـ آينده‌ نظريه‌ جرم‌شناختي‌ 269
 • مقدمه‌ 269
 • ميراث‌ نظريه‌ معاصر 269
 • تأثيرات‌ اجتماعي‌ 269
 • ظهور عدالت‌ كيفري‌ 271
 • روش‌شناسي‌ كمّي‌ و نظريه‌ 272
 • انتقاد بريث‌ ويت‌ از جرم‌شناسي‌ 273
 • عصر نوين‌ توليد نظريه‌ 274
 • نظريه‌ ادغام‌ 275
 • جهت‌گيري‌هايي‌ براي‌ نظريه‌هاي‌ ادغام‌گر 275
 • نظريه‌اي‌ ادغامي‌ از رفتار بزهكاري‌ الگوسازي‌ شده‌ 277
 • خرده‌فرهنگ‌هاي‌ افراد بالغ‌ 278
 • شرمساري‌ 280
 • نظريه‌ اكولوژي‌ تكاملي‌ 281
 • نظريه‌ مسير زندگي‌ 281
 • جرم‌ و عرصه‌ اجتماعي‌ 282
 • نظريه‌ كنترل‌ توازن‌ 282
 • نظريه‌هاي‌ ذهني‌ 283
 • جرم‌شناسي‌ صلح‌طلب‌ 285
 • فرا نظريه‌ 286
 • نظريه‌هاي‌ پسامدرن‌ 287
 • فرا نظريه‌ حادثه‌ بحراني‌ 289
 • نتيجه‌گيري‌ها 292
 • اين‌ نظريه‌ها براي‌ دانشجويان‌ جرم‌شناسي‌ به‌چه‌معنايي‌ است‌؟ 294
 • واژه‌نامه‌ انگليسي‌ به‌ فارسي‌ 297

نویسندگان محترم در دیباچه کتاب بیان داشتند که کتاب حاضر درباره نظریه های جامعه شناختی جرم است. لازم به ذکر این که از دهه 1920 میلادی, جرم شناسی به سوی جامعه شناسی متمایل شده است.

هم چنین بیان داشتند که به جهت هرچه بیشتر, کاربردی تر ساختن کتاب پیش رو, فصولی را به آن اضافه کرده اند.

راجع به کتاب حاضر, دراغلب فصول, شرح خلاصه ای از زندگی نظریه پردازان عمده آورده شده است. بخشی با عنوان پرسش های تمرینی در کتاب آورده شده است. درپایان فصول, نشانی های اینترنتی آموزنده ای جهت تحقیق و تکمیل مطالعات ذکر شده است.

در اغلب فصول کتاب, نوعی طبقه بندی از دیدگاه های نظری ارائه شده است. هم چنین کتاب حاوی پنج بخش و چهارده فصل است:

بخشهای کتاب:

1-ریشه های جرم شناسی

2-بنیادهای جرم شناسی آمریکایی

3-بنیادهای اساسی

4-جرم شناسی مدرن

5-چشم اندازهای معاصر

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید